NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MAJDALENA

Dne 29.05.2017 byla na MěÚ Třeboň doručena žádost obce Majdalena o pořízení Územního plánu Majdalena (o pořízení ÚP rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 21 ze dne 30.03.2017).
Zastupitelstvo obce Majdalena schválilo usnesením č. 3 ze dne 14.12.2017 Zadání Územního plánu Majdalena.

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ:
Společné jednání o návrhu ÚP Majdalena se konalo dne 07.01.2021, na Městském úřadě v Třeboni.
Návrh ÚP Majdalena pro společné jednání je dostupný zde.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ:
Veřejné projednání o návrhu ÚP Majdalena se konalo dne 21.02.2022 od 17:00 v kulturním zařízení v Majdaleně.
Návrh ÚP Majdalena pro veřejné projednání je dostupný zde

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ:
Dne 07.08.2023 bylo oznámeno dotčeným orgánů a zároveň byla na kamenných i elektronických deskách Městského úřadu Třeboň a Obecního úřadu Majdalena zveřejněna veřejná vyhláška oznamující konání opakovného veřejného projednání o návrhu Územního plánu Majdalena.
Opakované veřejné projednání se bude konat dne 14.09.2023 (čtvrtek) v 16:00 hod. v kulturním zařízení Majdalena (Majdalena č. p. 184).
Ve lhůtě počínající dnem doručení této veřejné vyhlášky a končící dnem 21.09.2023 je možné se s návrhem Územního plánu Majdalena pro opakované veřejné projednání seznámit:

Dle § 52 odst. (3) stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného projednání (tj. do xx.xx.2023) uplatní dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán písemně na adresu pořizovatele (Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň) svá stanoviska k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
Dle § 52 odst. (3) stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. (2) stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Námitky a připomínky je možné podat pouze k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny.
Námitky a připomínky se uplatňují písemně na adresu pořizovatele, tj. Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, se sídlem Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Návrh Územního plánu Majdalena pro opakované veřejné projednání je dostupný zde.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MAJDALENA

Změna č. 1 ÚPO Majdalena byla schválena usnesením zastupitelstvem obce Majdalena dne 25.10.2016. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy s nabytím účinnosti dne 15.11.2016.

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 1 ÚPO Majdalena
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MAJDALENA

V současné době je platný Územní plán obce Majdalena (obecně závazná vyhláška obce ze dne 13.12.2004) a Změna č. 1 Územního plánu obce Majdalena.
Územní plán obce Majdalena byl schválen Zastupitelstvem obce dne 13.12.2004 a nabyl účinnosti dne 28.12.2004.

Územní plán obce Majdalena je uložen u:

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán obce Majdalena

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

JIHOČESKÝ FESTIVAL ZDRAVÍ TŘEBOŇ 2023

Město Třeboň všechny srdečně zve již tuto sobotu 16. září na tradiční Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023, který se koná na Masarykově náměstí.
Připraven je bohatý program pro malé i velké, trh chráněných dílen a neziskových organizací, Hadrárna a mnoho dalšího. Od 17.00 nezapomeňte navštívit přednášku Pavla Chlouby O cestování a zahradách Francie v loutkovém sále Divadla J. K. Tyla.
Každoročně je součástí festivalu také veřejná charitativní sbírka, kterou v letošním roce pořádáme pro Jaroslava Zárubu z Boru u Suchdola nad Lužnicí.
 
Akce Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023 je finančně podpořena v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury.

Více informací

Konference Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu

Město Třeboň a společnost ENKI, o. p. s., zve na tradiční konferenci "Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu", která se letos koná v Třeboni 21. září 2023 v KKC Roháč.

Více informací včetně přihlášky najdete na zde.

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací