Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Krajinná památková zóna a UNESCO

Tato stránka je věnována navrhované Krajinné památkové zóně Třeboňská rybniční krajina nominaci na zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO je vrcholný akt světového významu, kterým tato nevládní mezinárodní organizace působící pod záštitou OSN prohlašuje od roku 1972 konkrétní kulturní, přírodní nebo smíšený statek za nejcennější a nenahraditelné dědictví po předchozích generacích a bohatství všeho lidstva, které je třeba společným úsilím chránit pro příští generace a všechny smluvní státy jsou zavázány jejich ochranou. Seznam čítá 1031 položek, z toho 802 položek kulturního dědictví, 197 přírodního a 32 smíšeného ve 163 státech světa. Česko má na tomto seznamu celkem 12 památek. Další 4 položky má Česko v kategorii nehmotného kulturního dědictví. Ministerstvo kultury ČR eviduje na indikativním seznamu (seznamu památek navržených na zápis do Seznamu UNESCO) celkem 17 položek, mezi nimi také statek s označením „Třeboňské rybníkářské dědictví“.

Statut krajinné památkové zóny v ČR existuje již od počátku 90. let minulého století a vyplývá přímo z ustanovení památkového zákona. Dnes je v celé republice 24 krajinných památkových zón. V jižních Čechách je to Římovsko, Novohradsko a Čimelicko. Smyslem je chránit část krajinného celku, který vykazuje významné kulturní hodnoty.

Hlavní dokumenty

Návrh krajinné památkové zóny Třeboňská rybniční krajina

Další dokumenty

Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje v letech 2015 - 2020

Připomínky krajského úřadu k pracovní verzi návrhu opatření obecné povahy (návrh KPZ Třeboňská rybniční krajina)

Příprava prohlášení KPZ Třeboňská rybniční krajina

 

 

Vyvěšeno: 03. 09. 2016

Shrnutí

Krajinná památková zóna ani případný zápis na seznam UNESCO neznamená zakonzervování současného stavu. Netvoří skanzen a neznamená konec rozvoje území. Znamená péči o krajinu, o vodní díla v krajině, o díla vytvořená člověkem mající výjimečnou kulturní hodnotu. Znamená zachování toho nejcennějšího v Třeboňské rybniční krajině i pro další generace. Znamená zachování rybníků, tak, aby plnily i úlohu ekonomickou a ochrannou v rámci případných povodní.  

[Více]
Vyvěšeno: 19. 09. 2016

Jak je to s administrativou v KPZ?

Při řízení před stavebním orgánem by bylo potřeba mít i vyjádření památkového úřadu. Což by spadalo do kompetence orgánu obce s rozšířenou působností, tedy příslušného odboru při MěÚ Třeboň. Nevznikl by žádný další úřad, ani žádné další pracovní místo v rámci stávajícího úřadu. Agenda v podstatě již existuje od roku 2003.
Vyvěšeno: 05. 09. 2016

Souvisí UNESCO s přílivem větší sumy peněz?

Přímo z rozpočtu UNESCO nejsou financovány žádné projekty. Zjednodušeně řečeno UNESCO poskytuje značku. Je bez diskuse, že je to značka, která přitahuje, láká a prodává jak služby v dané oblasti, tak zdejší produkty.  Aktuálně je ovšem značná suma připravena v 1. výzvě Integrovaného operačního programu (IROP) na programovací období 2014-2020. Bude zaměřena na lokality UNESCO v ČR, na národní kulturní památky a také na památky zapsané na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO. Jen v této 1. výzvě je připravena částka 3,529 miliardy korun. Bude záležet na schopnostech jednotlivých subjektů, zda dokáží finance z tohoto balíku získat.


«Související odkazy

Partnerství