Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Projednávaná dokumentace

Změny územního plánu Třeboň

Probíhají práce na Změně č. 2 územního plánu Třeboň.

 

Změna č. 3 územního plánu Třeboň

Dne 24.06.2019 proběhlo na MěÚ Třeboň Veřejné projednání. Do návrhu Změny č. 3 Územního plánu Třeboň je možno nahlédnout zde. V současné době se vyhodnocují přípomínky, námitky a stanoviska dotčených orgánů.

Dne 19.09.2017 proběhlo na MěÚ Třeboň Společné jednání . Do Návrhu změny č. 3 územního plánu Třeboň pro Společné jednání můžete nahlédnout zde.

 

Změny č. 4 územního plánu Třeboň

Pořízení Změny č. 4 územního plánu Třeboň bylo dne 28.01.2019 zrušeno usnesením Zastupitelstva města Třeboň č. 12/2019-3.

 

Změny č. 5 územního plánu Třeboň

V souladu s § 50 stavebního zákona oznamujeme zveřejnění Návrhu Změny č. 5 Územního plánu Třeboň pro společné jednání

Dotčené orgány vyzýváme k uplatnění stanovisek a sousední obce k uplatnění připomínek, ve lhůtě do 30 dnů ode dne společného jednání, tj. do 25.10.2019. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

Dále může každý k návrhu Změny č. 5 Územního plánu Třeboň u pořizovatele uplatnit písemné připomínky do 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Formulář námitky/připomínky

Do Návrhu Změny č. 5 Územního plánu je možné nahlédnout zde.

 

Změny č. 6 územního plánu Třeboň

V souladu s § 55b a § 52 odst. 1 stavebního zákona oznamujeme zahájení řízení o Změně č. 6 Územního plánu Třeboň a konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 6 Územního plánu Třeboň. Veřejné projednání proběhne 16.10.2019 (středa) v 16:00 hod. na Městském úřadě Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, ve velké zasedací místnosti (č. dveří 119, v přízemí). Změna č. 6 Územního plánu Třeboň je pořizována dle § 55b stavebního zákona tj. zkráceným postupem.

Podle § 55b odst. 2 stavebního zákona mohou nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání (tj. do 23.10.2019) dotčené orgány uplatnit u pořizovatele (MěÚ Třeboň, odbor ÚPaSŘ, oddělení ÚP, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň) svá stanoviska k návrhu Změny č. 6 ÚP Třeboň. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

V souladu s § 55b stavebního zákona může každý do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání (tj. do 23.10.2019) uplatnit u pořizovatele písemně své připomínky a dotčené osoby dle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje dle katastru nemovitostí dokladující práva a vymezit území dotčené námitkou u pořizovatele. K později uplatněným připomínkám a námitkám po této lhůtě se nepřihlíží.

Připomínky, námitky a stanoviska se uplatňují písemně, na adresu pořizovatele tj. Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň.

Formulář námitky/připomínky

Návrh Změny č. 6 Územního plánu Třeboň pro veřejné projednání je k nahlédnutí zde.

 

Změna č. 2 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3

Veřejné projednání k návrhu Změny č. 2 Regulačního plánu Třeboň – zastavitelná plocha BM3 (pořizované dle § 72 stavebního zákona, tj. zkráceným způsobem) proběhlo dne 21.05.2019 (úterý) v 15:00 hod. na Městském úřadě Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, v malé zasedací místnosti (místnost č. 214, v prvním patře).

Do návrhu Změny č. 2 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 pro vydání je možné nahlednout zde.

 

Regulační plán Třeboň - zastavitelné plochy BM1, BV6, OS4

Veřejné projednání o návrhu Regulačního plánu Třeboň – zastavitelné plochy BM1, BV6, OS4  proběhlo dne 10.07.2019. 

Do Návrhu regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BM1, BV6, OS4 pro společné jednání můžete nahlédnout zde.

 

Regulační plán Třeboň - zastavitelné plochy BM5, OS6

Veřejné projednání o návrhu Regulačního plánu Třeboň – zastavitelné plochy BM5, OS6  proběhne dne 21.10.2019 (pondělí) od 16:00 hod. na Městském úřadě Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, v zasedací místnosti (místnost č. 119, v přízemí).

Podle § 67 odst. 2 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 28.10.2019) může každý uplatnit připomínky a osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou, a to písemně, na adresu pořizovatele, tj. Městského úřadu Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahují na zástupce veřejnosti.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Dle § 85 odst. 1) a 2) stavebního zákona se námitky, připomínky a stanoviska uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách je ve smyslu § 67 odst. 4 a § 69 stavebního zákona a § 172 správního řádu součástí odůvodnění regulačního plánu.

Formulář námitky/připomínky

Do návrhu Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM5, OS6 pro veřejné projednání je možné nahlédnout zde.

 

Územní studie Třeboň - Břilice, plocha BV3

Byly zahájeny práce na pořízení Územní studie Třeboň - Břilice, plocha BV3. Do návrhu územní studie je možné nahlednout zde.

 

 

«Související odkazy

Partnerství