Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Nová Ves nad Lužnicí

Územní plán Nová Ves nad Lužnicí

V současné době je platný Územní plán Nová Ves nad Lužnicí a Změna č. 1 ÚP Nová Ves nad Lužnicí a dále Územní studie Nová Ves nad Lužnicí - Lokalita Sever, která zpřesňuje rozhodování v dané ploše.

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Nová Ves nad Lužnicí

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

údaje o vydaném územním plánu Nová Ves nad Lužnicí následně:

Územní plán Nová Ves nad Lužnicí byl vydán Zastupitelstvem obce dne 16.4.2008, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 21.5.2008.

Územní plán Nová Ves nad Lužnicí je uložen u:

  • Pořizovatele – Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • Stavebního úřadu Městského úřadu Třeboň
  • obce Nová Ves nad Lužnicí
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

———————————————————————————————————————————————————

Územní studie Nová Ves nad Lužnicí - LOKALITA SEVER

- Územní studie - lokalita Sever zpřesňuje rozhodování v rozvojové ploše v zastavitelném území obce, vycházející z ÚP Nová Ves nad Lužnicí

- ÚS Nová Ves nad Lužnicí - lokalita Sever byla schválena 14. 4. 2009.

———————————————————————————————————————————————————

VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Nová Ves nad Lužnicí Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí dle § 55 stavebního zákona. 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí byla schválena Zastupitelstvem obce Nová Ves nad Lužnicí dne 17.12.2012 pod č.j. 55/12.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ

 

———————————————————————————————————————————————————

Změna č. 1 Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí

Dne 02.12.2014 byla vydána Změna č.1 ÚP Nová Ves nad Lužnicí, která nabývá účinnosti dne 17.12.2014.


Změna č. 1 ÚP Nová Ves nad Lužnicí a Právní stav ÚP NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ po vydání změny


———————————————————————————————————————————————————

VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Nová Ves nad Lužnicí Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí dle § 55 stavebního zákona. 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí byla schválena Zastupitelstvem obce Nová Ves nad Lužnicí dne 22.08.2018 pod č.j. 269/18.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

2. Zpráva o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí

Dne 15.05.2019 zastupitelstvo obce Nová Ves nad Lužnicí schválilo svým usnesením č. 56/19

dodatek k 2. zprávě o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí.

__________________________________________________________________________________

Změna č. 2 Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí

Na úředních deskách MěÚ Třeboň a OÚ Nová Ves nad Lužnicí bylo dne 12.04.2021 zveřejněno veřejnou vyhláškou oznámení (pod č. j. 5795/2021 KrDi) o konání opakovaného veřejného projednání o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí.

V souladu s § 55b a § 52 odst. 1 stavebního zákona oznamujeme, že opakované veřejné projednání o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí proběhne 17.05.2021 (pondělí) v 15:30 hod. ve společenském objektu (č. p. 43) v Nové Vsi nad Lužnicí  Změna č. 2 Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí je pořizována dle § 55a a § 55b stavebního zákona tj. zkráceným postupem.

Z důvodu vzniklé epidemiologické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV2, dochází v průběhu doby a na základě vládních usnesení k omezení volného pohybu osob a je tak ovlivněna možnost přímé účasti veřejnosti na projednávání návrhu Změny č. 2 ÚP Nová Ves nad Lužnicí. Proto bude pořizovatelem zabezpečeno veřejné projednání v souladu s aktuálně platnými opatřeními vlády v době jeho konání (protiepidemiologická opatření).

Při osobní účasti na opakovaném veřejném projednání se účastník musí řídit pokyny pořizovatele (např.: vstup pouze s respirátorem třídy FFP2/KN95, držení rozestupů, aj…)

Z výše uvedených důvodů proběhne opakované veřejné projednání i formou online přenosu, a to na níže uvedeném odkazu.

Připojení přes počítač, příp. mobilní aplikaci kliknutím na následující odkaz:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTAzMzY4MjAtNDg4Yi00MWFlLWJmOGUtM2I3OWM5NGM2ZTdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2227051157-a1b3-46ba-980c-82328ff3edee%22%2c%22Oid%22%3a%2224dd5f52-b143-4cc0-8def-87f6915978fb%22%7d

Podle § 55b odst. 2 stavebního zákona mohou nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného projednání (tj. do 25.05.2021) dotčené orgány uplatnit u pořizovatele (MěÚ Třeboň, odbor ÚPaSŘ, oddělení ÚP, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň) písemně svá stanoviska k návrhu k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí (pro opakované veřejné projednání). Stanoviska budou uplatněna pouze k měněným částem od veřejného projednání. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží

V souladu s § 55b stavebního zákona může každý do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného projednání (tj. do 25.05.2021) uplatnit u pořizovatele písemně své připomínky a dotčené osoby dle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje dle katastru nemovitostí dokladující práva a vymezit území dotčené námitkou u pořizovatele. Připomínky a námitky budou uplatněny pouze k měněným částem od veřejného projednání. K později uplatněným připomínkám a námitkám po této lhůtě se nepřihlíží.

Připomínky, námitky a stanoviska se uplatňují písemně, na adresu pořizovatele tj. Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň.

Upozornění:

Dle § 22 odst. (3) stavebního zákona se námitky, připomínky a stanoviska uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách je ve smyslu § 53 a § 54 stavebního zákona a § 172 správního řádu součástí odůvodnění územního plánu.

Námitky a připomínky musejí splňovat náležitosti podání, tzn. že obsahují:

- jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště osoby podávající námitku či připomínku;

- p.č. pozemku a katastrální území, kterého se námitka či připomínka týká;

- věc, které se námitka připomínka týká;

- odůvodnění námitky či připomínky (proč byla námitka či připomínka podána);

- datum podání a podpis osoby podávající námitku či připomínku. 

Formulář námitky/připomínky

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí pro opakované veřejné projednání je k nahlédnutí zde.

________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ (tzv. 3. zpráva o uplatňování)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Nová Ves nad Lužnicí Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí (období 2016-2020) dle § 55 stavebního zákona. 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí byla schválena Zastupitelstvem obce Nová Ves nad Lužnicí dne 27.01.2021 pod č.j. 171/21.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí (období 2016 - 2020) 

 


«Související odkazy

Partnerství