Hlavní zákony:
z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
z. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
z. č. 500/2004 Sb., Správní řád
z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
z. č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění
z. č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
z. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění
z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
z. č. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném znění


Hlavní vyhlášky:
vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění
vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění
vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění
vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění
vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívánístaveb
vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na školská zařízení
vyhl. č. 361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
vyhl. č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Pravidelný nádobový svoz BIO odpadu v Třeboni

V měsíci červnu začne prostřednictvím Technických služeb Třeboň, s.r.o. distribuce odpadových nádob pro svoz BIO odpadu ve vybraných lokalitách.
Jedná se o Vilovou čtvrť, Velký a Malý Daskabát, a ulice Přemyslova, U Světa, Havlíčkova, Chelčického.
Nádoby pro svoz se budou v první vlně umisťovat do rodinných domů a bytových domů s vlastními travnatými plochami.
Pro řadové rodinné domy je připravena nádoba o velikosti 120 l., pro ostatní velikost 240 litrů.
Vyzvednutí nádob bude dobrovolné, na základě podpisu smluvy o výpůjčce spojené s darovací smlouvou.
K vyzvednutí si prosím doneste platný průkaz totožnosti.
O termínu vyzvednutí ve Vaší lokalitě budete informováni pomocí letáku ve Vaší poštovní schránce.
Na stránkách Technických služeb Třeboň s.r.o. bude také k dispozici itinerář svozů bioodpadu. Ve vegetačním období bude svoz probíhat v cyklu 1 x 14 dnů.
Vzhledem k zavádění svozu zcela nové komodity se mohou termíny svozu i frekvence měnit. Toto bude s předstihem oznámeno na www stránkách Technických služeb Třeboň.

Více informací

Třeboňské školy mají nové ředitele

Město Třeboň vypsalo konkurzní řízení na ředitele pro tři třeboňské školy, konkrétně Základní školu Třeboň, Na Sadech 375 a dvě mateřské školy – 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 a Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1018. Konkursní řízení bylo řádně zveřejněno a město do konkurzu obdrželo 4 přihlášky. Tři z přihlášek byly od stávajících ředitelek škol, které u konkurzu obhájily svou funkci a budou tak pokračovat ve své práci v dalším funkčním období. Mgr. Bc. Janě Polčákové, Bc. Romaně Štěrbové a Bc. Zdeňce Feriančíkové tak gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.

Více informací

Dotace pro třeboňské občánky

Třetím rokem je v Třeboni vítání občánků obohaceno o hodnotný dar města v podobě 2,5 g slitku investičního zlata. Město se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje. Díky této dotaci se město spolu s krajem podílejí rovnou měrou na nákupu těchto darů pro novorozence, kteří se zúčastní vítání občánků. Město Třeboň nákup zlata uhradí v plné výši a následně kraj žádá o vyúčtování jeho podílu. Nyní město obdrželo dotaci za loňský rok, kdy byly nakoupeny dary pro třeboňské novorezence ve výši 367.494 Kč. Kraj schválil vyúčtování a městu poslal svůj podíl 183.746 Kč. Rada města schválila přijetí transferu této částky a peníze byly do rozpočtu zapojeny na položku určenou pro nákup darů pro budoucí novorozence. 

 

 

Více informací