Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Program regenerace MPR Třeboň


Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2022

Program regenerace městských památkových rezervací (dále jen MPR) a městských památkových zón (dále jen MPZ) je program Ministerstva kultury České republiky. Administrace tohoto programu je rozdělena mezi obce s rozšířenou působností (v Třeboni to je Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu) a Ministerstvo kultury České republiky.

O dotaci z Programu regenerace může žádat vlastník nemovité kulturní památky, která se nachází na území Městské památkové rezervace Třeboň. Nabídka státní finanční podpory z výše uvedeného programu je přísně účelová, finanční prostředky musí být použity pouze na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné hodnoty kulturní památky. Z tohoto programu nelze hradit modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy. Tato dotace na obnovu kulturní památky je vázaná na spoluúčast financí vlastníka objektu a podílu města Třeboň.

Na základě výše uvedeného informujeme vlastníky nemovitostí, kteří zamýšlí provádět stavební práce na obnově kulturní památky, aby posoudili svůj záměr realizace v roce 2022. Žádosti o poskytnutí dotace je nutné podat na Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu do 20.10.2021.

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Třeboň nebo na telefonním čísle 384 342 137 (Eva Honlová).

 

Aktualizace programu regenerace 2021 - 2025

Dne 25. března 1992 byl usnesením vlády ČR č. 209 vyhlášen Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Tento státní program regenerace je projevem vůle vlády ČR napomoci k záchraně a rozvoji nejcennějších částí našich historických měst vytvořením organizačních, informačních a ekonomických podmínek k jejich komplexní obnově, tj. k regeneraci. K podpoře realizace programu regenerace památkově chráněných území v jednotlivých městech mohou být vyčleněny finanční prostředky ze státního rozpočtu, z Programu záchrany architektonického dědictví, ze Státního fondu životního prostředí, ze Společného regionálního operačního programu, z rozpočtu krajů a obcí a z dalších tuzemských i zahraničních specializovaných fondů, nadací a darů právnických i fyzických osob. K podpoře městských programů regenerace by měla být zaměřena také činnost peněžních ústavů jako nejvlivnějších ekonomických subjektů. Jednou z podmínek pro získání státního příspěvku na regeneraci památkově chráněných území historických měst v České republice je existence kvalitní územně plánovací dokumentace regenerace památkově chráněné části města a programu regenerace, projednaného a schváleného příslušnými orgány státní správy a samosprávy obce.

Když v roce 1992 bylo vydáno usnesení vlády ČR k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, zastupitelstvo města Třeboň rozhodlo o připojení se k Programu.

V souladu s uvedeným usnesením vlády si město Třeboň zpracovává aktualizace programu regenerace MPR. První Program regenerace MPR byl zpracován na období 1994 – 2000, následně byly pravidelně ve čtyřletých cyklech zpracovávány aktualizace:

  • 1. aktualizace pro období 2001 – 2005;
  • 2. aktualizace pro období 2006 – 2010;
  • 3. aktualizace pro období 2011 – 2015;
  • 4. aktualizace pro období 2016 - 2020.

Všechny aktualizace byly zpracovávány v závislosti na konkrétních podmínkách a možnostech realizace programu a jsou asimilovány současným požadavkům nejen orgánům ochrany historického dědictví, ale také vlastníkům a provozovatelům nemovitostí za účelem respektování zvláštních a jedinečných podmínek města Třeboň.

Program regenerace městské památkové rezervace má spolu s funkčním územním plánem města významnou politickou funkci v tom, že stanoví s ohledem na individuální, soukromé, všeobecné i veřejné zájmy hlavní směr, kterým by se mělo město dále vyvíjet tak, aby plnilo všechny své základní funkce, bylo příjemné pro život obyvatel a aby byly zachráněny a obnoveny jeho výjimečné kulturní, památkové, urbanistické a architektonické hodnoty, pro které bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Úspěšnost přípravy, zpracování a realizace programu regenerace městské památkové rezervace v Třeboni závisí nejen na orgánech státní správy a městské samosprávy, ale i na všech občanech, kteří v tomto území trvale bydlí a pracují, na vlastnících a nájemcích nemovitostí a firmách, které zde mají své sídlo.

Bližší informace Vám podá Honlová Eva, Ing. tel: 384 342 137, email: eva.honlova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 215

Prezentace Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň

 

Období 2021 - 2025

Textová část
Tabulková část
Navržené obnovy a opatření pro následující období

Fotodokumentace

Výkres hodnot a významných prvků
Výkres ochranných pásem a dalších limitů
Výkres přehledu vlastnictví
Výkres přehledu dosud realizovaných akcí
Výkres navrhovaných regeneračních procesů
Výkres územně plánovací dokumentace
Výkres demografie MPR

 

Přehled veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu regenerace Městských památkových rezervací a zón naleznete zde:

Veřejnoprávní smlouva 400/0200/21

Veřejnoprávní smlouva 400/0201/21

«Související odkazy

Partnerství