15. 04. 2020

Pozdrav z partnerského okresu Freyung-Grafenau

Vzhledem k současné situaci s pandemií koronaviru v celé Evropě bohužel není možné realizovat společné přeshraniční aktivity s našimi partnerskými městy. I přesto ale zůstáváme v kontaktu a doufáme, že již brzy budeme moci v naší dobré spolupráci pokračovat. Níže naleznete zdravici, kterou vedení města i všem občanům Třeboně poslal okresní rada našeho partnerského bavorského okresu Freyung-Grafenau, pan Sebastian Gruber.

 

Vážení občané města Třeboně, milí sousedé v našem partnerském městě!

My všichni na obou stranách hranice se nacházíme v neobvyklé situaci, která si vyžaduje důrazná opatření. Většina zařízení je zavřená, akce zrušené, společenský, kulturní a sociální život takřka utichl. Zda  a kdy se zákaz vycházení uvolní nebo zda se další omezení ještě objeví, se teprve ukáže. Většina našich obyvatel má ale pro to plné pochopení. Absolutní většina lidí v našich obou zemích dodržuje omezení vycházení, která naše vlády vyhlásily, aby zamezily dalšímu šíření Covidu-19. Není to pro nás lehké, ale jediná možná cesta k úspěchu.

Nesčetně lidí na Třeboňsku a v okrese Freyung-Grafenau se stará s ohromným nasazením o to, aby život v našich obcích i přes všechna tato omezení šel dále. Počínaje lékaři a zdravotním personálem, přes lékárny, záchranné služby a bezpečnostní orgány, zaměstnance obchodů a ty, kdo zabezpečují zásobování a konče uklízečkami v klinikách a pečovatelských domech, které jsou zodpovědné za hygienu. Těmto všem náleží velký respekt a poděkování!

Dočasné uzavření hranic má pro náš region veliké následky. Toto opatření postihlo 50.000 lidí v pohraničí mezi Čechami, Bavorskem a Rakouskem. Musí se vycházet z toho, že na hospodářství v pohraničí a postižené rodiny čekají těžké časy.  Východní Bavorsko patří spolu s Jihočeským krajem z evropského hlediska k hospodářsky nejsilněším venkovským oblastem, toto je zapotřebí za všech okolností i nadále  zabezpečit. Budeme proto dělat vše, jak nejlépe budume umět, abychom se co nejdříve mohli navrátit do normality.

Správní úřady měst, městysů a obcí stejně jako okresní úřad jsou občanům a podnikům i v době krize k dispozici. My všichni pracujeme na tom, aby náš společný domov vyšel úspěšně z této krize. Všechna opatření ukazují prokazatelně svou účinnost a proto je třeba všechna nařízení dále dodržovat. Všichni si přejeme dobře projít touto krizí. Vydržte. Dosáhneme toho jen společně.

Zůstaňte zdrávi a dávejte na sebe a Vaše blízké pozor!    

Srdečné pozdravy

Sebastian Gruber, okresní rada

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

E-book – Bezpečný cyklista

Dovolujeme si vám představit e-book „Bezpečný cyklista“, který je volně k dispozici na https://ebook.nakolejensprilbou.cz/

Cílem tohoto průvodce je poskytnout komplexní přehled o pravidlech a zásadách bezpečné cyklistiky, stejně jako o současných otázkách, které cyklistický svět ovlivňují. Tento materiál přináší klíčové informace z oblasti české legislativy a dopravní bezpečnosti, určené nejen odborníkům, jako jsou učitelé, dopravní policisté či autoškoly, ale i všem, kdo mají o cyklistiku upřímný zájem.
Ve snaze poskytnout jasné a srozumitelné informace, materiál také obsahuje témata, která jsou často předmětem diskusí, a usiluje o vyjasnění případných nejasností a otázek, které mohou v praxi vznikat.

Obsah tohoto průvodce je strukturován do tří hlavních sekcí: pravidla provozu a povinnosti cyklistů, zabezpečení jejich bezpečnosti, elektro mobilita a v neposlední řadě infrastruktura určená pro cyklistiku.

Více informací

Revitalizace třeboňské Šustovy aleje

Město Třeboň má v plánu akcí realizaci revitalizace Šustovy aleje. V rámci této akce budou provedeny  úpravy odvodnění lokality. Odvodňovací příkopy jsou zanesené a v některých místech, kde jsou nepříznivě situované dřeviny, i zborcené. Příkopy tak již neplní svůj účel a v lokalitě vznikají tůně neodtékající vody. Propustky sjezdů jsou zanesené a také zborcené. Úprava se týká 358 m na levém odvodňovacím příkopu (ve směru toku od mostku přes Opatovickou stoku) a 341 m na pravém odvodňovacím příkopu (ve směru toku od mostku přes Opatovickou stoku po polní cestě). V plánu jsou i sadové úpravy zahrnující pokácení některých dřevin včetně odstranění stávajících nevhodně situovaných dřevin, pařezů a náletových křovin v trase odvodňovacích příkopů a v jejich okolí. Po skončení udržovacích prací proběhne výsadba nových stromů v místech navrhovaných a dříve již pokácených dřevin.

Město má na akci zpracovanou projektovou dokumentaci, podle které byla vypsána veřejná zakázka na dodavatele prací. Vysoutěžen byl dodavatel s nabídkovou cenou ve výši 899 tis. Kč včetně DPH. Dle odhadů předpokládané ceny bylo do rozpočtu alokováno 650 tis. Kč, tudíž bylo nutné položku posílit prostřednictvím rozpočtového opatření o částku 350 tis. Kč, která zahrnuje všechny výdaje včetně zajištění technického dozoru a odborného dozoru pro ochranu dřevin.

Více informací

Třeboň získala dotaci na opravu dalšího seníku na Mokrých lukách

Rada města Třeboně schválila přijetí dotace na projekt Obnova seníku č. 33 na Mokrých lukách z dotačního programu Jihočeského kraje zaměřeného na nemovité kulturní památky. Schválením rady tak byla finanční částka ve výši 200 tis. Kč zapojena do rozpočtu města.

Loni bylo odsouhlaseno radou města přijetí daru v podobě seníku od Ing. Jana Kačerovského. Seník se nachází na Mokrých lukách částečně na pozemku města a částečně na pozemku dárce.  Na základě této nabídky byl vypracován geometrický plán, kterým došlo k oddělení části pozemku pro účely nového umístění seníku. Nově oddělený pozemek přímo navazuje na pozemek města. Je to další seník, který je historickou památkou v majetku města. „O památky se v Třeboni staráme a snažíme se využít možnosti dotačních titulů, abychom získali další zdroje pro financování obnov těchto perliček, kterých je na náhrdelníku Třeboně mnoho“ dodala místostarostka Jana Grammetbauerová.

Více informací