Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Hamr

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - 1. zpráva o uplatňování 2017 - 2021

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Hamr Zprávu o uplatňování Územního plánu Hamr dle § 55 stavebního zákona.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hamr byla schválena Zastupitelstvem obce Hamr dne 01.12.2021 usnesením č. 260/2018-2022.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Hamr pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMR za období 2017-2021 (tzv. 1. zpráva)

_________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN HAMR

V současné době je platný Územní plán Hamr, který byl schválen usnesením zastupitelstva obce Hamr č. 286/2014-2018 ze dne 11.09.2017, vydán formou opatření obecné povahy dne 20.09.2017 s nabytím účinnosti dne 05.10.2017.

 

Územní plán Hamr

 

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Hamr

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona, že platná územně plánovací dokumentace je uložen u:

  • Pořizovatele – Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování;
  • Stavebního úřadu Městského úřadu Třeboň;
  • obce Hamr;
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.

 

ÚZEMNÍ STUDIE HAMR - zastavitelná plocha Z2

Dne 23.02.2021 byla pořizovatelem (Obec Hamr) schválena možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Milan Hrádek.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Hamr - zastavitelná plocha Z2

 

ÚZEMNÍ STUDIE HAMR - zastavitelná plocha Z4

Dne 01.09.2021 byla pořizovatelem (Městský úřad Třeboň) schválena možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Milan Hrádek.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Hamr - zastavitelná plocha Z4

«Související odkazy

Partnerství