Vyvěšeno: 26. 04. 2024

Ukončení pronájmu třeboňské sportovní haly

Již dříve jsme informovali o chystané rekonstrukci třeboňské sportovní haly. V této věci běží v současnosti veřejná zakázka, v rámci které se hledá zhotovitel. Termín zahájení prací je tedy „za dveřmi“. Proto se město dohodlo s Tělovýchovnou jednotou Jiskra, která má od města halu v nájmu, že po dobu rekonstrukce je nejvhodnějším řešením ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor.  

Smluvní vztah na nájem haly byl uzavřen na dobu neurčitou s účinností od 01.06.2011 s možností ukončení smluvního vztahu dohodou smluvních stran, nebo na základě jednostranné písemné výpovědi.

Radní projednali uzavření výše zmíněné dohody a schválili ji. Součástí dohody je i ukončení smluvního vztahu na výpůjčku movitých věcí umístěných ve sportovní hale (židle, stoly, branky, a další vybavení).

Vyvěšeno: 26. 04. 2024

Záměr pronájmu pozemku v Břilicích

Město Třeboň obdrželo žádost o nájem části pozemku nacházejícího v Břilicích, konkrétně Sídliště Gigant, o výměře cca 20 m2 za účelem umístění garáže. Nejen na tomto pozemku, ale i na ostatních přilehlých se nachází několik konstrukcí plechových či dřevěných garáží a přístřešků, které jsou nevzhledné. S ohledem na rekonstrukce okolí a snahu o rozvoj této lokality město řešilo s osadním výborem tuto žádost. Rada města žádost projednala a schválila zveřejnění záměru pronájmu tohoto pozemku a to za cenu 20 Kč/ m2/ rok na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Vyvěšeno: 26. 04. 2024

Konkurzní řízení na ředitele ZŠ a dvou třeboňských MŠ

Jak jsme již dříve informovali, rada města schválila vypsání konkurzů na tři ředitele škol, konkrétně Základní školy Třeboň, Na Sadech 375 a dvou mateřských škol – 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 a Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1018. Důvodem vypsání konkurzu je uplynutí funkčního období stávajících ředitelek, které si ve svých funkcích vedly výborně. Samozřejmě se stávající ředitelky mohou do výběrového řízení přihlásit a obhájit tak svůj post. Šanci má kdokoliv, kdo se do výběrového řízení přihlásí za podmínky splnění veškerých náležitostí, které jsou specifikovány ve vypsaném výběrovém řízení. Toto výběrové řízení bylo schváleno na posledním březnovém jednání rady města. Po schválení v radě bylo vyvěšeno na úřední desce města. Podmínkou pro přihlášení je vypracování koncepce rozvoje školy. Termín pro podání přihlášek stanoven na 29. dubna.

Následně rada města ustanoví konkurzní komisi, v které zasednou zástupci zřizovatele školy, tedy města Třeboně, zástupce školy, kraje a školní inspekce.

Vyvěšeno: 26. 04. 2024

Pronájem čtyř městských bytů v Třeboni

Radní města Třeboně schválili zveřejnění záměru pronájmu čtyř městských bytů, které jsou aktuálně volné. První byt se nachází  v třeboňské místní části Stará Hlína v domě čp. 27, má číslo 2 a jedná se o byt 1+0 s výměrou 25,57 m2. Zájemci se mohou o byt ucházet formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky je stanovena na 100,- Kč/m2/měsíc. Byt je vybaven kuchyňskou linkou, digestoří, sporákem, bojlerem a elektrickými přímotopy. V tomto roce byl opraven nákladem města ve výši 190 tis. Kč. Vyměnilo se vybavení koupelny, kuchyňská linka, podlahová krytina a zajistila se nová výmalba spolu s nátěry.

Druhý byt se nachází  na Masarykově náměstí v domě čp. 86/I, má číslo 1 a jedná se o byt 2+1 s výměrou 102,7 m2. Zájemci se mohou o byt ucházet formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky je stanovena na 130,- Kč/m2/měsíc. Byt je vybaven kuchyňskou linkou, bojlerem, průtokovým ohřívačem a krbovými kamny. V tomto roce byl opraven nákladem města ve výši 223 tis. Kč. Otlouklo se promoklé zdivo, kam vlivem závady v okapu a střeše zatékalo, natáhly se sanační omítky a výmalba, opravily se  dlažby a obklady v koupelně včetně výměny sprchového koutu.

Třetí byt se nachází  v ulici Rožmberská v domě čp. 34/I, má číslo 5 a jedná se o byt 1+1 s výměrou 52,8 m2. Zájemci se mohou o byt ucházet formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky je stanovena na 130,- Kč/m2/měsíc.

Byt je vybaven kuchyňskou linkou se spotřebiči, bojlerem a plynovými konvekčními a krbovými kamny. V tomto roce byl opraven nákladem města ve výši 876 tis. Kč. Byla provedena kompletní rekonstrukce bytu včetně injektáže zdiva a kompletního vybavení bytu.

Čtvrtý byt se nachází  v ulici Rožmberská v domě čp. 34/I, má číslo 6 a jedná se o byt 1+1 s výměrou 54,4 m2. Zájemci se mohou o byt ucházet formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky je stanovena na 130,- Kč/m2/měsíc.

Byt je vybaven kuchyňskou linkou, sporákem, digestoří, bojlerem, plynovými topidly a krbovými kamny. V tomto roce byl opraven nákladem města ve výši 131 tis. Kč. Byl vybudován podhled stropu a předstěny ze sádrokartonu včetně tepelné izolace stropu, nové odvětrání koupelny a v nová výmalba a nátěry.

Uchazečem o tyto byty může být každý občan s bydlištěm v Třeboni a místních částech a to po dobu minimálně 12 měsíců, nebo se stálým pracovním místem v této lokalitě po dobu minimálně 6 měsíců. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši 3 měsíčních nájmů. Nájem bytů byl zveřejněn 15 dnů na úřední desce.

„Byt bude pronajat tomu zájemci, který předloží nejvyšší nabídku. Nabídky budou posouzeny v rámci komise, která byla jmenována radou města,“ doplnila zprávu místostarostka Jana Grammetbauerová.

Vyvěšeno: 26. 04. 2024

Dotace města Třeboně pro sociální oblast

Město Třeboň vypsalo první výzvu pro tento rok, díky které si jednotliví poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb mohou podávat žádost o dotaci. O finanční podporu své celoroční činnosti požádalo celkem 18 organizací zabývající se poskytováním služeb v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, počet žádostí je 22, celková požadovaná částka je ve výši 2,8 mil. Kč.

Všechny žádosti vyhodnotila Sociální komise na svém březnovém jednání a navrhla radě města výše dotací.

Ve schváleném rozpočtu města pro rok 2024 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotací v oblasti sociálních služeb a  zdravotnictví ve výši 2 mil. Kč, z toho částka k rozdělení zveřejněná v Programu poskytnutí dotací (určená pro Výzvu č. 1/2024) je ve výši 1,9 mil. Kč. Sociální komise navrhla rozdělení dotace v plné výši. Rada města rozhodla o žádostech, které byly do výše 250 tis. Kč, což je od ledna tohoto roku nově schválená výše určující kompetence rady. Částky vyšší pak musí schvalovat zastupitelstvo.

Rada města projednala návrh komise, posoudila jednotlivé žádosti a schválila výše dotací pro každého. Například Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík dostalo na činnost 20. tis. Kč, Charita Třeboň na činnost Občanské poradny 30 tis. Kč, Dílny sv. Jiljí 27 tis. Kč, Hospic sv. Kleofáše na odlehčovací službu 55 tis. Kč, nebo třeba LSSP na činnost 35 tis. Kč. Charita Třeboň, Ledax, Hospic sv. Kleofáše a Domov seniorů budou znát výši své dotace až po dubnovém zasedání zastupitelstva.    

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Popelnice na BIO odpad pro Třeboňáky

Obyvatelé Třeboně převážně z vilových čtvrtí se dočkají novinky. V dohledné době bude probíhat distribuce nádob na bioodpad do vybraných lokalit města. Rozvoz nádob budou zajišťovat Technické služby, s.r.o. a na výběr bude z objemu 120 litrů nebo 240 litrů. „Po výběru nádoby již nebude možné tuto volbu změnit. Doporučujeme tedy zvážit dopředu vhodnou kapacitu, která vám bude plně vyhovovat. Tyto nádoby budou poskytnuty zdarma na základě podpisu smlouvy o výpůjčce s následným darováním. Pokud si nebudete moci ve stanovém termínu nádobu převzít, bude možné si ji vyzvednout na Technických službách s.r.o. dle jejich provozní doby.“ vysvětluje systém distribuce místostarosta Třeboně Mgr. Aleš Kolář. Občané budou informování dopisem, z kterého se dozví více informací a hlavně termín závozu. Svoz těchto nádob bude ve 14 denním intervalu. Harmonogram svozů bude zveřejněn na webových stránkách Technických služeb www.ts-trebon.cz

Do těchto hnědých nádob se smí odevzdávat pouze bioodpad rostlinného původu a to: tráva, listí, plevel, košťály, zbytky ovoce, zeleniny a rostlin, čajové sáčky, kávová sedlina, zemina z květináčů, drny se zeminou, větvičky, štěpka z větví, neznečištěné piliny, hobliny, seno, sláma a kůra. Do nádoby je zakázáno odkládat všechny typy sáčků (včetně sáčků biologicky rozložitelných), obalové materiály, sklo, živočišné zbytky z kuchyní, mléčné výrobky, tuky, oleje, zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata, peří, chlupy, vlasy, znečištěné piliny, hobliny, podestýlky, kamení.

Radní města Třeboně v intencích výše zmíněného schválili znění smlouvy o výpůjčce spojenou se smlouvou darovací a pověřili Technické služby, aby zajistily distribuci nádob. Více informací

Kanalizace pro Holičky

Rada města Třeboně schválila v loňském roce podání žádosti o dotaci na akci odkanalizování lokality Holičky a to v případě, že bude adekvátní dotační titul vypsán. Město podalo žádost do 42. výzvy Ministerstva životního prostředí. Bohužel alokované prostředky do této výzvy byly vyčerpány a ministerstvo město Třeboň zařadilo do náhradních projektů – tzv. zásobník projektů. Nyní se naskytla možnost podat žádost o podporu do výzvy 7/2024 Národního programu Životní prostředí, kam smí žádost podávat pouze ti, co jsou ve zmíněném zásobníku. Rada města tedy podání žádosti schválila.

Lokalita Holičky se nachází východně od Třeboně ve vzdálenosti cca 2 km. V současnosti zde žije 195 obyvatel, přičemž řešená lokalita se týká přibližně 50 obyvatel. Jsou zde situovány 3 bytové domy každý se 4 byty, objekt hájenky, budova Lesní správy a novostavba domu.

Místní část Holičky má v současnosti částečně vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Bohužel je většina ostatních kanalizačních zařízení ve špatném technickém stavu a dochází zde ke znečišťování povrchových vodotečí. Tyto skutečnosti nijak nepřispívají ke kvalitě životního prostředí v zájmovém území.

Obyvatelé této lokality se obrátili na město s požadavkem na řešení zavedení chybějící kanalizace. Město si nechalo na základě žádosti zpracovat projektovou dokumentaci k odkanalizování lokality.

Celá akce je ze strany města technicky připravena, je zpracována projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby. V srpnu loňského roku schválila rada města výběr dodavatele stavebních prací, kterým je firma JIPAMA, s. r. o. Stavba bude provedena v jedné etapě v délce trvání 110 kalendářních dnů. Smluvní rozpočet na stavební práce činí 7,66 mil. Kč včetně DPH. Dále je nutné počítat s dalšími náklady např. na technický dozor, koordinátora BOZP, autorský dozor, realizaci zadávacího řízení apod.

Více informací

Dar pro dobrovolné hasiče z Branné

Sbor dobrovolných hasičů Branná požádal město o poskytnutí finančního daru. Jako důvod hasiči uvedli, že pořádají slavnostního akt u příležitosti 100. výročí odhalení Pomníku padlých hrdinů z 1. světové války. Pomník byl v Branné vystavěn a poprvé odhalen v červenci 1924. Branští hasiči u příležitosti Májových oslav a tradiční pouti zrealizovali slavnostní akt s průvodem za doprovodu dechové hudby a položili věnce u pomníku. Akce se konala 11.května 2024 a rada města schválila uvolnění částky ve výši 7 tis. Kč, která ke zrealizování přispěla.

Více informací