Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Hrachoviště

Obec Hrachoviště nemá platný územní plán. Umisťovat stavby lze pouze v zastavěné části obce vymezené k 11. 2. 2015 opatřením obecné povahy Vymezení zastavěného území Hrachoviště.

Opatření obecné povahy bylo vydáno dne 9. 6. 2015 a nabylo účinnosti dne 5. 8. 2015

textová část

grafická část

____________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN HRACHOVIŠTĚ

Zastupitelstvo obce Hrachoviště svým usnesením č. 5/2021 ze dne 02.02.2021 rozhodlo o pořízení Územního plánu Hrachoviště. 

Následně probíhaly práce na doplňujících průzkumech a rozborech území, které posloužily jako podklad pro zpracování návrhu zadání ÚP.

PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ

Dne 14.09.2022 byla na úředních deskách Městkého úřadu Třeboň a Obecního úřadu Hrachoviště zveřejněna veřejná vyhláška oznamující zveřejnění návrhu zadání Územního plánu Hrachoviště. Do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky může každý uplatnit písemně u pořizovatele (Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP) své připomínky. K připomínkám uplatněným po lhůtě se nepřihlíží. 

Podaná připomínka musí mít písemnou formu a uplatněna na adresu pořizovatele tj. Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. územního plánování, Palackého 46/II, 379 01 Třeboň. Připomínku lze podat volnou formou, avšak musí obsahovat tyto náležitosti: 

- jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště osoby podávající připomínku;

- p. č. pozemku a katastrální území, kterého se připomínka týká;

- věc, které se připomínka týká;

- odůvodnění připomínky (proč byla připomínka podána);

- datum podání a podpis osoby podávající připomínku.

Návrh zadání ÚP Hrachoviště je dostupný v tištěné podobě na Městkém úřadě Třeboň, odboru ÚPaSŘ, odd. ÚP a na Obecním úřadě Hrachoviště. V elektronické podobě je návrh zadání dostupný na webových stránkách obce Hrachoviště a dále zde -> Návrh zadání ÚP Hrachoviště.

«Související odkazy

Partnerství