Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Stříbřec

Územní plán Stříbřec

V současné době je platný Územní plán Stříbřec a Změna č. 1 Územního plánu Stříbřec. Územní plán Stříbřec byl vydán Zastupitelstvem obce Stříbřec dne 02.09.2009, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 19.9.2009; Změna č. 1 byla vydána opatřením obecné povahy dne 13.09.2017 s nabytím účinnosti dne 28.09.2017. Dle § 55 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona), pořizovatel zajistí vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav po vydání jeho změny. Níže je zveřejněn právní stav po vydání Změny č. 1 ÚP Stříbřec.

 

Právní stav po vydání Změny č. 1 Územního plánu Stříbřec

 

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Stříbřec

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona, že platná územně plánovací dokumentace je uložena u:

  • Pořizovatele – Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování;
  • Stavebního úřadu Městského úřadu Třeboň;
  • obce Stříbřec;
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.
—————————————————————————————————————————————

VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Stříbřec Zprávu o uplatňování Územního plánu Stříbřec dle § 55 stavebního zákona. 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Stříbřec byla schválena Zastupitelstvem obce Stříbřec dne 17.12.2014 usnesením č. 9.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Stříbřec pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona:

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC

—————————————————————————————————————————————

REGULAČNÍ PLÁN STŘÍBŘEC - ZASTAVITELNÁ PLOCHA L7

Zastupitelstvo Obce Stříbřec svým usnesením č. 5 ze dne 04.09.2019 vydalo Regulační plán Stříbřec - zastavitelná plocha L7

Podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá Regulační plán Stříbřec - zastavitelná plocha L7 účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, která je zveřejěna na kamenných i elektronických úředních deskách MěÚ v Třeboni a OÚ ve Stříbci.

«Související odkazy

Partnerství