Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Smržov

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SMRŽOV

Změna č. 1 ÚP Smržov vychází ze Zprávy o uplatňování Územního plánu Smržov (období 2016-2020). O pořízení změny rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 08/2020/003 ze dne 04.09.2020.  Změna č. 1 ÚP Smržov bude pořizována dle § 55a tj. zkráceným postupem pořízení. 

Aktuálně se zpracovává návrh Změny č. 1 ÚP Smržov pro veřejné projednání. Zpracovatelem je společnost Uplan s. r. o. zastoupená Ing. Vlastimilem Smítkou. 

Dne 26.09.2022 byla na úředních deskách Obce Smžov a Městského úřadu Třeboň zvěřejněna veřejná vyhláška oznamující konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 1 ÚP Smržov. Veřejné projednání proběhne v pondělí 31.10.2022 od 15:30 hod. na obecním úřadě ve Smržově (Smržov, č. p. 12).

Vzhledem k možné epidemilogické situaci je nutné se při účasti na veřejném projednání řidit aktualně platnými protiepidemiologickými opatřeními v době jeho konání. 

Do dokumentace návrhu Změny pro veřejné projednání je možné nahlížet v tištěné podobě na Městském úřadu v Třeboni, odboru územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, Třeboň 379 01, 1. patro, v pracovních dnech v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin a v pátek od 8:00 do 12:00 hodin, nejlépe po předchozí telefonické domluvě (kontaktní osoba – Ing. Šruc, tel. 384 342 168); a dále na Obecním úřadu Smržov, během jeho úředních hodin během jeho úředních hodin v pátek od 18:00 do 19:00 hod. (kontaktní osoba starosta – Marcel Paul, tel.: 774 556 420).

V elektornické podobě je navrhovaná dokumentace pro veřejné projednání dostupná na webových stránkách obce Smžov,nebo zde -> Změna č. 1 ÚP Smržov - návrh pro veřejné projednání

Dle § 52 odst. (2) stavebního zákona námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. 

Dle § 52 odst. (3) stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. (2) stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

Námitky a připomínky se uplatňují písemně na adresu pořizovatele, tj. Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.  

Na uplatněné námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá a jejich vyhodnocení je součástí odůvodnění změny územního plánu.

_________________________________________________________________ 

Územní plán Smržov

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Smržov

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

údaje o vydaném územním plánu Smržov následně:

Územní plán Smržov byl vydán Zastupitelstvem obce Smržov dne 07.07.2010, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 23.7.2010.

Územní plán Smržov je uložen u:

  • Pořizovatele – Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • Stavebního úřadu Městského úřadu Třeboň
  • obce Smržov
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

 Územní plán Smržov

_________________________________________________________________________________

VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (tzv. 1. zpráva o upltaňování)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Smržov Zprávu o uplatňování Územního plánu Smržov dle § 55 stavebního zákona.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Smržov byla schválena Zastupitelstvem obce Smržov dne 03.03.2016 usnesením č. 03/2016/003.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Smržov pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SMRŽOV

_________________________________________________________________________

VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (období 2016 -2020 - tzv. 2. zpráva o uplatňování)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Smržov Zprávu o uplatňování Územního plánu Smržov dle § 55 stavebního zákona.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Smržov byla schválena Zastupitelstvem obce Smržov dne 04.09.2020 usnesením č. 08/2020/003.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Smržov pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SMRŽOV (období 2016 -2020).

_________________________________________________________________________

REGULAČNÍ PLÁN RYBNÍKA DVOŘIŠTĚ

Pro okolí rybníka Dvořiště je zpracován Regulační plán, který je důležitým podkladem rozvoje daného území. Regulační plán - Rybník Dvořiště byl schválen zastupitelstvem obce Smržov usnesením č. 2 ze dne 04.07.2003.

«Související odkazy

Partnerství