Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Lomnice nad Lužnicí

Územní plán Lomnice nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí vydalo dne 16.05.2016 Územní plán Lomnice nad Lužnicí, který nabyl účinnosti dne 01.06.2016.

 

ÚZEMNÍ PLÁN LOMNICE NAD LUŽNICÍ

 

Změna č. 1 Územního plánu Lomnice nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí rozhodlo o pořízení Změny č. 1 ÚP Lomnice nad Lužnicí, změna je pořizována dle § 55a stavebního zákona, tj. zkráceným způsobem.

Dne 14.02.2019 byl pořizovateli doručen Návrh Změny 1. Územního plánu Lomnice nad Lužnicí. Veřejné projednání o Návrhu změny proběhne 27.03.2019 (středa) v 15:00 v Domě s pečovatelskou službou - přízemí (Náměstí 5. května 125, Lomnice nad Lužnicí).

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své písemné připomínky a dotčené osoby (vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

«Související odkazy

Partnerství