Právní předpisy:

Poznámka k níže uvedenému příkladu:  
I když se na stavby vztahuje jednotná legislativa, je nutno každou stavbu posuzovat individuálně podle toho, v jakém území se stavba nachází a jaké jsou limity tohoto území. Velmi důležité je také konfrontovat každou stavbu s územním plánem, pokud je pro dané území územní plán vydán a posoudit v každém konkrétním případě předložené doklady a dokumentaci. Stavební zákon také umožňuje povolovat danou konkrétní stavbu v různých režimech. Proto se doporučuje ve fázi záměru projednat tento záměr předem se stavebním úřadem s tím, že stavební úřad doporučí žadateli konkrétní postup ve věci.

Realizaci vodovodní, kanalizační, plynovodní nebo elektrické přípojky předchází vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, nebo jednodušší forma povolení stavby tj. územní souhlas. Formuláře žádostí (o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu) jsou k dispozici na všech stavebních úřadech a na webových stránkách Města Třeboň.

K žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby se dokládá předepsaná dokumentace a doklady dle § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Základem je situace na podkladě katastrální mapy se zákresem přípojky a sousedních staveb. Žadatel dále musí doložit vlastnická či jiná práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska správců sítí technického vybavení k existenci sítí, souhlasy s napojením od vlastníka a provozovatele řadu příp. vedení, na které se přípojka napojuje a závazná stanoviska dotčených orgánů (např. MěÚ Třeboň odboru životního prostředí).

V případě územního souhlasu dokládá žadatel doklady dle § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, jedná se zejména o doložení vlastnického nebo jiného práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanovisek správců sítí a závazných stanovisek dotčených orgánů. Dále je nutno k oznámení doložit jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy. Žadatel musí předložit také souhlasy osob, které mají k sousedním pozemkům nebo stavbám vlastnické nebo jiné právo, které může být záměrem dotčeno (od vlastníků sousedních nemovitostí, vlastníků pozemků, na kterých se přípojka umisťuje, správců sítí, které jsou navrženou přípojkou kříženy, vlastníků sítí na které se nová přípojka napojuje). Souhlasy musí být vyznačeny na situaci se zákresem navrženého záměru, musí být uvedeno jméno příjmení, datum narození a bydliště souseda a musí být vyjádřen jednoznačný souhlas bez podmínek.

Přípojky nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení a nevyžadují ani vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

 


Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené pracovní místo "referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobnosti zde Více informací