Územní plán Stříbřec

V současné době je platný Územní plán Stříbřec a Změna č. 1 Územního plánu Stříbřec. Územní plán Stříbřec byl vydán Zastupitelstvem obce Stříbřec dne 02.09.2009, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 19.9.2009; Změna č. 1 byla vydána opatřením obecné povahy dne 13.09.2017 s nabytím účinnosti dne 28.09.2017. Dle § 55 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona), pořizovatel zajistí vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav po vydání jeho změny. Níže je zveřejněn právní stav po vydání Změny č. 1 ÚP Stříbřec. 

Právní stav po vydání Změny č. 1 Územního plánu Stříbřec 

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Stříbřec

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona, že platná územně plánovací dokumentace je uložena u:

Změna č. 3 Územního plánu Stříbřec (pořizováno zkráceným postupem)

Zastupitelstvo obce Stříbřec svým usnesením ze dne 01.12.2021 rozhodlo o pořízení změny č. 3 ÚP Stříbřec, která vychází ze schválené zprávy o uplatňování ÚP Stříbřec za období 2017-2021. 

Pořizovatelem Změny č. 3 ÚP Stříbřec je Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP.

Zpracovatelem Změny č. 3 ÚP Stříbřec je Ing. Vlastimil Smítka.

Změna č. 2 Územního plánu Stříbřec (pořizováno zkráceným postupem)

V současné době je pořizována Změna č. 2 ÚP Stříbřec, která se týká změny pozemku p. č. 67/2 v k. ú. Libořezy. O pořízení změny rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 12 ze dne 26.06.2020. 
Zpracovatelem je společnost Uplan s. r. o. zastoupená Ing. Vlastimilem Smítkou. Pořizovatelem je Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu. 
Návrh pro veřejné projednání: Změna č. 2 ÚP Stříbřec - návrh pro veřejné projednání
OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Dne 10.01.2023 od 14:00 hod. se na obecním úřadě ve Stříbřeci (č. p. 149) bude konat opakované veřejné projednání o návrhu Změny č. 2 ÚP Stříbřec.

Opakované Veřejné projednání bude probíhat v souladu s aktuálně platnými protiepidemiologickými opatřeními v době konání veřejného projednání. Při účasti na opakovaném veřejném projednání se účastník musí řídit pokyny pořizovatele (např. ochrana úst a dýchacích cest, držení rozestupů, aj..)

Podle § 173 správního řádu oznamujeme, že vzhledem k rozsahu návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stříbřec, jej není reálné v tištěné podobě zveřejnit na úřední desce. Ve lhůtě do 17.01.2023 je možné se s návrhem Změny č. 2 Územního plánu Stříbřec pro opakovné veřejné projednání seznámit: 

- v tištěné podobě na městském úřadu v Třeboni, odboru územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, Třeboň 379 01, 1. patro, č. dveří 219, v pracovních dnech v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin a v pátek od 8:00 do 12:00 hodin, nejlépe po předchozí telefonické domluvě (kontaktní osoba – Ing. Dita Králová, 384 342 169);

- v tištěné podobě na Obecním úřadě Stříbřec, během jeho úředních hodin v pondělí od 9:00 do 14:00 hodin a ve středu od 13:00 do 18:00 hodin;

- v elektronické podobě na webových stránkách Městského úřadu Třeboň: http://www.mestotrebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/uzemni-plany-a-studie/stribrec.html;

- v elektronické podobě na webových stránkách obce Stříbřec: https://www.stribrec.cz/ 2

Podle § 55b odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného projednání dotčené orgány uplatnit u pořizovatele (MěÚ Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň) svá stanoviska k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stříbřec (pro opakované veřejné projednání). Stanoviska budou uplatněna pouze k měněným částem od veřejného projednání. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

V souladu s § 55b stavebního zákona a v souladu s § 52 zákona může každý do 7 dnů ode dne konání opakování veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stříbřec (pro opakované veřejné projednání) uplatnit u pořizovatele písemně své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou u pořizovatele (MěÚ Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň). Připomínky a námitky budou uplatňovány pouze k rozsahu měněných části od veřejného projednání. K později uplatněným připomínkám po této lhůtě se nepřihlíží.

 
Změna č. 2 ÚP Stříbřec - návrh pro opakované veřejné projednání

________________________________________________________________________________

VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - 2. zpráva o uplatňování za období 2017 - 2021

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Stříbřec Zprávu o uplatňování Územního plánu Stříbřec dle § 55 stavebního zákona.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Stříbřec

 byla schválena Zastupitelstvem obce Stříbřec dne 01.12.2021 usnesením č. 8.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Stříbřec

 pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC za období 2017-2021 (tzv. 2. zpráva)

 

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - 1. zpráva o uplatňování za období 2009 - 2013

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Stříbřec Zprávu o uplatňování Územního plánu Stříbřec dle § 55 stavebního zákona. 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Stříbřec

byla schválena Zastupitelstvem obce Stříbřec dne 17.12.2014 usnesením č. 9.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Stříbřecpořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona:

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC

________________________________________________________________________________________________

REGULAČNÍ PLÁN STŘÍBŘEC - ZASTAVITELNÁ PLOCHA L7

Zastupitelstvo Obce Stříbřec svým usnesením č. 5 ze dne 04.09.2019 vydalo Regulační plán Stříbřec - zastavitelná plocha L7

Podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá Regulační plán Stříbřec - zastavitelná plocha L7 účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, která je zveřejěna na kamenných i elektronických úředních deskách MěÚ v Třeboni a OÚ ve Stříbci.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Adventní výlet
Aktuality (147)

Adventní výlet

Město Třeboň připravilo na sobotu 3. prosince 2022 výlet na adventní trhy do německého Pasova a Freyungu.
Odjezd autobusu je v 7 hodin od městského úřadu, návrat okolo 20 hodiny.
Cena výletu je 200 Kč za osobu.
Přihlašovat se můžete v TIC na Masarykově náměstí.
 
Adventni výlet
Více informací