02. 11. 2022

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa
Na konci letních prázdnin byly zahájeny restaurátorské práce na obnově jižní fasády Novohradské brány a přilehlého výběžku hradební zdi. Před montáží stavebního lešení a  zahájením restaurátorských prací bylo provedeno odstranění mohutného porostu břečťanu na hradební zdi. Předmětem obnovy fasády bylo provedení opravy poškozeného zdiva a omítek s doplněním omítek na exponovaných místech. Kamenné zdivo, které nebylo zakryto vápennou omítkou bylo lokálně ošetřeno a vyspárováno. Po odstranění porostu břečťanu bylo zjištěno havarijní narušení vrcholových partií hradební zdi. Nad rámec původního záměru bylo tedy provedeno vyspravení a doplnění kamenného zdiva na vrcholu hradební zdi podle dochované části, čímž bude zajištěna její dlouhodobá ochrana proti působení povětrnostních vlivů. Předmětem opravy bylo také restaurování kamenných prvků brány a historického nápisu v nice brány. Ve finále bylo z brány odstraněno turistické značení, dopravní značení bylo přemístěno dále od brány a dešťový svod s povrchovým vyústěním způsobujícím podmáčení brány byl dočasně sveden do stávající kanalizace v bráně do doby rekonstrukce kanalizace v Novohradské ulici. Obnovu Novohradské brány provedl pan Tomáš Franta z Mladošovic.
Tato první etapa restaurování Novohradské brány je spolufinancována částkou 280.000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, Opatření č. V – Nemovité kulturní památky. Město Třeboň hradí vlastní podíl na restaurování brány v částce 563.788,73 Kč.Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích
Zděná výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého stojí u mostku přes stoku v ulici Potoční v Břilicích. Ve spodní části výklenkové kapličky byly vlivem povětrnosti a vzlínáním zemní vlhkosti částečně poškozeny vnější a vnitřní omítky, malby a nátěry. Po rekonstrukci přilehlé vozovky došlo k omezení přístupu ke kapličce, která je umístěna pod úrovní roviny vozovky. Oprava kapličky spočívala v otlučení nesoudržných a zavlhlých vnějších a vnitřních omítek, provedení obnovy odizolování a drenáží základů kapličky, provedení chemické injektáže obvodového zdiva pro zamezení vzlínání zemní vlhkosti, provedení nových vnějších a vnitřních omítek, zhotovení nového schodiště pro přístup ke kapličce z přilehlé vozovky, nátěr vstupních dveří a fasády a provedení vnitřních maleb. Opravu výklenkové kapličky provedla společnost Renostav Třeboň s.r.o.
Oprava kapličky sv. Jana Nepomuckého je spolufinancována částkou 50.000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, Opatření č. II – Drobná sakrální architektura. Město Třeboň hradí vlastní podíl na opravu kapličky v částce 154.030,36 Kč.Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty
Předmětem opravy byla historická hřbitovní zeď, která se nachází západně od budovy márnice. Zeď je dlouhá 51,3 m a má půdorys tvaru písmene „Z“. Stav zdi byl místně havarijní. Pálené cihly použité na krytí vrcholu zdi byly v kritických místech uvolněné, poškozené a spárování degradované. Navíc byla koruna zdi materiálově nesourodá, protože místně byla použita různá novodobá krytina (keramická dlažba, betonová krytina, azbestová vlnitá krytina, atd.). Do konstrukce zdi zatékalo, čímž došlo na mnoha místech k poškození cihelného zdiva. Omítky na obou stranách zdi byly na mnoha místech poškozené. Oprava zdi spočívala v odstranění veškeré krytiny na koruně zdi (původní dožilé cihly i novodobé prvky), vyrovnání koruny zdi, odstranění zeleně (břečťanu), otlučení hrubých omítek i nesoudržných hladkých, provedení nových hrubých a hladkých omítek, nátěru omítek a v pokládce pálené tašky Bobrovka (na šupinu) na korunu zdi do malty. Opravu hřbitovní zdi provedla společnost Třeboňské stavby s.r.o.
Oprava hřbitovní zdi je částečně hrazena z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví – opatření č. VI. – Obnova pietních míst v částce 100.000 Kč. Město Třeboň hradí vlastní podíl na realizaci opravy zdi v částce 465.935,19 Kč.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Třeboň daruje finance Nadaci Jihočeské cyklostezky

Rada města schválila návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 10 tis. Kč pro Nadaci Jihočeské cyklostezky. Město Třeboň je jedním ze zakladatelů a dlouholetým partnerem této nadace. Cílem nadace je koordinace a podpora cyklistiky v Jihočeském kraji a mezi její hlavní činnosti patří správa a údržba stávajících cyklostezek, jejich prodlužování a podpora vzniku nových úseků, údržba a obnova značení, instalace mobiliáře na cyklostezky, vydávání cyklomap atd. Finanční dar bude použit na výše uvedené činnosti nadace.

Více informací

Cena pro Třeboň a s ní spojený dar pro hospic

Město Třeboň získalo v soutěži PRESTA – prestižní stavba Jižních Čech ocenění INSPIRA hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby, které bylo uděleno stavbě „Rozšíření wellness centra lázní Aurora“ – vekovní wellness. Za získání tohoto ocenění přísluší městu Třeboň odměna ve výši 20 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poukázány na účet města Českým svazem stavebních inženýrů, který soutěž zaštiťuje. Vedení města Třeboně navrhlo darovat celou částku společnosti Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. na podporu celoroční činnosti společnosti. Krom standardně poskytovaných dotací města pro hospic je toto další snaha o posílení financí do oblasti sociálních služeb. Rada města schválila převod finanční částky hospici a zároveň uzavření darovací smlouvy.

Město Třeboň nezískalo  v soutěžní přehlídce PRESTA Jižní Čechy pouze ocenění INSPIRA. Tato soutěž podporuje rozvoj stavebnictví v jihočeském kraji, zdravou rivalitu, soutěživost, a ukazuje kvalitní a hospodárně navržené stavby, dobrá architektonická, technická a technologická řešení stavebního díla. Soutěž probíha tradičně každé dva roky. Letošní XII. ročník soutěže prezentoval stavby dokončené v jižních Čechách v letech 2020-2022.

Čtyřicet přihlášených staveb, které byly rozděleny do několika soutežních kategorií. Stavby hodnotila porota složená z dvanácti zástupců vyhlašovatelů soutěže. Nejlépe hodnocené stavby v jednotlivých kategoriích získaly titul "PRESTA - prestižní stavba jižních Čech" za roky 2020-2022. Město si odnáší Prestu za projekt Rozšíření saunového provozu a wellness služeb – Saunový svět. Dalším oceněným z Třeboně byla Zámecká lékárna, které porota takto vyslovila svůj obdiv.

Více informací

Plánovaná oprava chodníků v Třeboni

Rada města Třeboně schválila rozpočtové patření, kterým se posílila o částku 400 tis. Kč položka rozpočtu města určená na opravy chodníků. Na základě připomínek občanů na stav chodníku v ulici Třebízského před autobusovou zastávkou Třeboň – Lázně Aurora vzešel požadavek na jeho opravu. Jelikož na stávající úsek z litého asfaltu v délce cca 45 m navazují z obou stran dlážděné chodníky, nabízí se provedení povrchu i tohoto úseku ze zámkové dlažby. Cena za tuto opravu byla stanovena dle průzkumu trhu na částku necelých 200 tis. Kč včetně DPH. Stejně tak je zvažováno ještě provedení  oprav zpevněných ploch u nově pořízených WC v Novohradské ulici, byla položka posílena tak, aby byla dostatečná pro obě tyto plánované opravy.

Více informací