Základní informace k životní situaci Kácení stromů a keřů, které rostou na nelesních pozemcích, podléhá povolení příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny a to obecního úřadu. V případě města Třeboň a jeho místních částí je to Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Vlastník pozemku (fyzická či právnická osoba), se souhlasem vlastníka pozemku i nájemce pozemku
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Fyzická a právnická osoba žádá o povolení kácení dřevin v případě, že je vlastníkem pozemku. Bude-li kácen strom, žádá, pouze pokud obvod kmene stromu měřený ve výšce 130 cm od paty kmene stromu je větší než 80 cm. Jestliže jsou káceny keře nebo zapojené porosty dřevin (i dřevin o obvodu kmene menším něž 80 cm), nutno požádat, pokud plocha kácených dřevin je větší než 40 m2. Pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěné území v katastru evidovaných jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha - zeleň není nutné žádat o povolení kácení.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace Podáním žádosti, kterou doložíte výpisem z katastru nemovitostí (doklad o vlastnictví pozemku), uvedením důvodu kácení dřevin, u většího rozsahu kácení doložením zákresu dřevin do plánku, uvedením rozměrů stromů, plochy keřů.
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit Odbor životního prostředí: tel: , email: , č.dv.:
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
 • doklad o vlastnictví pozemku
 • uvedení důvodu kácení dřevin
 • uvedení rozměrů stromů, plochy keřů
 • u většího rozsahu kácení doložením zákresu dřevin do plánku
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, § 8 zák. č. 114/1992 Sb. zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Formulář je k dispozici na odboru životního prostředí 223, nebo ke stažení zde

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit Bez poplatků
Jaké jsou lhůty pro vyřízení 30-tidenní lhůta se dle zákona prodlužuje o 30 dnů, ve složitých případech o dalších 30 dnů. Ve složitých případech tedy 90 dnů. Většinou jednoduché případy vyřizujeme do 30 dnů.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) životní situace
 • Vlastníci a spoluvlastníci pozemku
 • Občanská sdružení, která se přihlásí jako účastník řízení (§ 70 zák. č. 114/1994 Sb. zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)
 • ten, jehož práva mohou být kácením stromu dotčena
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány Ve složitých případech může být požadováno doložení posudků (dendrologie, statika, když kořeny dřeviny narušují stavbu, prohlídku kanalizace, když kořeny dřeviny prorůstají do kanalizace)
Elektronická služba, kterou lze využít

 Má-li žadatel zřízen elektronický podpis, může využít E-podatelnu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění zákona č. 18/2010 Sb.
 • Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.
 • Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Odvolání proti rozhodnutí vydaného ve věci kácení dřevin
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností Fyzické ososby (§ 87 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny)
 • až 20 000,- Kč - poškození nebo bez povolení pokácení dřeviny rostoucí mimo les
 • až 100 000,- Kč - pokácení bez povolení nebo závažně poškození skupiny dřevin rostoucích mimo les
 • Za přestupky v ochraně zvláště chráněných rostlin a živočichů, dřevin a památných stromů lzeuložit pokutu až dvojnásobnou, pokud byly spáchány ve zvláště chráněných územích (např. CHKO Třeboňsko)

Právnické osoby a fyzické osoby při výkonu podnikatelské služby (§ 88 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny)
 • až 1 000 000,- Kč - poškození nebo zničení bez povolení dřeviny nebo skupiny dřevin rostoucích mimo les
Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Související životní situace a návody, jak je řešit nejsou známy
Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor životního prostředí 
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 10. 4. 2012
Popis byl naposledy aktualizován 10. 4. 2012
Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení

Obecné informace

Základní informace

Úplné informace

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Pravidelný nádobový svoz BIO odpadu v Třeboni

V měsíci červnu začne prostřednictvím Technických služeb Třeboň, s.r.o. distribuce odpadových nádob pro svoz BIO odpadu ve vybraných lokalitách.
Jedná se o Vilovou čtvrť, Velký a Malý Daskabát, a ulice Přemyslova, U Světa, Havlíčkova, Chelčického.
Nádoby pro svoz se budou v první vlně umisťovat do rodinných domů a bytových domů s vlastními travnatými plochami.
Pro řadové rodinné domy je připravena nádoba o velikosti 120 l., pro ostatní velikost 240 litrů.
Vyzvednutí nádob bude dobrovolné, na základě podpisu smluvy o výpůjčce spojené s darovací smlouvou.
K vyzvednutí si prosím doneste platný průkaz totožnosti.
O termínu vyzvednutí ve Vaší lokalitě budete informováni pomocí letáku ve Vaší poštovní schránce.
Na stránkách Technických služeb Třeboň s.r.o. bude také k dispozici itinerář svozů bioodpadu. Ve vegetačním období bude svoz probíhat v cyklu 1 x 14 dnů.
Vzhledem k zavádění svozu zcela nové komodity se mohou termíny svozu i frekvence měnit. Toto bude s předstihem oznámeno na www stránkách Technických služeb Třeboň.

Více informací

Třeboňské školy mají nové ředitele

Město Třeboň vypsalo konkurzní řízení na ředitele pro tři třeboňské školy, konkrétně Základní školu Třeboň, Na Sadech 375 a dvě mateřské školy – 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 a Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1018. Konkursní řízení bylo řádně zveřejněno a město do konkurzu obdrželo 4 přihlášky. Tři z přihlášek byly od stávajících ředitelek škol, které u konkurzu obhájily svou funkci a budou tak pokračovat ve své práci v dalším funkčním období. Mgr. Bc. Janě Polčákové, Bc. Romaně Štěrbové a Bc. Zdeňce Feriančíkové tak gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.

Více informací

Dotace pro třeboňské občánky

Třetím rokem je v Třeboni vítání občánků obohaceno o hodnotný dar města v podobě 2,5 g slitku investičního zlata. Město se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje. Díky této dotaci se město spolu s krajem podílejí rovnou měrou na nákupu těchto darů pro novorozence, kteří se zúčastní vítání občánků. Město Třeboň nákup zlata uhradí v plné výši a následně kraj žádá o vyúčtování jeho podílu. Nyní město obdrželo dotaci za loňský rok, kdy byly nakoupeny dary pro třeboňské novorezence ve výši 367.494 Kč. Kraj schválil vyúčtování a městu poslal svůj podíl 183.746 Kč. Rada města schválila přijetí transferu této částky a peníze byly do rozpočtu zapojeny na položku určenou pro nákup darů pro budoucí novorozence. 

 

 

Více informací