ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DVORY NAD LUŽNICÍ

Zastupitelstvo obce Dvory nad Lužnicí svým usnesením č. 146 ze dne 11.11.2021 rozhodlo o pořízení Změny č. 1 ÚP Dvory nad Lužnicí. Změna č. 1 ÚP Dvory nad Lužnicí bude pořizována dle § 55a stavebního zákona tj. zkráceným postupem pořízení. Zadání Změny č. 1 ÚP Dvory nad Lužnicí vychází ze schválené Zprávy o uplatňování ÚP Dvory nad Lužnicí.
Pořizovatelem Změny č. 1 ÚP Dvory nad Lužnicí je Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP.
Zpracovatelem Změny č. 1 ÚP Dvory je STUDIO MAP s. r. o.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ:
V souladu s § 55a, § 55b a § 52 odst. 1 stavebního zákona proběhlo dne 30.06.2022 od 15:30 hod. na obecním úřadě ve Dvorech nad Lužnicí (č. p. 63) za účasti obce, pořizovatele a zpracovatele veřejné projednání.
Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 1 ÚP Dvory nad Lužnicí - návrh pro veřejné projednání

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ:
Dne 02.04.2024 byla na kamenných a elektronických deskách zveřejněna veřejná vyhláška oznamující konání opakovaného veřejnéh projednání. Opakované veřejné projednání se uskuteční dne 06.05.2024 (pondělí) od 15:00 hodin na Obecním úřadě ve Dvorech nad Lužnicí. Podrobnější informace viz veřejná vyhláška.
Veřejná vyhláška je k nahlédnutí zde.
Návrh Změny č. 1 Územního plánu Dvory nad Lužnicí pro opakované veřejné projednání je dostupný zde.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DVORY NAD LUŽNICÍ za období 2017-2021

Zastupitelstvo obce Dvory nad Lužnicí schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Dvory nad Lužnicí dne 11.11.2021. Předmětná zpráva o uplatňování byla současně i zadáním Změny č. 1 ÚP Dvory nad Lužnicí.
Zpráva je dostupná zde: Zpráva o uplatňování ÚP Dvory nad Lužnicí (2017 - 2021)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN DVORY NAD LUŽNICÍ

V současné době je platný Územní plán Dvory nad Lužnicí, který nabyl účinnosti dne 31.10.2017.
Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Dvory nad Lužnicí

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

E-book – Bezpečný cyklista

Dovolujeme si vám představit e-book „Bezpečný cyklista“, který je volně k dispozici na https://ebook.nakolejensprilbou.cz/

Cílem tohoto průvodce je poskytnout komplexní přehled o pravidlech a zásadách bezpečné cyklistiky, stejně jako o současných otázkách, které cyklistický svět ovlivňují. Tento materiál přináší klíčové informace z oblasti české legislativy a dopravní bezpečnosti, určené nejen odborníkům, jako jsou učitelé, dopravní policisté či autoškoly, ale i všem, kdo mají o cyklistiku upřímný zájem.
Ve snaze poskytnout jasné a srozumitelné informace, materiál také obsahuje témata, která jsou často předmětem diskusí, a usiluje o vyjasnění případných nejasností a otázek, které mohou v praxi vznikat.

Obsah tohoto průvodce je strukturován do tří hlavních sekcí: pravidla provozu a povinnosti cyklistů, zabezpečení jejich bezpečnosti, elektro mobilita a v neposlední řadě infrastruktura určená pro cyklistiku.

Více informací

Revitalizace třeboňské Šustovy aleje

Město Třeboň má v plánu akcí realizaci revitalizace Šustovy aleje. V rámci této akce budou provedeny  úpravy odvodnění lokality. Odvodňovací příkopy jsou zanesené a v některých místech, kde jsou nepříznivě situované dřeviny, i zborcené. Příkopy tak již neplní svůj účel a v lokalitě vznikají tůně neodtékající vody. Propustky sjezdů jsou zanesené a také zborcené. Úprava se týká 358 m na levém odvodňovacím příkopu (ve směru toku od mostku přes Opatovickou stoku) a 341 m na pravém odvodňovacím příkopu (ve směru toku od mostku přes Opatovickou stoku po polní cestě). V plánu jsou i sadové úpravy zahrnující pokácení některých dřevin včetně odstranění stávajících nevhodně situovaných dřevin, pařezů a náletových křovin v trase odvodňovacích příkopů a v jejich okolí. Po skončení udržovacích prací proběhne výsadba nových stromů v místech navrhovaných a dříve již pokácených dřevin.

Město má na akci zpracovanou projektovou dokumentaci, podle které byla vypsána veřejná zakázka na dodavatele prací. Vysoutěžen byl dodavatel s nabídkovou cenou ve výši 899 tis. Kč včetně DPH. Dle odhadů předpokládané ceny bylo do rozpočtu alokováno 650 tis. Kč, tudíž bylo nutné položku posílit prostřednictvím rozpočtového opatření o částku 350 tis. Kč, která zahrnuje všechny výdaje včetně zajištění technického dozoru a odborného dozoru pro ochranu dřevin.

Více informací

Třeboň získala dotaci na opravu dalšího seníku na Mokrých lukách

Rada města Třeboně schválila přijetí dotace na projekt Obnova seníku č. 33 na Mokrých lukách z dotačního programu Jihočeského kraje zaměřeného na nemovité kulturní památky. Schválením rady tak byla finanční částka ve výši 200 tis. Kč zapojena do rozpočtu města.

Loni bylo odsouhlaseno radou města přijetí daru v podobě seníku od Ing. Jana Kačerovského. Seník se nachází na Mokrých lukách částečně na pozemku města a částečně na pozemku dárce.  Na základě této nabídky byl vypracován geometrický plán, kterým došlo k oddělení části pozemku pro účely nového umístění seníku. Nově oddělený pozemek přímo navazuje na pozemek města. Je to další seník, který je historickou památkou v majetku města. „O památky se v Třeboni staráme a snažíme se využít možnosti dotačních titulů, abychom získali další zdroje pro financování obnov těchto perliček, kterých je na náhrdelníku Třeboně mnoho“ dodala místostarostka Jana Grammetbauerová.

Více informací