Právní předpisy:

Poznámka k níže uvedenému příkladu:  
I když se na stavby vztahuje jednotná legislativa, je nutno každou stavbu posuzovat individuálně podle toho, v jakém území se stavba nachází a jaké jsou limity tohoto území. Velmi důležité je také konfrontovat každou stavbu s územním plánem, pokud je pro dané území územní plán vydán a posoudit v každém konkrétním případě předložené doklady a dokumentaci. Stavební zákon také umožňuje povolovat danou konkrétní stavbu v různých režimech (ve zkrácených řízeních, ve společných řízeních, veřejnoprávní smlouvou apod.). Proto se doporučuje ve fázi záměru projednat tento záměr předem se stavebním úřadem s tím, že stavební úřad doporučí žadateli konkrétní postup ve věci.

Zábory veřejného prostranství (např. vyhrazená parkování, umisťování stánků, lešení, reklamních zařízení, a jiných věcí, umisťování předzahrádek, ukládání materiálu, provádění stavebních prací) umístěných na místních komunikacích podléhají vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání. Toto užívání vydává odbor dopravy MěÚ Třeboň. Žádost se podává na předepsaném formuláři, tento formulář je k dispozici buď přímo na uvedeném odboru, nebo na webových stránkách města Třeboně. K žádosti je nutno doložit situační zákres s vyznačením plochy záboru vč. okótování. Pro urychlení vyřízení žádosti je vhodné k žádosti doložit souhlas vlastníka místní komunikace tj. odboru rozvoje a investic města Třeboň a také souhlas Policie ČR, Krajské ředitelství, Dopravní inspektorát Jindř. Hradec v případech, kdy by zvláštním užíváním mohlo dojít k narušení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Za vydání rozhodnutí se dle zákona o správních poplatcích vyměřuje poplatek ve výši: u záboru na dobu kratší než 10 dní 100 Kč, na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč a na dobu delší než 6 měsíců 1.000 Kč. Je vhodné upozornit, že v některých případech je také nutno uhradit místní poplatek za zábor veřejného prostranství dle příslušné vyhlášky města Třeboně (uvedený poplatek je v gesci MěÚ Třeboň odboru finančního a majetkového).

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

JIHOČESKÝ FESTIVAL ZDRAVÍ TŘEBOŇ 2023

Město Třeboň všechny srdečně zve již tuto sobotu 16. září na tradiční Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023, který se koná na Masarykově náměstí.
Připraven je bohatý program pro malé i velké, trh chráněných dílen a neziskových organizací, Hadrárna a mnoho dalšího. Od 17.00 nezapomeňte navštívit přednášku Pavla Chlouby O cestování a zahradách Francie v loutkovém sále Divadla J. K. Tyla.
Každoročně je součástí festivalu také veřejná charitativní sbírka, kterou v letošním roce pořádáme pro Jaroslava Zárubu z Boru u Suchdola nad Lužnicí.
 
Akce Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023 je finančně podpořena v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury.

Více informací

Konference Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu

Město Třeboň a společnost ENKI, o. p. s., zve na tradiční konferenci "Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu", která se letos koná v Třeboni 21. září 2023 v KKC Roháč.

Více informací včetně přihlášky najdete na zde.

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací