Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Suchdol nad Lužnicí

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Zastupitelstvo města Suchodol nad Lužnicí svým usenesením č. 922/23/6/3/2022 ze dne 13.06.2022 rozhodlo o pořízení Změny č. 1 ÚP Suchdol nad Lužnicí. Změna č. 1 ÚP Suchdol nad Lužnicí bude pořizována dle § 55a stavebního zákona tj. zkráceným postupem pořízení. Zadání Změny č. 1 ÚP Suchdol nad Lužnicí vychází ze schválené Zprávy o uplatňování ÚP Suchdol nad Lužnicí (2018 - 2022).

Pořizovatelem Změny č. 1 ÚP Suchdol nad Lužnicí je Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP.

Výber zpracovatele Změny č. 1 ÚP Suchdol nad Lužnicí v současné době probíhá.  

________________________________________________________________________________________

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUCHDOL NAD LUŽNICÍ (za období 2018-2022)

Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí svým usenesením č. 921/23/6/2/2022 ze dne 13.06.2022 schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Suchdol nad Lužnicí. Předmětná zpráva o uplatňování je současně i zadáním Změny č. 1 ÚP Suchdol nad Lužnicí.

Zpráva o uplatňování ÚP Suchdol nad Lužnicí (2018 - 2022)

___________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

V současné době je platný Územní plán Suchdol nad Lužnicí, který byl schválen usnesením zastupitelstva města Suchdol nad Lužnicí č. ZM-22/18/442 ze dne 22.01.2018, vydán formou opatření obecné povahy dne 29.01.2018 s nabytím účinnosti dne 13.02.2018.

Územní plán Suchdol nad Lužnicí

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Suchdol nad Lužnicí

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona, že platná územně plánovací dokumentace je uložena u:

  • Pořizovatele: Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování;
  • Příslušného stavebního úřadu: Městský úřad Suchdol nad Lužnicí;
  • Města Suchdol nad Lužnicí;
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení územního plánování.

__________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE SUCHDOL NAD LUŽNICÍ - zastavitelná plocha S7 - severní část

Dne 03.06.2020 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Zpracovatelem územní studie je Ateliér M. A. A. T., se sídlem Převrátilská 330, 390 01 Tábor, zastoupená Ing. arch. Martinem Jirovským, Ph. D., MBA.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Suchdol nad Lužnicí - zastavitelná plocha S7 - sever

__________________________________________________________________ 

ÚZEMNÍ STUDIE SUCHDOL NAD LUŽNICÍ - plocha S 42

Město Suchdol nad Lužnicí dne 18.05.2021 odstoupilo od záměru pořízení ÚS.

«Související odkazy

Partnerství