Vyvěšeno: 15. 05. 2020

Volný nájemní byt z majetku města v Třeboni

Radní města Třeboně schválili zveřejnění nájmu bytu o velikosti 1+1 (37,6 m2) v ulici Vrchlického č.p. 935/II a to formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky byla stanovena na 90 Kč/m2/měsíc. Byt byl v roce 2015 zrekonstruován. Uskutečnila se demontáž bytového jádra, vyzdění příček nového jádra, osazení novou kuchyňskou linkou, položení nové dlažby, pořízení nových obkladů, balkonových dveří, pokládky PVC a výmalba.

Uchazečem o tento byt může být každý občan s bydlištěm v Třeboni a místních částech nebo se stálým pracovním místem v této lokalitě po dobu minimálně 6 měsíců. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši 3 měsíčních nájmů. Nájem bytu bude zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce.

„Byt bude pronajat tomu zájemci, který předloží nejvyšší nabídku. Nabídky budou posouzeny komisí, která byla jmenována radou města,“ doplnila zprávu místostarostka Jana Grammetbauerová.

Vyvěšeno: 15. 05. 2020

Workoutové hřiště v Třeboni bude mít samostatný vstup

V roce 2018 bylo postaveno v areálu veřejného koupaliště u rybníku Svět workoutové hřiště. Vstup do něj je možný pouze hlavním a to placeným vstupem. Původní záměr však byl na bezplatné zpřístupnění tohoto hřiště pro širokou veřejnost. Radní města Třeboně schválili uvolnění částky 200 tis. Kč na vybudování samostatného vstupu, nezávislého na provozu koupaliště. Podél oplocení tenisových kurtů bude zřízen nový přístupový chodník. Tento chodník bude navazovat na přístupovou pěšinu ke kurtům z ulice U Světa.

Vyvěšeno: 15. 05. 2020

Prominutí poplatku za předzahrádky

Radní města Třeboně na 39. jednání schválili prominutí místního poplatku za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb tzv. předzahrádky. Důvodem je zmírnění negativních dopadů do ekonomické sféry podnikatelů v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a následným nařízením vlády o uzavření některých provozoven. Poplatek bude prominut na dobu od 11. 05., kdy vláda umožnila opětovné zprovoznění předzahrádek až do 25. 05., kdy budou smět restaurace otevřít i své vnitřní provozy.

Vyvěšeno: 15. 05. 2020

Pronájem nebytového prostoru v ulici Chelčického v Třeboni

Radní města Třeboně schválili opětovné zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v ulici Chelčického v Třeboni. Budova má číslo popisné 1/II a pronajímaný prostor se nachází v prvním nadzemním patře. Jedná se o prostory v budově Domu s pečovatelskou službou tzv. DPS I. Výměra podlahové plochy je 39,06 m2. Prostor byl opakovaně zveřejněn k pronájmu, ale nepřihlásil se doposud žádný zájemce. Proto radní rozhodli o snížení výše minimálního nájemného na 1 000 Kč/m2/rok. Nabídky budou předloženy formou obálkové metody s výše uvedenou minimální sumou.

Vyvěšeno: 15. 05. 2020

Obnova v historickém centru Třeboně

Město Třeboň získalo státní finanční podporu z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v celkové výši 1,08 mil. Kč. Členové pracovní skupiny byli seznámeni s přijatými žádostmi o podporu z této dotace. Návrh rozdělení byl předložen radě města a následně zastupitelstvu. Žadateli, kteří dotaci získají, jsou tři fyzické osoby, čtyři právnické osoby a ve třech případech město samotné. Dotace spolu s vlastními náklady a podílem města bude využita například na výměnu dřevěných oken na staré radnici, restaurování Jordánovy kašny, opravu fasády a výměnu klenbových prvků Hradecké brány, kdy v těchto třech případech jde o kulturní památky v majetku města. Dále bude poskytnuta dotace na výměnu střech v několika budovách v Husově ulici ve vlastnictví právnických či fyzických osob, výměnu oken či opravu omítek na budovách na Masarykově náměstí.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Ptačí chřipka - důležitá informace pro občany především místních částí Břilice, Přeseka, Stará a Nová Hlína.
Aktuality (147)

Ptačí chřipka - důležitá informace pro občany především místních částí Břilice, Přeseka, Stará a Nová Hlína.

“Nařízení Státní veterinární správy pro chovatele ptáků v uzavřeném pásmu“

V souvislosti s výskytem ptačí chřipky v katastrálním území Frahlelž, vydala Státní veterinární správa mimořádné opatření. Bylo stanoveno uzavřené pásmo, do kterého spadají i místní části Třeboně -Přeseka, Břilice, Stará Hlína a Nová Hlína. Konkrétně celé katastrální území Přeseka a Stará Hlína a část katastrálního území Břilice (severní část od komunikace Třeboň – Dunajovice) a část katastrálního území Holičky u Staré Hlíny (západní část katastru od silnice Třeboň – Jindřichův Hradec). V uzavřeném pásmu se chovatelům ptáků nařizuje držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat, tzn. zajistit umístění ptáků do uzavřených prostor, zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků. Na vstupech a výstupech do a z hospodářství se musí používat dezinfekční prostředky vhodné k tlumení nákazy. Chovatelé musí v souladu s § 40 veterinárního zákona neškodně odstraňovat kadávery ptáků, a to neprodleně. Je zakázáno přemisťovat (nakupovat, prodávat, darovat apod.) ptáky z a do hospodářství či chovů umístěných v uzavřeném pásmu. Nařízená opatření platí do té doby, než budou Státní veterinární správou zrušena.

Pokud chovatelé zjistí jakékoli šíření nákazy do hospodářství či chovu, včetně jakékoli zvýšené nemocnosti nebo úhynů ptáků, okamžitě toto oznámit KVS na nepřetržitě dostupnou krizovou linku +420 720 995 212.

Celý text nařízení Státní veterinární správy je zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Třeboň.

 

Více informací
Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací