Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Odbor územního plánování a stavebního řádu

 

Doporučení – konzultace stavebních záměrů na území CHKO Třeboňsko

Krajinný ráz je jedním z hlavních předmětů ochrany CHKO.

V souvislosti s novelou stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) platnou od 1. ledna 2018 doporučujeme všem vlastníkům pozemků a potenciálním stavebníkům na území CHKO Třeboňsko, aby svoje záměry včas konzultovali na pracovišti AOPK ČR – Správě CHKO v Třeboni. Některé menší stavební záměry mohou i po zjednodušení stavebních předpisů podléhat povinnosti získat souhlas příslušného orgánu ochrany přírody vydaný podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (vliv na krajinný ráz). K většině stavebních záměrů AOPK ČR nadále vydává svoje závazná stanoviska jako podklad pro územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení či ohlášení stavby. Doporučujeme stavebníkům konzultovat s odbornými pracovníky v dostatečném předstihu podmínky pro realizaci stavby z hlediska ochrany přírody a krajiny a promítnout je do projektové dokumentace následně předkládané k vydání závazného stanoviska.

Obdobná situace platí i v památkové péči pro území Městské památkové rezervace Třeboň a jejího ochranného pásma a ve vesnických památkových zónách v Lutové, Ponědrážce a Žítči.

 

Informace orgánu památkové péče 

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2020

I v letošním roce je připraven dotační program Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Finanční prostředky jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nacházejí mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Jedná se především o drobnější kulturní památky. Pro správní území Třeboň je na tyto památky pro rok 2020 vyčleněna z Programu částka v celkové výši 460.000,00 Kč.

Program pro rok 2020 bude realizován pouze v jednom kole s uzávěrkou do 28.02.2020. V rámci tohoto kola bude rozdělena celá výše přidělené kvóty pro obec s rozšířenou působností Třeboň.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury ČR (https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/program-orp-vyhlaseni-2020-new-11496.pdf).

Pro rok 2020 se žádost nově předkládá na dvou předepsaných formulářích a to: žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020 a žádost o státní dotaci v roce 2020.

Žádosti, které budou řádně vyplněné (žádosti nesešívejte, nedávejte do kroužkové a jiné vazby), včetně všech požadovaných příloh budou ve výše uvedeném termínu předkládány Městskému úřadu Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu, památková péče, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň. Podrobnější informace poskytne pracovník MěÚ Třeboň, památková péče Ing. Eva Honlová, tel.: 384 342 137, eva.honlova@mesto-trebon.cz).

Upozorňujeme, že povinnou přílohou k žádosti o grant je mimo jiné i závazné stanovisko zdejšího úřadu vydané ve smyslu § 14 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění.«Související odkazy

Partnerství