Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Projednávaná dokumentace

 

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚP TŘEBOŇ (období 2016-2020)

Dle § 55 odst. (1) a § 47 odst. (2) musí pořizovatel předložit zprávu o uplatňování do 4 let od vydání územního plánu k projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a zprávu vyvěsit na úřední desky pro možnost uplatnění připomínek veřejnosti. Jedná se o 2. Zprávu o uplatňování (za období 2016 - 2020).

Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (tj. do 26.11.2020) může každý uplatnit u pořizovatele, kterým je Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, se sídlem Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, písemné připomínky. Připomínky musejí splňovat náležitosti podání. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Formulář pro uplatnění připomínek je dostupný zde.

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň (období 2016 -2020)

 

 

Změny územního plánu Třeboň:

 

Probíhají práce na Změně č. 2 územního plánu Třeboň.

 

Změna č. 4 územního plánu Třeboň

Pořízení Změny č. 4 územního plánu Třeboň bylo dne 28.01.2019 zrušeno usnesením Zastupitelstva města Třeboň č. 12/2019-3.

 

 

Změna č. 4 Regulačního plánu Třeboň – zastavitelná plocha BM3

Veřejné projednání Změny č. 4 Regulačního plánu Třeboň – zastavitelná plocha BM3 proběhne dne 18.05.2021 (úterý) od 15:00 hod. na Městském úřadě Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, v malé zasedací místnosti (místnost č. 214, v prvním patře).

Podle § 73 odst. 3 stavebního zákona mohou nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, ve stejné lhůtě může každý uplatnit své připomínky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou, a to písemně, na adresu pořizovatele, tj. Městského úřadu Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahují na zástupce veřejnosti.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Dle § 22 odst. (3) stavebního zákona se námitky, připomínky a stanoviska uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách je ve smyslu § 67 odst. 4 a § 69 stavebního zákona a § 172 správního řádu součástí odůvodnění regulačního plánu.

Formulář námitky/připomínky

Do návrhu Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 pro veřejné projednání je možné nahlédnout zde.

Z důvodu vzniklé epidemiologické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV2, dochází v průběhu doby a na základě vládních usnesení k omezení volného pohybu osob a je tak ovlivněna možnost přímé účasti veřejnosti na projednávání návrhu Změny č. 4 Regulačního plánu Třeboň – zastavitelná plocha BM3. Proto bude pořizovatelem zabezpečeno veřejné projednání v souladu s aktuálně platnými opatřeními vlády v době jeho konání (protiepidemiologická opatření). Při osobní účasti na veřejném projednání se účastník musí řídit pokyny pořizovatele (např.: vstup pouze s respirátorem třídy FFP2/KN95, držení rozestupů, aj…). Z výše uvedených důvodů proběhne veřejné projednání i formou online přenosu, a to na níže uvedeném odkazu.

Připojení přes počítač, příp. mobilní aplikaci kliknutím na následující odkaz:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzA2YjFjNjYtMDU5YS00MmI2LThhNjktZjA4MjM5OTA4ZmM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2227051157-a1b3-46ba-980c-82328ff3edee%22%2c%22Oid%22%3a%2224dd5f52-b143-4cc0-8def-87f6915978fb%22%7d

Případné dotazy k organizaci směřujte prosím s dostatečným předstihem na kontaktní osobu (Ing. Kateřina Oppolzerová, tel.: 384 342 156, mobil: 722 950 749).Územní studie Třeboň - Břilice, plochy BV2

Byly zahájeny práce na pořízení Územní studie Třeboň - Břilice, plochy BV2. Návrh je zpracováván projektantem (Ing. arch. Milan Hrádek). V současné době je návrh konzultován s vlastníky pozemků a dotčenými orgány.

Návrh k nahlédnutí zde: Územní studie Třeboň - Břilice, plochy BV2

 

«Související odkazy

Partnerství