Právní předpisy:

Poznámka k níže uvedenému příkladu:  
I když se na stavby vztahuje jednotná legislativa, je nutno každou stavbu posuzovat individuálně podle toho, v jakém území se stavba nachází a jaké jsou limity tohoto území. Velmi důležité je také konfrontovat každou stavbu s územním plánem, pokud je pro dané území územní plán vydán a posoudit v každém konkrétním případě předložené doklady a dokumentaci. Stavební zákon také umožňuje povolovat danou konkrétní stavbu v různých režimech. Proto se doporučuje ve fázi záměru projednat tento záměr předem se stavebním úřadem s tím, že stavební úřad doporučí žadateli konkrétní postup ve věci.

Stavba rodinného domu je stavba s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše se dvěma nadzemními podlažími a s podkrovím obsahující maximálně tři samostatné bytové jednotky. Stavba rodinného domu je určena pro trvalé bydlení. Stavby pro bydlení podléhají územnímu posouzení (územní rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas) a ohlášení stavby. Formuláře příslušných žádostí jsou k dispozici na všech stavebních úřadech a na webových stránkách Města Třeboň.

K žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby se dokládá předepsaná dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou a doklady dle § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Žadatel dále musí také doložit vlastnická či jiná práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazná stanoviska dotčených orgánů (např. MěÚ Třeboň odboru životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny Správa CHKO Třeboňsko a orgánu památkové péče).

V případě územního souhlasu dokládá oznamovatel doklady dle § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Jedná se zejména o doložení vlastnického, nebo jiného práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanovisek správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazných stanovisek dotčených orgánů. Dále je nutno k oznámení doložit jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy. Důležité je doložení souhlasů osob, které mají k sousedním pozemkům, nebo stavbám vlastnické nebo jiné právo, které může být záměrem dotčeno (sousedé, vlastníci pozemků, na kterých se stavba umisťuje, pokud nejsou žadatelem, správci sítí, kteří jsou stavbou dotčeni). Souhlasy musí být vyznačeny na situaci se zákresem navrženého záměru, musí být uvedeno jméno příjmení, datum narození a bydliště souseda a musí být vyjádřen jednoznačný souhlas bez podmínek.

K ohlášení stavby se připojí projektová dokumentace vypracovaná autorizovanou osobou dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Žadatel dále musí doložit vlastnická či jiná práva k pozemkům dotčeným stavbou (souhlasy), stanoviska správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazná stanoviska dotčených orgánů (např. MěÚ Třeboň odboru životního prostředí, Správy CHKO Třeboňsko, v některých případech i orgánu památkové péče a Obecních úřadů v místě). Důležité je také doložení souhlasů osob, které mají k sousedním pozemkům, nebo stavbám vlastnické nebo jiné právo, které může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno. Souhlasy musí být vyznačeny na situaci se zákresem navrženého záměru, musí být uvedeno jméno příjmení, datum narození a bydliště souseda a musí být vyjádřen jednoznačný souhlas bez podmínek.

K věci se také doplňuje, že žadatel bude povinen dokládat i další podklady dle konkrétních podmínek v území a proto je vhodné záměr nejdříve konzultovat se stavebním úřadem, který specifikuje, které doklady budou vyžadovány.

Stavba rodinného domu prováděná stavebním podnikatelem vyžaduje před zahájením užívání stavby vydání kolaudačního souhlasu neb kolaudačního rozhodnutí.

Pro přidělení čísla popisného musí stavebník podat u stavebního úřadu žádost o přidělení čísla popisného na předepsaném formuláři, který je k dispozici na stavebním úřadě a na webových stránkách města Třeboň. K žádosti je nutno doložit geometrické zaměření stavby.

 


Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Adventní výlet
Aktuality (147)

Adventní výlet

Město Třeboň připravilo na sobotu 3. prosince 2022 výlet na adventní trhy do německého Pasova a Freyungu.
Odjezd autobusu je v 7 hodin od městského úřadu, návrat okolo 20 hodiny.
Cena výletu je 200 Kč za osobu.
Přihlašovat se můžete v TIC na Masarykově náměstí.
 
Adventni výlet
Více informací