Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Odbor územního plánování a stavebního řádu

 

Interaktivní dotazník pro zpracování návrhu Územní studie krajiny Jihočeského kraje

Važení občané, organizace, spolky a obce

Oddělení územního plánování, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu pro Jihočeský kraj, pořizuje Územní studii krajiny Jihočeského kraje. V současné době je zpracovávána analytická část této studie.

Cílem pořízení Územní studie krajiny je mimo jiné zajištění územně plánovacího podkladu, který bude konkrétněji a adresněji hodnotit stávající uspořádání krajiny a stanoví podmínky pro územní plánování a rozhodování v území tak, aby byl kladen větší důraz na požadavky obyvatel, a tedy v souladu s Evropskou úmluvou o krajině. Zároveň se Územní studie krajiny stane důležitým územně plánovacím podkladem, který poslouží k aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, zpracování územních plánů obcí a při dalším rozhodováním v krajině. 

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o spolupráci při návrhu Územní studie krajiny Jihočeského kraje. Získané údaje o Vašem vnímání krajiny a požadavcích a přáních na charakter prostředí významně napomohou ke kvalitnímu zpracování Územní studie krajiny.

Spolupráce spočívá ve vyplnění interaktivního dotazníku, který je dostupný zde. Jeho vyplnění je možné do konce listopadu 2019. 

Za spolupráci předem děkujeme. 


Doporučení – konzultace stavebních záměrů na území CHKO Třeboňsko

Krajinný ráz je jedním z hlavních předmětů ochrany CHKO.

V souvislosti s novelou stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) platnou od 1. ledna 2018 doporučujeme všem vlastníkům pozemků a potenciálním stavebníkům na území CHKO Třeboňsko, aby svoje záměry včas konzultovali na pracovišti AOPK ČR – Správě CHKO v Třeboni. Některé menší stavební záměry mohou i po zjednodušení stavebních předpisů podléhat povinnosti získat souhlas příslušného orgánu ochrany přírody vydaný podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (vliv na krajinný ráz). K většině stavebních záměrů AOPK ČR nadále vydává svoje závazná stanoviska jako podklad pro územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení či ohlášení stavby. Doporučujeme stavebníkům konzultovat s odbornými pracovníky v dostatečném předstihu podmínky pro realizaci stavby z hlediska ochrany přírody a krajiny a promítnout je do projektové dokumentace následně předkládané k vydání závazného stanoviska.

Obdobná situace platí i v památkové péči pro území Městské památkové rezervace Třeboň a jejího ochranného pásma a ve vesnických památkových zónách v Lutové, Ponědrážce a Žítči.

 

Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2020

Program regenerace městských památkových rezervací (dále jen MPR) a městských památkových zón (dále jen MPZ) je program Ministerstva kultury České republiky. Administrace tohoto programu je rozdělena mezi obce s rozšířenou působností (v Třeboni to je Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu) a Ministerstvo kultury České republiky.

O dotaci z Programu regenerace může žádat vlastník nemovité kulturní památky, která se nachází na území Městské památkové rezervace Třeboň. Nabídka státní finanční podpory z výše uvedeného programu je přísně účelová, finanční prostředky musí být použity pouze na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné hodnoty kulturní památky. Z tohoto programu nelze hradit modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy. Tato dotace na obnovu kulturní památky je vázaná na spoluúčast financí vlastníka objektu a podílu města Třeboň.

Na základě výše uvedeného informujeme vlastníky nemovitostí, kteří zamýšlí provádět stavební práce na obnově kulturní památky, aby posoudili svůj záměr realizace v roce 2020. Žádosti o poskytnutí dotace je nutné podat na Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu do 30.10.2019.

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Třeboň nebo na telefonním čísle 384 342 137 (Eva Honlová).«Související odkazy

Partnerství