Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Staňkov

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Staňkov

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

Územní plán Staňkov byl vydán Zastupitelstvem obce Staňkov dne 8.4.2013, formou opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 23.4.2013.


Územní plán Staňkov je uložen u:

  • pořizovatele – Městský úřad Třeboň; odbor územního plánování a stavebního řádu, úřad územního plánování;
  • stavebního úřadu – Městský úřad Třeboň;
  • obce – Staňkov;
  • krajského úřadu – Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.


Doklady o pořízení územního plánu Staňkov (spisový materiál) jsou uloženy u obce Staňkov, kde je možné do nich nahlížet.


ÚP STAŇKOV V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Hlavní výkres - sever
Hlavní výkres - jih a severovýchod

Koordinační výkres - sever
Koordinační výkres - jih a severovýchod

Výkres základního členění - sever
Výkres základního členění  - jih a severovýchod

Výkres veřejné infrastruktury - sever
Výkres veřejné infrastruktury - jih a severovýchod

Výkres veřejně prospěšných staveb - sever
Výkres veřejně prospěšných staveb - jih a severovýchod

Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdní fondu - sever
Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdní fondu - jih a severovýchod

Výkres širších vztahů

Textová část - výrok

Textová část - odůvodnění

 

_________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - 1. Zpráva o uplatňování 2013 - 2017

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Staňkov Zprávu o uplatňování Územního plánu Staňkov dle § 55 stavebního zákona.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Staňkov byla schválena Zastupitelstvem obce Staňkov dne 28.12.2017 usnesením č. 10.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Staňkov pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STAŇKOV

_________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - 2. zpráva o uplatňování 2017 - 2021

Dne 21.04.2021 byl na úředních deskách (elektronických i kamenných) Městského úřadu Třeboň a Obecního úřadu Staňkov zveřejněn návrh zprávy o uplatňování ÚP Staňkov za období 2017 - 2021.

Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (tj. do 21.05.2021) může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu zprávy o uplatňování ÚP Staňkov za období 2017 - 2021.

Do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah zprávy o uplatňování územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.

V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty.

Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚP STAŇKOV za období 2017 - 2021 je dostupný zde.

Připomínky musejí splňovat náležitosti podání, tzn., že obsahují:

- jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště osoby podávající připomínku;

- p.č. pozemku a katastrální území, kterého se připomínka týká;

- věc, které se připomínka týká;

- odůvodnění připomínky (proč byla připomínka podána);

- datum podání a podpis osoby podávající připomínku.

K vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Formulář pro připomínky naleznete na webových stránkách městského úřadu Třeboň: http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/tiskopisy/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu-1.

Na podané připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení podaných připomínek je součástí spisu a slouží jako podklad pro úpravu Zprávy o uplatňování ÚP Staňkov.

K vyjádřením, podnětům a připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží

_________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE STAŇKOV - ÚS1 - plocha Z6, Z7, Z9, Z11

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v zastavitelných plochách obce, vychází z ÚP Staňkov. Územní studie byla schválena dne 23.04.2018.
«Související odkazy

Partnerství