Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Změna územního plánu

Kompetence: odbor územního plánování a stavebního řádu

Referent: Šruc Lukáš, Ing. tel: 384 342 168, email: lukas.sruc@mesto-trebon.cz, č.dv.: 219

Kde vyřídit: žádost musí být podaná na příslušném obecním úřadu, dotazy Vám budou zodpovězeny na odboru územního plánování a stavebního řádu

Kdo může požádat: občan dané obce, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku či stavbě na území obce, a orgán veřejné správy

Platný předpis: Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) (§55)

Veškeré nové funkční využití parcel musí být v souladu s územním plánem obce. Pokud mám zájem stavět na pozemku, který v územním plánu není veden jako zastavěné území, ani zastavitelná plocha, mohu požádat o změnu územního plánu. Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využití již vymezené zastavitelné plochy.

Žádost o změnu územního plánu: žádost musí být písemná. Vzor žádosti není stanoven. Žádost musí obsahovat pouze následující údaje:

  • údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce
  • údaje o navrhované změně využití ploch na území obce
  • údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele
  • důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny
  • návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu

Poplatky: Zastupitelstvo obce může podmínit pořízení změny územního plánu úhradou nákladů žadatelem.

Postup pořízení změny: při pořízení změny se postupuje obdboně jako při pořízení územního plánu. Po podání žádosti obsahující všechny náležitosti neplyne nutnost provádět další úkony.

Základní informace

Rozšířená informace

Úplná informace

«Související odkazy

Partnerství