Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Halámky

ÚZEMNÍ PLÁN HALÁMKY

Dne 16.03.2016 byla na MěÚ Třeboň doručena žádost obce Halámky o pořízení Územního plánu Halámky (o pořízení ÚP rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 7 ze dne 07.03.2016). Následně byly projektantem vypracovány Doplňující průzkumy a rozbory, na jejichž základě byl vypracován Návrh zadání ÚP Halámky.

Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Do 15 dnů ode dne doručení oznámení o projednávání může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K vyjádřením, podnětům a připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Zastupitelstvo obce Halámky na svém zasedání č. 22 dne 17.07.2017 schválilo usnesením č. 4 Zadání ÚP Halámky.

________________________________________________________________________________________________

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚP HALÁMKY

V souladu s § 50 stavebního zákona oznamujeme zveřejnění Návrhu ÚP Halámky pro společné jednání

Dotčené orgány vyzýváme k uplatnění stanovisek a sousední obce k uplatnění připomínek, ve lhůtě do 30 dnů ode dne společného jednání, tj. do 04.03.2020. K později uplatněným připomínkám a stanoviskům se nepřihlíží.

Dále může každý k návrhu ÚP Halámky u pořizovatele uplatnit písemné připomínky do 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Do návrhu ÚP Halámky pro společné jednání je možné nahlédnout zde.

________________________________________________________________________________________________

 

Územní plán obce Halámky

V současné době je platný Územní plán obce Halámky (obecně závazná vyhláška obce ze dne 8.12.2004) a Změna č. 1 ÚPO Halámky

údaje o vydaném územním plánu obce Halámky:

Územní plán obce Halámky byl schválen Zastupitelstvem obce dne 8.12.2004 a nabyl účinnosti dne 26.12.2004.

Územní plán obce Halámky je uložen:

  • Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • Stavební úřad Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí
  • Obec Halámky
  • Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

—————————————————————————————————————————————————

Změna č. 1 Územního plánu obce Halámky

Oznámení o zveřejnění údajů o vydané Změně č. 1 ÚPO Halámky

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

údaje o vydané Změně č.1 ÚPO Halámky:

Změna č.1 ÚPO Halámky byla vydána Zastupitelstvem obce dne 10.08.2010 pod číslem usnesení 37, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 26.8.2010

Změna č.1 UPO Halámky je uložena u:

  • Pořizovatele – Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • Stavebního úřadu Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí
  • obce Halámky
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

——————————————————————————————————————————

«Související odkazy

Partnerství