Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Majdalena

 

PROJEDNÁVÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJDALENA

Dne 29.05.2017 byla na MěÚ Třeboň doručena žádost obce Majdalena o pořízení Územního plánu Majdalena (o pořízení ÚP rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 21 ze dne 30.03.2017). 

Zastupitelstvo obce Majdalena schválilo usnesením č. 3 ze dne 14.12.2017 Zadání Územního plánu Majdalena; následně bude zpracovatelem zpracován Návrh Územního plánu Majdalena.

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

Společné jednání se konalo dne 07.01.2021, na Městském úřadě v Třeboni.

Návrh ÚP Majdalena pro společné jednání

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Dne 19.01.2022 bylo na úředních deskách Obce Majdalena a Městského úřadu Třeboň zveřejněno veřejnou vyhláškou oznámení o konání veřejného projednání. Veřejné projednání se uskuteční dne 21.02.2022 od 17:00 hod. v kulturním zařízení v Majdaleně.

Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Dle § 52 odst. (3) stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 28.02.2022) může každý uplatnit písemně na adresu pořizovatele své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. (2) stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny.

Upozornění:

Dle § 22 odst. (3) stavebního zákona se námitky, připomínky a stanoviska uplatňují písemně na adresu pořizovatele (Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň) a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách je ve smyslu §53 a§ 54 stavebního zákona a § 172 správního řádu součástí odůvodnění územního plánu.

Námitky a připomínky musejí splňovat náležitosti podání, tzn., že obsahují:

- jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště osoby podávající námitku či připomínku;

- p. č. pozemku a katastrální území, kterého se námitka či připomínka týká;

- věc, které se námitka připomínka týká;

- odůvodnění námitky či připomínky (proč byla námitka či připomínka podána);

- datum podání a podpis osoby podávající námitku či připomínku.

Formulář pro uplatnění přípomínek

Návrh Územního plánu Majdalena pro veřejné projednání

—————————————————————————————————————————————————

Územní plán obce Majdalena

V současné době je platný Územní plán obce Majdalena (obecně závazná vyhláška obce ze dne 13.12.2004) a Změna č. 1 Územního plánu obce Majdalena.

Údaje o vydaném územním plánu obce Majdalena:

Územní plán obce Majdalena byl schválen Zastupitelstvem obce dne 13.12.2004 a nabyl účinnosti dne 28.12.2004.

Územní plán obce Majdalena je uložen:

  • Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • Stavební úřad Městského úřadu Třeboň
  • Obec Majdalena
  • Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

—————————————————————————————————————————————————

Změna č. 1 Územního plánu obce Majdalena

Změna č. 1 ÚPO Majdalena byla schválena usnesením zastupitelstvem obce Majdalena dne 25.10.2016. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy s nabytím účinnosti dne 15.11.2016.

«Související odkazy

Partnerství