Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Rapšach

 

Územní plán obce Rapšach

V současné době je platný Územní plán obce Rapšach (obecně závazná vyhláška obce ze dne 04.04.2005) a Změny č. 1 a č. 2 Územního plánu obce Rapšach.

údaje o vydaném územním plánu obce Rapšach:

Územní plán obce Rapšach byl schválen Zastupitelstvem obce dne 4.4.2005 a nabyl účinnosti dne 21.4.2005.

Územní plán obce Rapšach je uložen:

 • Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
 • Stavební úřad Suchdol nad Lužnicí
 • Obec Rapšach
 • Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

————————————————————————————————————————————————————

Změna č. 1 Územního plánu obce Rapšach

Oznámení o zveřejnění údajů o vydané Změně č.1 ÚPO Rapšach

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst.2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

údaje o vydané Změně č.1 ÚPO Rapšach:

Změna č.1 ÚPO Rapšach byla vydána Zastupitelstvem obce dne 13.12.2010 opatřením obecné povahy a její vydání nabylo účinnosti dne 31.12.2010.

Změna č.1 ÚPO Rapšach je uložena u:

 • Pořizovatele –  Městský úřad Třeboň, odbor územního  plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
 • obce Rapšach
 • Stavebního úřadu Městského úřadu Třeboň
 • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

————————————————————————————————————————————————————

Změna č. 2 Územního plánu obce Rapšach

Oznámení o zveřejnění údajů o vydané Změně č. 2 ÚPO Rapšach

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst.2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

údaje o vydané Změně č. 2 ÚPO Rapšach:

Změna č.2 ÚPO Rapšach byla vydána Zastupitelstvem obce dne 03.07.2014 opatřením obecné povahy a její vydání nabylo účinnosti dne 18.07.2014.

Změna č.1 ÚPO Rapšach je uložena u:

 • Pořizovatele –  Městský úřad Třeboň, odbor územního  plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
 • obce Rapšach
 • Stavebního úřadu Městského úřadu Třeboň
 • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RAPŠACH V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

———————————————————————————————————————————————————

Změna č. 3 Územního plánu obce Rapšach

V současné době probíhají práce na Změně č. 3 Územního plánu obce Rapšach, o jejímž pořízení rozhodlo zastupitelstvo obce na svém řádném zasedání dne 27.03.2017 usnesením č. 80/17. Projektantem byly zpracovány Doplňující průzkumy a rozbory, na jejichž základě byl připraven Návrh zadání Změny č. 3 ÚPO Rapšach. Zastupitelstvo obce 18.12.2017 usnesením č. 135/17 schválilo Zadání Změny č. 3 ÚPO Rapšach; následně byl zpracovateli dán pokyn k vypracování Návrhu Změny.

 

Dne 02.03.2018 byl pořizovateli doručen Návrh Změny č. 3 ÚPO Rapšach pro společné jednání. Do 03.05.2018 mohou k návrhu uplatňovat dotčené orgány svá stanoviska, sousední obce a každý své připomínky (k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží). V současné době probíhají úpravy návrhu po společném jednání na základě požadavků dotčených orgánů; výsledkem bude návrh Změny pro veřejné projednání.

 

Dne 16.04.2019 byl pořizovateli doručen upravený Návrh Změny č. 3 ÚPO Rapšach pro veřejné projednání. Dle § 52 stavebního zákona pořizovatel oznamuje konání veřejného projednání, které se uskuteční 29.05.2019 (středa) ve 13:00 hod. na Obecním úřadě Rapšach. Námitky proti návrhu Změny mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 05.06.2019) může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. (2) stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. Námitky, připomínky a stanoviska se zasílají na adresu pořizovatele.

Dle § 22 odst. (3) stavebního zákona se námitky, připomínky a stanoviska uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách je ve smyslu § 53 a § 54 stavebního zákona a § 172 správního řádu součástí odůvodnění změny územního plánu.

 ———————————————————————————————————————————————————

Změna č. 4 Územního plánu obce Rapšach

Dne 26.03.2018 zastupitelstvo obce Rapšach schválilo pořízení Změny č. 4 ÚPO Rapšach dle § 55a stavebního zákona, tj. zkráceným způsobem. Veřejné projednání o Návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Rapšach proběhlo dne 05.11.2018.  Následně byl návrh upraven dle požadavků dotčených orgánů. Opakované veřejné projednání proběhne dne 03.04.2019 na Obecním úřadu Rapšach od 13:00 hod.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání návrhu Změny č. 4 ÚPO Rapšach může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby (vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

«Související odkazy

Partnerství