Právní předpisy:


Poznámka k níže uvedenému příkladu:  
I když se na stavby vztahuje jednotná legislativa, je nutno každou stavbu posuzovat individuálně podle toho, v jakém území se stavba nachází a jaké jsou limity tohoto území. Velmi důležité je také konfrontovat každou stavbu s územním plánem, pokud je pro dané území územní plán vydán a posoudit v každém konkrétním případě předložené doklady a dokumentaci. Stavební zákon také umožňuje povolovat danou konkrétní stavbu v různých režimech (ve zkrácených řízeních, ve společných řízeních, veřejnoprávní smlouvou apod.). Proto se doporučuje ve fázi záměru projednat tento záměr předem se stavebním úřadem s tím, že stavební úřad doporučí žadateli konkrétní postup ve věci.

Stavba garáže

Stavbu garáže je nutno územně i stavebně posoudit. Pro posouzení zda stavba vyžaduje územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení nebo územní souhlas a ohlášení stavby, je rozhodující zastavěná plocha navrženého stavebního záměru. Formuláře příslušných žádostí jsou k dispozici na všech stavebních úřadech a na webových stránkách Města Třeboň.

K žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby se dokládá předepsaná dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou a doklady dle § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Základem je situace na podkladě katastrální mapy se zákresem navržené stavby a sousedních staveb. Žadatel dále musí doložit vlastnická či jiná práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazná stanoviska dotčených orgánů (např. MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny Správy CHKO Třeboňsko, orgánu památkové péče).

K žádosti o stavební povolení se připojí projektová dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Žadatel musí dále doložit vlastnická či jiná práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazná stanoviska dotčených orgánů (např. MěÚ Třeboň odboru životního prostředí, Správy CHKO Třeboňsko, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Jindřichův Hradec, orgánu památkové péče).

V případě územního souhlasu dokládá oznamovatel doklady dle § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Jedná se zejména o doložení vlastnického, nebo jiného práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanovisek správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazných stanovisek dotčených orgánů. Dále je nutno k oznámení doložit jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy. Důležité je doložení souhlasů osob, které mají k sousedním pozemkům, nebo stavbám vlastnické nebo jiné právo, které může být záměrem dotčeno (sousedé, vlastníci pozemků, na kterých se stavba umisťuje, pokud nejsou žadatelem, správci sítí, kteří jsou stavbou dotčeni). Souhlasy musí být vyznačeny na situaci se zákresem navrženého záměru, musí být uvedeno jméno příjmení, datum narození a bydliště souseda a musí být vyjádřen jednoznačný souhlas bez podmínek.

K ohlášení stavby se připojí projektová dokumentace vypracovaná autorizovanou osobou dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Žadatel dále musí doložit vlastnická či jiná práva k pozemkům dotčeným stavbou (souhlasy), stanoviska správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazná stanoviska dotčených orgánů (např. MěÚ Třeboň odboru životního prostředí, Správy CHKO Třeboňsko, v některých případech i orgánu památkové péče a Obecních úřadů v místě). Důležité je také doložení souhlasů osob, které mají k sousedním pozemkům, nebo stavbám vlastnické nebo jiné právo, které může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno. Souhlasy musí být vyznačeny na situaci se zákresem navrženého záměru, musí být uvedeno jméno příjmení, datum narození a bydliště souseda a musí být vyjádřen jednoznačný souhlas bez podmínek.

Žadatel může případně dokládat i další podklady dle konkrétních podmínek v území, proto je vhodné záměr nejdříve konzultovat se stavebním úřadem, který specifikuje, které doklady budou vyžadovány.

Stavba pergoly

Pergola je dřevěná konstrukce bez střechy sloužící jako opora popínavých rostlin. Stavba pergoly nevyžaduje rozhodnutí ani jiné opatření vydávané stavebním úřadem. Stavba pergoly však může podléhat povolovacím režimům i dle jiných zákonů např. zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění nebo zákon č. 20/1987 Sb., Zákon o státní památkové péči, v platném znění.

Stavba přístřešku a skladu zahradního nářadí

Stavba přístřešku nebo skladu zahradního nářadí o zastavěné ploše do 25 m2 a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci. Z výše uvedeného je zřejmé, že posouzení stavby, zda vyžaduje některou s forem povolení, není zcela jednoduché, proto se doporučuje záměr konzultovat se stavebním úřadem. Stavba navíc může vyžadovat vydání rozhodnutí od jiných orgánů např. Agentury ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Třeboňsko nebo orgánu památkové péče.

Stavba přístřešku nebo skladu zahradního nářadí, která nesplní výše uvedené podmínky, vyžaduje územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. V některých případech lze využít zjednodušujících postupů tj. územního posouzení a ohlášení stavby. Pro posouzení formy povolení stavby je podstatná zastavěná plocha stavby.

K žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby se dokládá předepsaná dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou a doklady dle § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Základem je situace na podkladě katastrální mapy se zákresem navržené stavby a sousedních staveb. Žadatel dále musí doložit vlastnická či jiná práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazná stanoviska dotčených orgánů (např. MěÚ Třeboň odboru životního prostředí, Správy CHKO Třeboňsko, orgánu památkové péče – MěÚ Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování). V případě územního souhlasu dokládá žadatel doklady dle § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Jedná se zejména o doložení vlastnického nebo jiného práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanovisek správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazných stanovisek dotčených orgánů. Dále je nutno k žádosti doložit jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy a souhlasy osob, které mají k sousedním pozemkům nebo stavbám vlastnické nebo jiné právo, které může být záměrem dotčeno (sousedé, vlastníci pozemků, na kterých se stavba umisťuje, pokud nejsou oznamovatelem, správci sítí, kteří budou stavbou dotčeni). Souhlasy musí být vyznačeny na situaci se zákresem navrženého záměru. K ohlášení se připojí projektová dokumentace dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zpracovaná autorizovanou osobou. Žadatel dále musí doložit vlastnická či jiná práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazná stanoviska dotčených orgánů (např. MěÚ Třeboň odboru životního prostředí, Správy CHKO Třeboňsko, v některých případech i orgánu památkové péče). K věci se doplňuje, že v některých případech lze územní souhlas a ohlášení stavby sloučit v jedno opatření stavebního úřadu, na sloučení není právní nárok. Žadatel může případně dokládat i další podklady dle konkrétních podmínek v území, proto je vhodné záměr nejdříve konzultovat se stavebním úřadem, který specifikuje, které doklady budou vyžadovány.

Bazén:

Stavba bazénu u rodinného domudle ustanovení § 79 stavebního zákona v některých případech nevyžaduje územní posouzení ani stavební povolení či ohlášení. Záměr a vyhodnocení jednotlivých parametrů stavby je však nutno předem konzultovat se stavebním úřadem.

Studna:

Stavba studny podléhá územní rozhodnutí o umístění stavby dle § 76 a násl. stavebního zákona a stavebnímu povolení dle zákona o vodách. Územní rozhodnutí vydává obecný stavební úřad, kterým je MěÚ Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu. Stavební povolení vydává vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad, kterým je MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí. Formulář žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby je k dispozici na všech stavebních úřadech a na webových stránkách Města Třeboň. K žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby se dokládá předepsaná dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou a doklady dle § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Základem je situace na podkladě katastrální mapy se zákresem navržené stavby a sousedních staveb. Žadatel dále musí doložit vlastnická či jiná práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazná stanoviska dotčených orgánů (např. MěÚ Třeboň odboru životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny Správy CHKO Třeboňsko, orgánu památkové péče – MěÚ Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování a památkové péče) a hydrogeologický posudek ohledně možného ovlivnění sousedních vodních zdrojů.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

SEMINÁŘ POČÍTÁME S VODOU

Zajímá vás, jak zmírňovat nepříjemné projevy probíhající klimatické změny? Pak si nenechte ujít Seminář o možnostech adaptace měst a obcí na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který se koná ve čtvrtek 12. října 2023 v KKC Roháč v Třeboni.

Dozvíte se, co se dá dělat, aby se nám ve městech příjemněji žilo. Zajímavé příklady a možnosti využití modrozelené infrastruktury nám představí přední odborníci na tuto oblast: Ing. Vojtěch Bareš ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o. Nebudou chybět zkušenosti z praxe ani informace o možnostech dotací na tato opatření.

Součástí semináře budou také ukázky toho, co se podařilo za uplynulé roky realizovat v Třeboni.

Seminář v rámci projektu Počítáme s vodou je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma. Registraci a další informace najdete na stránkách Počítáme s vodou (https://1url.cz/kuE5V), kde je také možnost rezervovat si místo na semináři.

Přijďte využít možnost, která se nebude opakovat. Seminář se koná jednou ročně, vždy v jiném městě. Letos máte jedinečnou šanci navštívit ho v Třeboni.


Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací

Omezení spojená s opravou ulice Novohradská

Rádi bychom vás upozornili na blížící se zahájení stavebních úprav Novohradské ulice a s tím související uzavírkou ulice a brány. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Více informací