Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Vedoucí: Roubal Miroslav, Ing. tel: 384 342 155, email: miroslav.roubal@mesto-trebon.cz, č.dv.: 217
Tel: 384 342 155
Fax: 384 723 178

Na odboru ÚPaSŘ vzniklo od 01.07.2017 oddělení územního plánování.
Vedoucím je Honlová Eva, Ing. tel: 384 342 137, email: eva.honlova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 215

Součástí odboru územního plánování a stavebního řádu je oddělení územního plánování.

 • Odbor zajišťuje zejména agendu dle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), agendu úřadu státní památkové péče dle zákona o ochraně památek (odbor je úřadem územního plánování, obecným stavebním úřadem a orgánem státní památkové péče), a agendu dle zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) - odbor je vyvlastňovacím úřadem v rozsahu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Zajišťuje zveřejňování právních předpisů města ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

 Odbor je také dotčeným orgánem v územním řízení.

Na úseku stavebního řádu zajišťuje zejména tuto agendu:

 • vydávání územně plánovacích informací,
 • vydávání územních rozhodnutí a jejich změn, územních souhlasů a uzavírání veřejnoprávních smluv nahrazujících územní rozhodnutí,
 • vydávání stavebních povolení, souhlasů s ohlášením stavebních záměrů, uzavírání veřejnoprávních smluv nahrazujících stavební povolení a povolování změn staveb v průběhu výstavby,
 • povolování užívání dokončených staveb (souhlasů s užíváním, kolaudačních souhlasů, kolaudačních rozhodnutí),
 • povolování změn v užívání staveb,
 • povolování odstranění staveb,
 • nařizování odstranění staveb provedených bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu příp. vydávání na tyto stavby rozhodnutí o dodatečném povolení stavby,
 • ukládání sankcí,
 • provádění kontrolních prohlídek staveb,
 • nařizování nutných zabezpečovacích prací, nařizování nezbytných úprav, nařizování provedení údržby staveb, nařizování vyklizení staveb a vydávání opatření na sousedním pozemku,
 • je dotčeným orgánem ve společném řízení dle § 94j odst. 2 stavebního zákona.

Na úseku zákona o vyvlastnění zajišťuje agendu vyvlastňovacího úřadu.

Odbor zajišťuje také výkon činnosti dle zákona o základních registrech (evidence staveb v RUIAN).

Odbor také zajišťuje na vyžádání úřadu práce provádění kontrol dle zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Na úseku zákona o ochraně památek zajišťuje zejména tuto agendu:

 • vydávání závazných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí,
 • provádění kontrolní činnosti,
 • provádění konzultační činnosti,
 • zajišťování agendy přestupků.

Odbor je také dotčeným orgánem státní památkové péče v řízeních podle stavebního zákona.

Odbor zajišťuje také následující agendy:

 • poskytování dotací z programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň,
 • poskytování dotací z programu podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností,
 • zajišťování činností na základě zákona o válečných hrobech a pietních místech,
 • projednávání přestupků v oblastech činností odboru vykonávaných podle zvláštních právních předpisů.

Odbor zajišťuje zveřejňování smluv v registru smluv.

Oddělení územního plánování zajišťuje zejména tuto agendu:

 • pořizování územně plánovacích podkladů (územně analytických podkladů, územních studií),
 • pořizování územně plánovacích dokumentací (územních plánů a regulačních plánů),
 • pořizování vymezení zastavěného území,
 • poskytování územně plánovacích informací,
 • podávání návrhů na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,
 • výkon další činnosti na úseku územního plánování,
 • posuzování vlivu územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území a na životní prostředí,
 • vydávání závazných stanovisek dle § 6 odst. 1 stavebního zákona, jejich evidence, aktualizace,
 • provádění průběžných kontrolních prohlídek staveb (kontrolování dodržování podmínek ze závazných stanovisek).

Oddělení územního plánování je také dotčeným orgánem při posuzování stavebních záměrů v řízeních podle stavebního zákona.

Pracovníci odboru

Jméno, funkceTelefon, e-mailKancelář
Benda Libor, Ing.
Referent územního plánování
384 342 136
libor.benda@mesto-trebon.cz
219
Bombalová Blanka, Ing.
Referentka stavebního řádu
384 342 160, 601 371 076
blanka.bombalova@mesto-trebon.cz
215
Grulichová Petra, Ing.
Referentka stavebního řádu
384 342 158, 727 970 806
petra.grulichova@mesto-trebon.cz
215
Honlová Eva, Ing.
Vedoucí oddělení územního plánování
referentka památkové péče
384 342 137, 702 272 301
eva.honlova@mesto-trebon.cz
215
Králová Dita, Ing.
Referentka územního plánování
384 342 169, 720 071 297
dita.kralova@mesto-trebon.cz
219
Lukáš Patrik, Bc.
Referent stavebního řádu
384 342 208, 602 405 032
patrik.lukas@mesto-trebon.cz
215
Mašková Vladimíra
Administrativní pracovnice
384 342 157
vladimira.maskova@mesto-trebon.cz
217
Oppolzerová Kateřina, Ing.
Referentka územního plánování
384 342 156, 722 950 749
katerina.oppolzerova@mesto-trebon.cz
217
Pokorná Blanka
Referentka stavebního řádu
384 342 167
blanka.pokorna@mesto-trebon.cz
215
Roubal Miroslav, Ing.
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
384 342 155, 723 191 329
miroslav.roubal@mesto-trebon.cz
217
Šruc Lukáš, Ing.
Referent územního plánování
384 342 168, 724 861 993
lukas.sruc@mesto-trebon.cz
219

Rozdělení referentů stavebního úřadu dle obcí, které mají ve své agendě

Tiskopisy:

Tiskopisy pro odbor územního plánování a stavebního řádu naleznete zde

Právní předpisy:

Seznam hlavních právních předpisů týkajících se činnosti odboru územního plánování a stavebního řádu naleznete zde

Informace o územní plánování včetně informací o územních plánech jednotlivých obcí naleznete zde.

«Související odkazy

Partnerství