02. 11. 2022

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa
Na konci letních prázdnin byly zahájeny restaurátorské práce na obnově jižní fasády Novohradské brány a přilehlého výběžku hradební zdi. Před montáží stavebního lešení a  zahájením restaurátorských prací bylo provedeno odstranění mohutného porostu břečťanu na hradební zdi. Předmětem obnovy fasády bylo provedení opravy poškozeného zdiva a omítek s doplněním omítek na exponovaných místech. Kamenné zdivo, které nebylo zakryto vápennou omítkou bylo lokálně ošetřeno a vyspárováno. Po odstranění porostu břečťanu bylo zjištěno havarijní narušení vrcholových partií hradební zdi. Nad rámec původního záměru bylo tedy provedeno vyspravení a doplnění kamenného zdiva na vrcholu hradební zdi podle dochované části, čímž bude zajištěna její dlouhodobá ochrana proti působení povětrnostních vlivů. Předmětem opravy bylo také restaurování kamenných prvků brány a historického nápisu v nice brány. Ve finále bylo z brány odstraněno turistické značení, dopravní značení bylo přemístěno dále od brány a dešťový svod s povrchovým vyústěním způsobujícím podmáčení brány byl dočasně sveden do stávající kanalizace v bráně do doby rekonstrukce kanalizace v Novohradské ulici. Obnovu Novohradské brány provedl pan Tomáš Franta z Mladošovic.
Tato první etapa restaurování Novohradské brány je spolufinancována částkou 280.000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, Opatření č. V – Nemovité kulturní památky. Město Třeboň hradí vlastní podíl na restaurování brány v částce 563.788,73 Kč.Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích
Zděná výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého stojí u mostku přes stoku v ulici Potoční v Břilicích. Ve spodní části výklenkové kapličky byly vlivem povětrnosti a vzlínáním zemní vlhkosti částečně poškozeny vnější a vnitřní omítky, malby a nátěry. Po rekonstrukci přilehlé vozovky došlo k omezení přístupu ke kapličce, která je umístěna pod úrovní roviny vozovky. Oprava kapličky spočívala v otlučení nesoudržných a zavlhlých vnějších a vnitřních omítek, provedení obnovy odizolování a drenáží základů kapličky, provedení chemické injektáže obvodového zdiva pro zamezení vzlínání zemní vlhkosti, provedení nových vnějších a vnitřních omítek, zhotovení nového schodiště pro přístup ke kapličce z přilehlé vozovky, nátěr vstupních dveří a fasády a provedení vnitřních maleb. Opravu výklenkové kapličky provedla společnost Renostav Třeboň s.r.o.
Oprava kapličky sv. Jana Nepomuckého je spolufinancována částkou 50.000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, Opatření č. II – Drobná sakrální architektura. Město Třeboň hradí vlastní podíl na opravu kapličky v částce 154.030,36 Kč.Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty
Předmětem opravy byla historická hřbitovní zeď, která se nachází západně od budovy márnice. Zeď je dlouhá 51,3 m a má půdorys tvaru písmene „Z“. Stav zdi byl místně havarijní. Pálené cihly použité na krytí vrcholu zdi byly v kritických místech uvolněné, poškozené a spárování degradované. Navíc byla koruna zdi materiálově nesourodá, protože místně byla použita různá novodobá krytina (keramická dlažba, betonová krytina, azbestová vlnitá krytina, atd.). Do konstrukce zdi zatékalo, čímž došlo na mnoha místech k poškození cihelného zdiva. Omítky na obou stranách zdi byly na mnoha místech poškozené. Oprava zdi spočívala v odstranění veškeré krytiny na koruně zdi (původní dožilé cihly i novodobé prvky), vyrovnání koruny zdi, odstranění zeleně (břečťanu), otlučení hrubých omítek i nesoudržných hladkých, provedení nových hrubých a hladkých omítek, nátěru omítek a v pokládce pálené tašky Bobrovka (na šupinu) na korunu zdi do malty. Opravu hřbitovní zdi provedla společnost Třeboňské stavby s.r.o.
Oprava hřbitovní zdi je částečně hrazena z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví – opatření č. VI. – Obnova pietních míst v částce 100.000 Kč. Město Třeboň hradí vlastní podíl na realizaci opravy zdi v částce 465.935,19 Kč.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Popelnice na BIO odpad pro Třeboňáky

Obyvatelé Třeboně převážně z vilových čtvrtí se dočkají novinky. V dohledné době bude probíhat distribuce nádob na bioodpad do vybraných lokalit města. Rozvoz nádob budou zajišťovat Technické služby, s.r.o. a na výběr bude z objemu 120 litrů nebo 240 litrů. „Po výběru nádoby již nebude možné tuto volbu změnit. Doporučujeme tedy zvážit dopředu vhodnou kapacitu, která vám bude plně vyhovovat. Tyto nádoby budou poskytnuty zdarma na základě podpisu smlouvy o výpůjčce s následným darováním. Pokud si nebudete moci ve stanovém termínu nádobu převzít, bude možné si ji vyzvednout na Technických službách s.r.o. dle jejich provozní doby.“ vysvětluje systém distribuce místostarosta Třeboně Mgr. Aleš Kolář. Občané budou informování dopisem, z kterého se dozví více informací a hlavně termín závozu. Svoz těchto nádob bude ve 14 denním intervalu. Harmonogram svozů bude zveřejněn na webových stránkách Technických služeb www.ts-trebon.cz

Do těchto hnědých nádob se smí odevzdávat pouze bioodpad rostlinného původu a to: tráva, listí, plevel, košťály, zbytky ovoce, zeleniny a rostlin, čajové sáčky, kávová sedlina, zemina z květináčů, drny se zeminou, větvičky, štěpka z větví, neznečištěné piliny, hobliny, seno, sláma a kůra. Do nádoby je zakázáno odkládat všechny typy sáčků (včetně sáčků biologicky rozložitelných), obalové materiály, sklo, živočišné zbytky z kuchyní, mléčné výrobky, tuky, oleje, zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata, peří, chlupy, vlasy, znečištěné piliny, hobliny, podestýlky, kamení.

Radní města Třeboně v intencích výše zmíněného schválili znění smlouvy o výpůjčce spojenou se smlouvou darovací a pověřili Technické služby, aby zajistily distribuci nádob. Více informací

Kanalizace pro Holičky

Rada města Třeboně schválila v loňském roce podání žádosti o dotaci na akci odkanalizování lokality Holičky a to v případě, že bude adekvátní dotační titul vypsán. Město podalo žádost do 42. výzvy Ministerstva životního prostředí. Bohužel alokované prostředky do této výzvy byly vyčerpány a ministerstvo město Třeboň zařadilo do náhradních projektů – tzv. zásobník projektů. Nyní se naskytla možnost podat žádost o podporu do výzvy 7/2024 Národního programu Životní prostředí, kam smí žádost podávat pouze ti, co jsou ve zmíněném zásobníku. Rada města tedy podání žádosti schválila.

Lokalita Holičky se nachází východně od Třeboně ve vzdálenosti cca 2 km. V současnosti zde žije 195 obyvatel, přičemž řešená lokalita se týká přibližně 50 obyvatel. Jsou zde situovány 3 bytové domy každý se 4 byty, objekt hájenky, budova Lesní správy a novostavba domu.

Místní část Holičky má v současnosti částečně vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Bohužel je většina ostatních kanalizačních zařízení ve špatném technickém stavu a dochází zde ke znečišťování povrchových vodotečí. Tyto skutečnosti nijak nepřispívají ke kvalitě životního prostředí v zájmovém území.

Obyvatelé této lokality se obrátili na město s požadavkem na řešení zavedení chybějící kanalizace. Město si nechalo na základě žádosti zpracovat projektovou dokumentaci k odkanalizování lokality.

Celá akce je ze strany města technicky připravena, je zpracována projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby. V srpnu loňského roku schválila rada města výběr dodavatele stavebních prací, kterým je firma JIPAMA, s. r. o. Stavba bude provedena v jedné etapě v délce trvání 110 kalendářních dnů. Smluvní rozpočet na stavební práce činí 7,66 mil. Kč včetně DPH. Dále je nutné počítat s dalšími náklady např. na technický dozor, koordinátora BOZP, autorský dozor, realizaci zadávacího řízení apod.

Více informací

Dar pro dobrovolné hasiče z Branné

Sbor dobrovolných hasičů Branná požádal město o poskytnutí finančního daru. Jako důvod hasiči uvedli, že pořádají slavnostního akt u příležitosti 100. výročí odhalení Pomníku padlých hrdinů z 1. světové války. Pomník byl v Branné vystavěn a poprvé odhalen v červenci 1924. Branští hasiči u příležitosti Májových oslav a tradiční pouti zrealizovali slavnostní akt s průvodem za doprovodu dechové hudby a položili věnce u pomníku. Akce se konala 11.května 2024 a rada města schválila uvolnění částky ve výši 7 tis. Kč, která ke zrealizování přispěla.

Více informací