NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN HRACHOVIŠTĚ

Zastupitelstvo obce Hrachoviště svým usnesením č. 5/2021 ze dne 02.02.2021 rozhodlo o pořízení Územního plánu Hrachoviště.
Od 14.09.2022 do 18.10.2022 probíhalo projednávání návrhu zadání ÚP Hrachoviště.
Dne 21.11.2022 byly Zastupitelstvu obce Hrachoviště předány podklady pro schválení Zadání ÚP Hrachoviště.
Dne 29.11.2022 schválilo Zastupitelstvo obce Hrachoviště svým usnesením č. 25N/2022 Zadání ÚP Hrachoviště.
Dne 31.01.2023 schválilo Zastupitelstvo obce Hrachoviště svým usnesením č. 33M/2023 zpracovatele ÚP. Zpracovatelem je Ing. arch. Dominik Daněk. 
Dne 02.02.2023 byl zpracovatel vyzván ke zpracování návrhu ÚP Hrachoviště pro společné jednání.
V červnu 2023 byl pořizovateli doručen návrh ÚP Hrachoviště pro společné jednání. Po předkontrolování souladu se zadáním bylo zahájeno společné jednání.

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ
Dle § 50 odst. 3 stavebního zákona byl zveřejněn návrh Územního plánu Hrachoviště pro společné jednání.
Dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad byly dopisem obeznámeni o konání společného jednání. Dne 18.07.2023, od 9:30 hod., se bude na Městském úřadě v Třeboni konat společné jednání o návrhu ÚP Hrachoviště. Do 30-ti dnů ode dne konání společného jednání mohou písemně uplatnit k návrhu svá stanoviska a připomínky. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. 
Zároveň dne 21.06.2023 došlo k vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických i kamenných úředních deskách, Městského úřadu Třeboň a Obecního úřadu Hrachoviště, informující veřejnost o zahájení společného jednání o návrhu ÚP Hrachoviště.
Podle § 173 správního řádu oznamujeme, že vzhledem k rozsahu návrhu Územního plánu Hrachoviště, není reálné jej v tištěné podobě zveřejnit na úřední desce. Ve lhůtě počínající dnem doručení této veřejné vyhlášky a končící dnem 17.08.2023 je možné se s návrhem Územního plánu Hrachoviště seznámit:

Ve lhůtě 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky (tj. do 07.08.2023) může každý u pořizovatele – Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, uplatnit písemné připomínky k návrhu Územního plánu Hrachoviště pro společné jednání.
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 

Upozornění: 
Dle § 22 odst. (3) stavebního zákona se připomínky a stanoviska uplatňují písemně na adresu pořizovatele a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Na podané připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek je ve smyslu § 53 a§ 54 stavebního zákona a § 172 správního řádu součástí odůvodnění územního plánu.
Připomínky musejí splňovat náležitosti podání, tzn., že obsahují:

 
Návrh ÚP Hrachoviště pro společné jednání je dostupný zde.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ HRACHOVIŠTĚ

Obec Hrachoviště nemá platný územní plán. Umisťovat stavby lze pouze v zastavěné části obce vymezené k 11. 2. 2015 opatřením obecné povahy Vymezení zastavěného území Hrachoviště.
Opatření obecné povahy bylo vydáno dne 9. 6. 2015 a nabylo účinnosti dne 5. 8. 2015

Dokumentace je dostupná zde: OOP – textová část
                                              OOP – grafická část

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

SEMINÁŘ POČÍTÁME S VODOU

Zajímá vás, jak zmírňovat nepříjemné projevy probíhající klimatické změny? Pak si nenechte ujít Seminář o možnostech adaptace měst a obcí na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který se koná ve čtvrtek 12. října 2023 v KKC Roháč v Třeboni.

Dozvíte se, co se dá dělat, aby se nám ve městech příjemněji žilo. Zajímavé příklady a možnosti využití modrozelené infrastruktury nám představí přední odborníci na tuto oblast: Ing. Vojtěch Bareš ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o. Nebudou chybět zkušenosti z praxe ani informace o možnostech dotací na tato opatření.

Součástí semináře budou také ukázky toho, co se podařilo za uplynulé roky realizovat v Třeboni.

Seminář v rámci projektu Počítáme s vodou je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma. Registraci a další informace najdete na stránkách Počítáme s vodou (https://1url.cz/kuE5V), kde je také možnost rezervovat si místo na semináři.

Přijďte využít možnost, která se nebude opakovat. Seminář se koná jednou ročně, vždy v jiném městě. Letos máte jedinečnou šanci navštívit ho v Třeboni.


Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací

Omezení spojená s opravou ulice Novohradská

Rádi bychom vás upozornili na blížící se zahájení stavebních úprav Novohradské ulice a s tím související uzavírkou ulice a brány. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Více informací