Hlavní zákony:
z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
z. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
z. č. 500/2004 Sb., Správní řád
z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
z. č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění
z. č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
z. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění
z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
z. č. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném znění


Hlavní vyhlášky:
vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění
vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění
vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění
vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění
vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívánístaveb
vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na školská zařízení
vyhl. č. 361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
vyhl. č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací