Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Strategický plán

Co je Strategický plán rozvoje města?

Strategický plán rozvoje města (SPRM) je střednědobým rozvojovým programem města. Určuje hlavní priority města Třeboň na stanovené časové období (cca do roku 2020). Jde o dokument, kde jsou stanoveny dlouhodobé cíle ve vybraných oblastech rozvoje města, způsob jejich dosažení a určení zdrojů, ze kterých by mělo být zajištěno financování a realizace.

SPRM koncentruje rozvojové úsilí do 5 prioritních oblastí: 

  •  Třeboň – aktivní a komunikující město pro občany Třeboně a Třeboňska
  •  Třeboň – město zklidňující dopravu a preferující její nemotorové formy
  •  Třeboň – město pro podnikání a zaměstnání
  •  Třeboň – město pro lázeňství a cestovní ruch
  •  Třeboň – město pečující o životní prostředí a historické dědictví

Postup přípravy SPRM

Práce na přípravě nového SPRM začaly v březnu roku 2008. Důležitou roli při tvorbě dokumentu měla veřejnost, a to jak laická, tak odborná. Na formování obsahu SPRM se podílely celkem 4 pracovní skupiny (PS), každá o cca 15 členech. 

Témata práce jednotlivých PS byla vymezena následovně:

  • PS 1 Doprava, technická infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost
  • PS 2 Podnikání a zaměstnanost
  • PS 3 Občanská vybavenost, bydlení a volný čas – sport, zájmová a nezisková činnost, školství, zdravotnictví, sociální služby, kvalita bydlení ve městě
  • PS 4 Lázeňství, cestovní ruch a kultura ve městě

Koordinátorem přípravy SPRM byla společnost KP projekt s.r.o. vybraná na základě výběrového řízení. Samostatně se projednával obsah i zaměření SPRM se zástupci neziskového sektoru a s místními podnikateli. Své postoje, názory, nápady, ale i kritiku mohli občané města Třeboň vyjádřit prostřednictvím dotazníků, které byly v polovině května distribuovány do poštovních schránek všech domácností ve městě, nebo i při veřejném projednávání SPRM, na které mohl rovněž kdokoliv přijít a vyjádřit svůj názor. Relevantní připomínky byly následně zapracovány.

SPRM byl 10. listopadu 2008 schválen zastupitelstvem města Třeboň. Ještě před tím, v říjnu roku 2008, bylo na základě výsledků zjišťovacího řízení Krajským úřadem Jihočeského kraje rozhodnuto, že dokument nebude posuzován v rámci SEA (hodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí).

Konečnou podobu dokumentů je možné najít ke stažení níže.

Strategický plán města Třeboň - verze 11.09.2008.pdf
SP Třeboň - Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části .pdf
SP Třeboň - Příloha č. 2 Sociekonomický profil města.pdf
SP Třeboň - Příloha č. 3 Seznam členů pracovních skupin a řídící skupiny.pdf 

«Související odkazy

Partnerství