Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Staňkov

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Staňkov

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

Územní plán Staňkov byl vydán Zastupitelstvem obce Staňkov dne 8.4.2013, formou opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 23.4.2013.


Územní plán Staňkov je uložen u:

  • pořizovatele – Městský úřad Třeboň; odbor územního plánování a stavebního řádu, úřad územního plánování;
  • stavebního úřadu – Městský úřad Třeboň;
  • obce – Staňkov;
  • krajského úřadu – Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.


Doklady o pořízení územního plánu Staňkov (spisový materiál) jsou uloženy u obce Staňkov, kde je možné do nich nahlížet.


ÚP STAŇKOV V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Hlavní výkres - sever
Hlavní výkres - jih a severovýchod

Koordinační výkres - sever
Koordinační výkres - jih a severovýchod

Výkres základního členění - sever
Výkres základního členění  - jih a severovýchod

Výkres veřejné infrastruktury - sever
Výkres veřejné infrastruktury - jih a severovýchod

Výkres veřejně prospěšných staveb - sever
Výkres veřejně prospěšných staveb - jih a severovýchod

Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdní fondu - sever
Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdní fondu - jih a severovýchod

Výkres širších vztahů

Textová část - výrok

Textová část - odůvodnění

_________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STAŇKOV

Ze Zprávy o uplatňování Územního plánu Staňkov za období 2017 - 2021 vyplynula potřeba pořízení Změny č. 1 ÚP Staňkov. 

V současné době probíhají práce na zajišťování podkladů pro rozhodnutí zastupitelstva obce o změně. 

_______________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - 2. zpráva o uplatňování 2017 - 2021

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Staňkov Zprávu o uplatňování Územního plánu Staňkov dle § 55 stavebního zákona.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Staňkov byla schválena Zastupitelstvem obce Staňkov dne 16.08.2021 usnesením č. 6.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Staňkov pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STAŇKOV (tzv. 2. zpráva o uplatňování)

______________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - 1. Zpráva o uplatňování 2013 - 2017

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Staňkov Zprávu o uplatňování Územního plánu Staňkov dle § 55 stavebního zákona.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Staňkov byla schválena Zastupitelstvem obce Staňkov dne 28.12.2017 usnesením č. 10.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Staňkov pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STAŇKOV

______________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE STAŇKOV - ÚS1 - plocha Z6, Z7, Z9, Z11

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v zastavitelných plochách obce, vychází z ÚP Staňkov. Územní studie byla schválena dne 23.04.2018.
«Související odkazy

Partnerství