Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Odbor územního plánování a stavebního řádu

 

Doporučení – konzultace stavebních záměrů na území CHKO Třeboňsko

Krajinný ráz je jedním z hlavních předmětů ochrany CHKO.

V souvislosti s novelou stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) platnou od 1. ledna 2018 doporučujeme všem vlastníkům pozemků a potenciálním stavebníkům na území CHKO Třeboňsko, aby svoje záměry včas konzultovali na pracovišti AOPK ČR – Správě CHKO v Třeboni. Některé menší stavební záměry mohou i po zjednodušení stavebních předpisů podléhat povinnosti získat souhlas příslušného orgánu ochrany přírody vydaný podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (vliv na krajinný ráz). K většině stavebních záměrů AOPK ČR nadále vydává svoje závazná stanoviska jako podklad pro územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení či ohlášení stavby. Doporučujeme stavebníkům konzultovat s odbornými pracovníky v dostatečném předstihu podmínky pro realizaci stavby z hlediska ochrany přírody a krajiny a promítnout je do projektové dokumentace následně předkládané k vydání závazného stanoviska.

Obdobná situace platí i v památkové péči pro území Městské památkové rezervace Třeboň a jejího ochranného pásma a ve vesnických památkových zónách v Lutové, Ponědrážce a Žítči.

________________________________________________________________________________________________

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působnosti pro rok 2021

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo i pro rok 2021 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.
Finanční podpora Programu je určena na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Počet kulturních památek, kterých se tento program může dotýkat je 89. Pro správní území Třeboň je na tyto památky pro rok 2021 vyčleněna částka v celkové výši 460.000 Kč.
Program pro rok 2021 bude realizován pouze v jednom kole s uzávěrkou do 28.02.2021. V rámci tohoto kola bude rozdělena celá výše přidělené kvóty pro ORP Třeboň.
Podrobné informace, jakož i požadované formuláře žádostí, jsou uvedeny na stránkách https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/program-orp-vyhlaseni-2021-11496.pdf.

Pro rok 2021 se žádost nově předkládá na dvou předepsaných formulářích a to:
- žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2021,
- žádost o státní dotaci v roce 2021.

Řádně vyplněné žádosti (žádosti nesešívejte, nedávejte do kroužkové a jiné vazby) včetně všech požadovaných příloh budou ve výše uvedeném termínu předkládány Městskému úřadu Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň (případné dotazy Vám zodpoví Ing. Eva Honlová, tel. 384 342 137, eva.honlova@mesto-trebon.cz). Dále upozorňujeme, že povinnou náležitostí k žádosti o grant je mimo jiné i závazné stanovisko zdejšího úřadu, vydané ve smyslu § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

«Související odkazy

Partnerství