Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Lužnice

 

Územní plán Lužnice

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Lužnice

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

Územní plán Lužnice byl vydán Zastupitelstvem obce Lužnice dne 4.11.2011 pod číslem  usnesení 2/2610/2011, opatření obecné povahy čj. METR4866/2011ToSi a jeho vydání nabylo účinnosti dne 19.11.2011.


Územní plán Lužnice je uložen u:

  • pořizovatele – Městský úřad Třeboň; odbor územního plánování a stavebního řádu, úřad územního plánování;
  • stavebního úřadu – Městský úřad Třeboň; odbor územního plánování a stavebního řádu, obecný stavební úřad;
  • obce – Obecní úřad Lužnice;
  • krajského úřadu – Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.


Doklady o pořízení územního plánu Lužnice (spisový materiál) jsou uloženy u obce  Lužnice, kde je možné do nich nahlížet.

 

ÚZEMNÍ PLÁN V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Grafická část                                                                                               Textová část

Koordinační výkres                                                                                         Výrok a odůvodnění

Hlavní výkres                                                                                                 Textová část - bilance

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací                    

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres základního členění území

Výkres širších vztahů

Rozdílová mapa záborů ZPF

 

 

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Lužnice Zprávu o uplatňování Územního plánu Lužnice dle § 55 stavebního zákona. Zpráva byla schválena Zastupitelstvem dne 13.11.2017 usnesením č. 07/1311/2017; současně bylo rozhodnuto o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Lužnice.

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE

Dne 16.04.2019 zastupitestvo obce Lužnice schválilo svým usnesením č. 08/1604/2019 dodatek ke zprávě o uplatňování.

V souladu s § 55b a § 52 odst. 1 stavebního zákona oznamujeme zahájení řízení o Změně č. 1 Územního plánu Lužnice a konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Lužnice. Veřejné projednání proběhlo dne 10.07.2019 (středa) v 16:00 hod. na obecním úřadě v Lužnici, Lužnice 139, 379 01 Třeboň. 

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Na základě došlých stanovisek a výsledků smírných jednáních s dotčenými orgány bylo z důvodu podstatných změn návrhu bylo přistoupeno k opakovanému veřejnému projednání. Opakované veřejné projednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Lužnice proběhne 04.11.2020, od 15:00 hod. na obecním úřadě v Lužnici.

Podle § 55b odst. 2 stavebního zákona mohou nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného konání veřejného projednání (tj. do 11.11.2020) dotčené orgány uplatnit u pořizovatele (MěÚ Třeboň, odbor ÚPaSŘ, oddělení ÚP, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň) svá stanoviska k návrhu Změny č. 1 ÚP Lužnice v rozsahu měněných částí. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

V souladu s § 55b stavebního zákona může každý do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání (tj. do 11.11.2020) uplatnit u pořizovatele písemně své připomínky a dotčené osoby dle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje dle katastru nemovitostí dokladující práva a vymezit území dotčené námitkou u pořizovatele a to k měněným částem od veřejného projednání. K později uplatněným připomínkám a námitkám po této lhůtě se nepřihlíží.

Připomínky, námitky a stanoviska se uplatňují písemně, na adresu pořizovatele tj. Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň.

Z důvodů nepříznivé epidemiologické situace v naší zemi, stanovených protiepidemiologických opatřeních a vydaných nařízeních vlády pořizovatel po dohodě s obcí Lužnice rozhodl o zrušení konání opakovaného veřejného projednání o návrhu Změna č. 1 ÚP Lužnice, a to z důvodu výše uvedených.

Nový termín konání opakovaného veřejného projednání o návrhu Změny č. 1 ÚP Lužnice bude řádně oznámen veřejnou vyhláškou, a to hned v nejbližším možném termínu na základě vývoje epidemiologické situace v České republice.

Stanoviska, námitky a připomínky, které pořizovatel obdrží na základě oznámení ze dne 23.09.2020 pod č. j. METR 14059/2020 ŠrLu, nebudou zohledněny a bude nezbytné je uplatnit v rámci nově stanoveného termínu opakovaného veřejného projednání.

Změna č. 2 Územního plánu Lužnice

Zastupitelstvo obce Lužnice svým usnesením  č. 09/1604/2019 ze dne 16.04.2019 vydalo Změnu č. 2 ÚP Lužnice. Podle § 173 odst. 1) správního řádu nabývá Změna č. 2 ÚP Lužnice účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení. Změna č. 2 ÚP Lužnice nabyla účinnosti 03.05.2019.

Zveřejnění Úplného znění Územního plánu Lužnice po Změně č. 2.

 

Regulační plán Lužnice - zastavitelná plocha BV1 a BV2

V souladu s § 65 odst. 3 stavebního zákona oznamujeme zveřejnění Návrhu Regulačního plánu Lužnice - zastavitelná plocha BV1 a BV2. Návrh Regulačního plánu Lužnice - zastavitelná plocha BV1 a BV2 pro společné jednání je dostupný zde. O společném jednání byly dotčené orgány vyrozuměni oznámením a veřejnost veřejnou vyhláškou na kamenných i elektronických úředních deskách Obce Lužnice a Městského úřadu Třeboň. 

V souladu s § 67 stavebního zákona oznamujeme zahájení řízení (veřejné projednání) o návrhu Regulačního plánu Lužnice - zastavitelné plochy BV1 a BV2. Návrh Regulačního plánu - zastavitelné plochy BV1 a BV2 je dostupný zde. Veřejné projednání se bude konat 04.11.2020, od 16:00 hod., na obecním úřadě v Lužnici.

Podle § 67 odst. 2 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 11.11.2020) může každý uplatnit připomínky a osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou, a to písemně, na adresu pořizovatele, tj. Městského úřadu Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 11.11.2020) svá stanoviska k návrhu regulačního plánu § 67 odst. 2 stavebního zákona. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

Připomínky, námitky a stanoviska se uplatňují písemně, na adresu pořizovatele tj. Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň. 

Formulář pro uplatnění námitek a přípomínek 

Z důvodů nepříznivé epidemiologické situace v naší zemi, stanovených protiepidemiologických opatřeních a vydaných nařízeních vlády pořizovatel po dohodě s obcí Lužnice rozhodl o zrušení konání veřejného projednání o návrhu Regulačního plánu Lužnice – zastavitelné plochy BV1 a BV2, a to z důvodu výše uvedených.

Nový termín konání veřejného projednání o návrhu Regulačního plánu Lužnice – zastavitelné plochy BV1 a BV2 bude řádně oznámen veřejnou vyhláškou, a to hned v nejbližším možném termínu na základě vývoje epidemiologické situace v České republice.

Stanoviska, námitky a připomínky, které pořizovatel obdrží na základě oznámení ze dne 23.09.2020 pod č. j. METR 14071/2020 ŠrLu, nebudou zohledněny a bude nezbytné je uplatnit v rámci nově stanoveného termínu veřejného projednání.

 

Územní studie BV 3

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v zastavitelné ploše BV 3, vychází z ÚP Lužnice. Územní studie BV 3 byla schválena dne 09.07.2019. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Ivan Plicka.

Územní studie BV 9

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v zastavitelné ploše BV 9, vychází z ÚP Lužnice. Územní studie BV 9 byla schválena dne 09.07.2019. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Ivan Plicka.

Územní studie BV 10 

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v zastavitelné ploše BV 10, vychází z ÚP Lužnice. Územní studie BV 10 byla schválena dne 09.07.2019. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Ivan Plicka.

 

«Související odkazy

Partnerství