Právní předpisy:

Poznámka k níže uvedenému příkladu:  
I když se na stavby vztahuje jednotná legislativa, je nutno každou stavbu posuzovat individuálně podle toho, v jakém území se stavba nachází a jaké jsou limity tohoto území. Velmi důležité je také konfrontovat každou stavbu s územním plánem, pokud je pro dané území územní plán vydán a posoudit v každém konkrétním případě předložené doklady a dokumentaci. Stavební zákon také umožňuje povolovat danou konkrétní stavbu v různých režimech. Proto se doporučuje ve fázi záměru projednat tento záměr předem se stavebním úřadem s tím, že stavební úřad doporučí žadateli konkrétní postup ve věci.

Stavba rodinného domu je stavba s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše se dvěma nadzemními podlažími a s podkrovím obsahující maximálně tři samostatné bytové jednotky. Stavba rodinného domu je určena pro trvalé bydlení. Stavby pro bydlení podléhají územnímu posouzení (územní rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas) a ohlášení stavby. Formuláře příslušných žádostí jsou k dispozici na všech stavebních úřadech a na webových stránkách Města Třeboň.

K žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby se dokládá předepsaná dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou a doklady dle § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Žadatel dále musí také doložit vlastnická či jiná práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazná stanoviska dotčených orgánů (např. MěÚ Třeboň odboru životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny Správa CHKO Třeboňsko a orgánu památkové péče).

V případě územního souhlasu dokládá oznamovatel doklady dle § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Jedná se zejména o doložení vlastnického, nebo jiného práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanovisek správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazných stanovisek dotčených orgánů. Dále je nutno k oznámení doložit jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy. Důležité je doložení souhlasů osob, které mají k sousedním pozemkům, nebo stavbám vlastnické nebo jiné právo, které může být záměrem dotčeno (sousedé, vlastníci pozemků, na kterých se stavba umisťuje, pokud nejsou žadatelem, správci sítí, kteří jsou stavbou dotčeni). Souhlasy musí být vyznačeny na situaci se zákresem navrženého záměru, musí být uvedeno jméno příjmení, datum narození a bydliště souseda a musí být vyjádřen jednoznačný souhlas bez podmínek.

K ohlášení stavby se připojí projektová dokumentace vypracovaná autorizovanou osobou dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Žadatel dále musí doložit vlastnická či jiná práva k pozemkům dotčeným stavbou (souhlasy), stanoviska správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazná stanoviska dotčených orgánů (např. MěÚ Třeboň odboru životního prostředí, Správy CHKO Třeboňsko, v některých případech i orgánu památkové péče a Obecních úřadů v místě). Důležité je také doložení souhlasů osob, které mají k sousedním pozemkům, nebo stavbám vlastnické nebo jiné právo, které může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno. Souhlasy musí být vyznačeny na situaci se zákresem navrženého záměru, musí být uvedeno jméno příjmení, datum narození a bydliště souseda a musí být vyjádřen jednoznačný souhlas bez podmínek.

K věci se také doplňuje, že žadatel bude povinen dokládat i další podklady dle konkrétních podmínek v území a proto je vhodné záměr nejdříve konzultovat se stavebním úřadem, který specifikuje, které doklady budou vyžadovány.

Stavba rodinného domu prováděná stavebním podnikatelem vyžaduje před zahájením užívání stavby vydání kolaudačního souhlasu neb kolaudačního rozhodnutí.

Pro přidělení čísla popisného musí stavebník podat u stavebního úřadu žádost o přidělení čísla popisného na předepsaném formuláři, který je k dispozici na stavebním úřadě a na webových stránkách města Třeboň. K žádosti je nutno doložit geometrické zaměření stavby.

 


Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

JIHOČESKÝ FESTIVAL ZDRAVÍ TŘEBOŇ 2023

Město Třeboň všechny srdečně zve již tuto sobotu 16. září na tradiční Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023, který se koná na Masarykově náměstí.
Připraven je bohatý program pro malé i velké, trh chráněných dílen a neziskových organizací, Hadrárna a mnoho dalšího. Od 17.00 nezapomeňte navštívit přednášku Pavla Chlouby O cestování a zahradách Francie v loutkovém sále Divadla J. K. Tyla.
Každoročně je součástí festivalu také veřejná charitativní sbírka, kterou v letošním roce pořádáme pro Jaroslava Zárubu z Boru u Suchdola nad Lužnicí.
 
Akce Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023 je finančně podpořena v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury.

Více informací

Konference Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu

Město Třeboň a společnost ENKI, o. p. s., zve na tradiční konferenci "Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu", která se letos koná v Třeboni 21. září 2023 v KKC Roháč.

Více informací včetně přihlášky najdete na zde.

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací