Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Suchdol nad Lužnicí

ÚZEMNÍ PLÁN SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

V současné době je platný Územní plán Suchdol nad Lužnicí, který byl schválen usnesením zastupitelstva města Suchdol nad Lužnicí č. ZM-22/18/442 ze dne 22.01.2018, vydán formou opatření obecné povahy dne 29.01.2018 s nabytím účinnosti dne 13.02.2018.

Územní plán Suchdol nad Lužnicí

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Suchdol nad Lužnicí

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona, že platná územně plánovací dokumentace je uložena u:

  • Pořizovatele: Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování;
  • Příslušného stavebního úřadu: Městský úřad Suchdol nad Lužnicí;
  • Města Suchdol nad Lužnicí;
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení územního plánování.

 

ÚZEMNÍ STUDIE SUCHDOL NAD LUŽNICÍ - zastavitelná plocha S7 - severní část

Dne 03.06.2020 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Zpracovatelem územní studie je Ateliér M. A. A. T., se sídlem Převrátilská 330, 390 01 Tábor, zastoupená Ing. arch. Martinem Jirovským, Ph. D., MBA.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Suchdol nad Lužnicí - zastavitelná plocha S7 - sever

 

ÚZEMNÍ STUDIE SUCHDOL NAD LUŽNICÍ - plocha S 42

Město Suchdol nad Lužnicí dne 18.05.2021 odstoupilo od záměru pořízení ÚS.

«Související odkazy

Partnerství