Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Majdalena

 

PROJEDNÁVÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJDALENA

Dne 29.05.2017 byla na MěÚ Třeboň doručena žádost obce Majdalena o pořízení Územního plánu Majdalena (o pořízení ÚP rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 21 ze dne 30.03.2017). 

Zastupitelstvo obce Majdalena schválilo usnesením č. 3 ze dne 14.12.2017 Zadání Územního plánu Majdalena; následně bude zpracovatelem zpracován Návrh Územního plánu Majdalena.

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

V souladu s § 50 stavebního zákona oznamujeme zveřejnění návrhu ÚP Majdalena pro společné jednání

Dotčené orgány vyzýváme k uplatnění stanovisek a sousední obce k uplatnění připomínek, ve lhůtě do 30 dnů ode dne společného jednání, tj. do 08.02.2021. K později uplatněným připomínkám a stanoviskům se nepřihlíží.

Dále může každý k návrhu ÚP Majdalena u pořizovatele uplatnit písemné připomínky do 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Do návrhu ÚP Majdalena pro společné jednání je možné nahlédnout zde.

Formulář pro uplatnění přípomínek

—————————————————————————————————————————————————

Územní plán obce Majdalena

V současné době je platný Územní plán obce Majdalena (obecně závazná vyhláška obce ze dne 13.12.2004) a Změna č. 1 Územního plánu obce Majdalena.

Údaje o vydaném územním plánu obce Majdalena:

Územní plán obce Majdalena byl schválen Zastupitelstvem obce dne 13.12.2004 a nabyl účinnosti dne 28.12.2004.

Územní plán obce Majdalena je uložen:

  • Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • Stavební úřad Městského úřadu Třeboň
  • Obec Majdalena
  • Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

—————————————————————————————————————————————————

Změna č. 1 Územního plánu obce Majdalena

Změna č. 1 ÚPO Majdalena byla schválena usnesením zastupitelstvem obce Majdalena dne 25.10.2016. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy s nabytím účinnosti dne 15.11.2016.

«Související odkazy

Partnerství