Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Hamr

ÚZEMNÍ PLÁN HAMR

V současné době je platný Územní plán Hamr, který byl schválen usnesením zastupitelstva obce Hamr č. 286/2014-2018 ze dne 11.09.2017, vydán formou opatření obecné povahy dne 20.09.2017 s nabytím účinnosti dne 05.10.2017.

 

Územní plán Hamr

 

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Hamr

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona, že platná územně plánovací dokumentace je uložen u:

  • Pořizovatele – Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování;
  • Stavebního úřadu Městského úřadu Třeboň;
  • obce Hamr;
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.

 

ÚZEMNÍ STUDIE HAMR - zastavitelná plocha Z2

Dne 23.02.2021 byla pořizovatelem (Obec Hamr) schválena možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Milan Hrádek.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Hamr - zastavitelná plocha Z2

 

ÚZEMNÍ STUDIE HAMR - zastavitelná plocha Z4

Dne 10.06.2021 byl pořizovateli předán návrh Územní studie Hamr - zastavitelné plochy Z4 pro konzultování s dotčenými orgány a veřejností. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Milan Hrádek. 

Dne 14.06.2021 byla na úředních deskách (elektronických i kamenných) Obecního úřadu Hamr a Městského úřadu Třeboň zveřejněna veřejná vyhláška oznamující zahájení konzultování návrhu Územní studie Hamr - Z4. Do 15-ti dnů od doručení této veřejné vyhlášky může každý uplatnit připomínky. Ve stejný den bylo konzultování návrhu oznámeno i dotčeným orgánům. Přípomínky a vyjádření se uplatňují písemně na adresu pořizovatele (Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň).

Připomínky musejí splňovat náležitosti podání tzn., že obsahují:

- jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště osoby podávající námitku či připomínku;

- p. č. pozemku a katastrální území, kterého se námitka či připomínka týká;

- věc, které se námitka připomínka týká;

- odůvodnění námitky či připomínky (proč byla námitka či připomínka podána);

- datum podání a podpis osoby podávající námitku či připomínku.

Návrh Územní studie Hamr - zastavitelná plocha Z4 - pro konzultování

«Související odkazy

Partnerství