Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Útvar tajemníka

Tajemnice: tel: , email: , č.dv.:

Součástí útvaru tajemníka je pracoviště krizového řízení a oddělení správy majetku.

Útvar tajemníka zajišťuje:

 • správu informačního systému včetně technického provozu webových stránek úřadu,
 • provoz a obsahovou náplň webových stránek města,
 • správu výpočetní techniky včetně počítačové sítě a telefonní sítě,
 • plnění úkolů souvisejících s ochranou osobních údajů,
 • tvorbu vnitřních platových předpisů,
 • likvidaci tuzemských a zahraničních cestovních dokladů, agendu stravenek,
 • tvorbu, vedení a hospodaření sociálního fondu,
 • zpracování plánů rozvoje lidských zdrojů,
 • personální a platovou agendu zaměstnanců městského úřadu, městské policie včetně obdobných pracovněprávních vztahů, Městské knihovny Třeboň,
 • vzdělávání zaměstnanců,
 • vztahy s úřadem práce, správou sociálního zabezpečení, jednotlivými zdravotními pojišťovnami,
 • hospodaření s určenými položkami rozpočtu města,
 • vidimaci a legalizaci,
 • informování občanů prostřednictvím vývěsních skříněk, obsluhu úřední desky,
 • evidenci právních a vnitřních předpisů města,
 • vedení podatelny, vedení pošty městského úřadu,
 • příjem pošty prostřednictvím datové schránky a její evidenci a předání příslušným odborům,
 • odesílání pošty prostřednictvím datové schránky,
 • objednávání a distribuci kancelářských potřeb pro městský úřad,
 • provoz spisovny, přípravu a realizaci skartačního řízení a péči o archiválie,
 • výpisy z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a katastru nemovitostí prostřednictvím CzechPointu,
 • provádění autorizované konverze dokumentů podle platných právních předpisů, zajišťuje vedení evidence provedených konverzí,
 • zveřejňování smluv v registru smluv,
 • vedení sekretariátu starosty, místostarostů,
 • pozvání členů orgánů města na jednání, zodpovídá za seznámení veřejnosti s termíny těchto jednání a zveřejnění usnesení,
 • zasedání zastupitelstva města a rady města,
 • vedení agendy orgánů města, komisí a výborů - rozesílá materiály, vyhotovuje zápisy, kontroluje plnění usnesení, archivuje materiály,
 • organizaci přijetí návštěv a delegací vedením města, zajišťuje společenské a pietní akce,
 • agendu vnitřních a vnějších vztahů města včetně spolupráce s partnerskými městy,
 • hospodaření s určenými položkami rozpočtu města,
 • evidenci Sbírky zákonů a právních předpisů kraje,
 • vedení centrální evidence vyřizování stížností a petic,
 • vedení kroniky města v podobě Ročenky města,
 • vedení agendy městských symbolů,
 • projekty kulturního rozvoje města a programy městských akcí,
 • koordinaci, organizaci a realizaci krátkodobých projektů, programů a akcí podle standardizovaných postupů, zpravidla místního významu,
 • úkoly v rámci komunitního plánování a projektu Zdravého města,
 • tvorbu a distribuci zpravodaje Třeboňský svět,
 • informační, publicistické a tiskové vztahy k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům,
 • zveřejňování právních předpisů města ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Pracoviště krizového řízení zajišťuje:

 • úkoly na úseku krizového řízení,
 • úkoly na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy,
 • úkoly na úseku zajišťování obrany České republiky,
 • ochranu utajovaných informací,
 • úkoly na úseku civilní a požární ochrany,
 • připravenost na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva.

Oddělení správy majetku zajišťuje:

 • úklid budov provozovaných městem,
 • provoz a údržbu budov provozovaných městem,
 • obsluhu kotelen.

 

Pracovníci odboru

Jméno, funkceTelefon, e-mailKancelář
Bohuslávková Pavlína
Asistentka starosty
384 342 115
pavlina.bohuslavkova@mesto-trebon.cz
207
Mejdrechová Petra, Ing.
Projektová manažerka
384 342 164
petra.mejdrechova@mesto-trebon.cz
201
Pikna Jánská Petra, Ing.
Tajemnice
384 342 120
petra.pikna.janska@mesto-trebon.cz
203
Plášil Petr
Provozář, spisový pracovník
384 342 195
petr.plasil@mesto-trebon.cz
135
Ranglová Dana
Personalistka
384 342 118
dana.ranglova@mesto-trebon.cz
211
Röszler Tomáš, Mgr.
Krizové řízení
384 342 124
tomas.roszler@mesto-trebon.cz
254
Vojtěchová Soňa
Centrální podatelna, Czech POINT
384 342 111
sona.vojtechova@mesto-trebon.cz
102
Wojtěch Jiří
Informatik
384 342 197
jiri.wojtech@mesto-trebon.cz
254
Zajíčková Alexandra
Referentka podatelny
384 342 111
alexandra.zajickova@mesto-trebon.cz
102
Zárubová Jana
Mzdová účetní
384 342 119
jana.zarubova@mesto-trebon.cz
211

Tiskopisy:

Tiskopisy pro útvar tajemníka naleznete zde

 

«Související odkazy

Partnerství