Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Ponědrážka

Územní plán Ponědrážka

V současné době je platný Územní plán Ponědrážka.

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Ponědrážka

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

údaje o vydaném územním plánu Ponědrážka následně:

Územní plán Ponědrážka byl vydán Zastupitelstvem obce Ponědrážka dne 15.9.2010, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 6.10.2010.

Územní plán Ponědrážka je uložen u:

  • Pořizovatele – Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • Stavebního úřadu Městského úřadu Třeboň
  • obce Ponědrážka
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic


ÚZEMNÍ PLÁN V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Grafická část                                                                                               Textová část

Koordinační výkres                                                                                         Výrok a odůvodnění

Hlavní výkres                                                                                             

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací                    

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres základního členění území

Výkres širších vztahů

Výkres technické infrastruktury

_________________________________________________________________________________

VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Ponědrážka Zprávu o uplatňování Územního plánu Ponědrážka dle § 55 stavebního zákona.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ponědrážka byla schválena Zastupitelstvem obce Ponědrážka dne 18.03.2015 usnesením č. 3/2015, bod 3.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Ponědrážka pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PONĚDRÁŽKA

«Související odkazy

Partnerství