ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE

Zastupitelstvo obce Lužnice svým usnesením č. 10/1412/2022 ze dne 14.12.2022 schválilo Zprávu o uplatňování ÚP Lužnice za období 2018-2022. Zároveň rozhodlo o pořízení Změny č. 3 ÚP Lužnice. Zadáním Změny č. 3 ÚP Lužnice je výše uvedená Zpráva o uplatňování ÚP Lužnice za období 2018-2022. Změna č. 3 ÚP Lužnice je pořizována v souladu s § 55 odst. 1 a § 55a stavebního zákona tj. zkráceným postupem pořízení. 
Pořizovatelem byl určen Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. územního plánování.
Určeným zastupitelem pro územní plánování byla určena starostka obce, Ing. Tereza Širhalová.
Zpracovatel byl určen doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc. z ARCHUM ARCHITEKTI s. r. o. 
Dne 02.05.2023 byly dotčené orgány, nadřízený orgán, sousední obce a oprávnění investoři informování oznámením o konání veřejného projednání. Stejně tak na kamenných i elektornických úředních deskách, Obecního úřadu Lužnice i Městského úřadu Třeboň, byla zveřejněna veřejná vyhláška o termínu konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 3 ÚP Lužnice
Veřejné projednání se bude konat dne 14.06.2023 (středa) od 15:30 h na obecním úřadu Lužnice (Lužnice č.p. 139).
S návrhem je možné se seznámit:

Podle § 55b odst. 2 stavebního zákona mohou nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání dotčené orgány uplatnit u pořizovatele (MěÚ Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň) svá stanoviska k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Lužnice. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
V souladu s § 55b stavebního zákona může každý do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Lužnice uplatnit u pořizovatele písemně své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou u pořizovatele (MěÚ Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň). K později uplatněným připomínkám a námitkám po této lhůtě se nepřihlíží.

Upozornění:

Dle § 22 odst. (3) stavebního zákona se námitky, připomínky a stanoviska uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách je ve smyslu § 53 a § 54 stavebního zákona a § 172 správního řádu součástí odůvodnění územního plánu.
Námitky a připomínky musejí splňovat náležitosti podání, tzn. že obsahují:

Toto oznámení se dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejňuje též způsobem umožňující dálkový přístup na elektronických úředních deskách Městského úřadu Třeboň: http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/uredni-deska/stavebni-urad.html a Obecního úřadu Lužnice: https://www.obec-luznice.cz/urad-1/uredni-deska/.
Návrh Změny č. 3 ÚP Lužnice je dostupný zde.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE (tzv. 2. zpráva)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Lužnice Zprávu o uplatňování Územního plánu Lužnice dle § 55 stavebního zákona. Zastupitelstvo obce Lužnice svým usnesením č. 10/1412/2022 ze dne 14.12.2022 schválilo Zprávu o uplatňování ÚP Lužnice za období 2018-2022. Výše uvedená Zpráva o uplatňování je zároveň zadáním Změny č. 3 ÚP Lužnice.
Zpráva je dostupná zde: Zpráva o uplatňování ÚP Lužnice za období 2018-2022 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE

Změna č. 1 ÚP Lužnice byla schválena Zastupitelstvem obce Lužnice  usnesením č. 10/0311/2021 ze dne 03.11.2021 a vydána opatřením obecné povahy 05.11.2021 s nabytím účinnosti dne 20.11.2021.
Změna č. 1 ÚP Lužnice je uložena u:

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 1 ÚP Lužnice
                                              Úplné znění po Změně č. 1 a č. 2 ÚP Lužnice
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE (tzv. 1. zpráva)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Lužnice Zprávu o uplatňování Územního plánu Lužnice dle § 55 stavebního zákona. Zpráva byla schválena Zastupitelstvem dne 13.11.2017 usnesením č. 07/1311/2017; současně bylo rozhodnuto o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Lužnice.

Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE
Dne 16.04.2019 zastupitelstvo obce Lužnice schválilo svým usnesením č. 08/1604/2019 dodatek ke zprávě o uplatňování.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE

Zastupitelstvo obce Lužnice svým usnesením  č. 09/1604/2019 ze dne 16.04.2019 vydalo Změnu č. 2 ÚP Lužnice. Podle § 173 odst. 1) správního řádu nabývá Změna č. 2 ÚP Lužnice účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení. Změna č. 2 ÚP Lužnice nabyla účinnosti 03.05.2019.
Změna č. 2 ÚP Lužnice je uložena u:

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 2 ÚP Lužnice
                                              Úplné znění po Změně č. 1 a č. 2 ÚP Lužnice
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN LUŽNICE

Územní plán Lužnice byl vydán Zastupitelstvem obce Lužnice dne 4.11.2011 pod číslem  usnesení 2/2610/2011, opatření obecné povahy čj. METR4866/2011ToSi a jeho vydání nabylo účinnosti dne 19.11.2011.

Územní plán Lužnice je uložen u:

 Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Lužnice
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REGULAČNÍ PLÁN LUŽNICE – zastavitelné plochy BV1 a BV2

Regulační plán Lužnice - zastavitelné plochy BV1 a BV2 byl schválen Zastupitelstvem obce Lužnice  usnesením č. 09/0311/2021 ze dne 03.11.2021 a vydán opatřením obecné povahy 05.11.2021 s nabytím účinnosti dne 20.11.2021.

Regulační plán Lužnice - zastavitelné plochy BV1 a BV2 je uložen u: 

 Dokumentace je dostupná zde: Regulační plán Lužnice – zastavitelné plochy BV1 a BV2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE LUŽNICE – zastavitelná plocha BV3

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v zastavitelné ploše BV 3, vychází z ÚP Lužnice. Územní studie BV 3 byla schválena dne 09.07.2019. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Ivan Plicka.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Lužnice - zastavitelná plocha BV3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE LUŽNICE – zastavitelná plocha BV9

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v zastavitelné ploše BV 9, vychází z ÚP Lužnice. Územní studie BV 9 byla schválena dne 09.07.2019. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Ivan Plicka.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Lužnice - zastavitelná plocha BV9
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE LUŽNICE – zastavitelná plocha BV10

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v zastavitelné ploše BV 10, vychází z ÚP Lužnice. Územní studie BV 10 byla schválena dne 09.07.2019. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Ivan Plicka.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Lužnice - zastavitelná plocha BV10

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

SEMINÁŘ POČÍTÁME S VODOU

Zajímá vás, jak zmírňovat nepříjemné projevy probíhající klimatické změny? Pak si nenechte ujít Seminář o možnostech adaptace měst a obcí na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který se koná ve čtvrtek 12. října 2023 v KKC Roháč v Třeboni.

Dozvíte se, co se dá dělat, aby se nám ve městech příjemněji žilo. Zajímavé příklady a možnosti využití modrozelené infrastruktury nám představí přední odborníci na tuto oblast: Ing. Vojtěch Bareš ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o. Nebudou chybět zkušenosti z praxe ani informace o možnostech dotací na tato opatření.

Součástí semináře budou také ukázky toho, co se podařilo za uplynulé roky realizovat v Třeboni.

Seminář v rámci projektu Počítáme s vodou je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma. Registraci a další informace najdete na stránkách Počítáme s vodou (https://1url.cz/kuE5V), kde je také možnost rezervovat si místo na semináři.

Přijďte využít možnost, která se nebude opakovat. Seminář se koná jednou ročně, vždy v jiném městě. Letos máte jedinečnou šanci navštívit ho v Třeboni.


Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací

Omezení spojená s opravou ulice Novohradská

Rádi bychom vás upozornili na blížící se zahájení stavebních úprav Novohradské ulice a s tím související uzavírkou ulice a brány. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Více informací