Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Odbor školství a sociálních věcí

Vedoucí: Kaiseršatová Radka, Bc. tel: 384 342 107, email: radka.kaisersatova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 132
Tel: 384 342 107
Mobil: 722 113 123 
Fax: 384 342 107

Odbor v oblasti školství zajišťuje v rámci výkonu státní správy na úseku školství pro správní obvod obce s rozšířenou působností:

 • zpracování návrhů rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu pro školy a školská zařízení ve správním obvodu,
 • sledování čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu,
 • zpracování podkladů pro zúčtování prostředků na školství se státním rozpočtem,
 • shromažďování a zpracování dat z dokumentace a evidence škol a poskytování údajů ministerstvu ve statistických výkazech za školy v rámci statistických zjišťování.

Plní úkoly zřizovatele škol v Třeboni:

 • sleduje evidenci dětí a žáků a správnost údajů v jejich seznamech,
 • vede personální agendy ředitelů škol,
 • zajišťuje zápis, změnu, výmaz ze školského rejstříku,
 • zajišťuje konkurzní řízení na ředitele škol,
 • připravuje návrhy zřizovacích listin příspěvkových organizací a jejich změny, sloučení, splynutí či zánik,
 • zpracovává vyhlášku o spádových obvodech škol,
 • zpracovává návrhy smluv o výpůjčkách majetku,
 • připravuje podklady pro rozpočet příspěvkových organizací, 
 • zpracovává čtvrtletní rozbory hospodaření příspěvkových organizací včetně vypořádání finančního příspěvku na provoz,
 • provádí kontrolu hospodaření příspěvkových organizací podle zákona o finanční kontrole,
 • připravuje a zpracovává návrhy dohod s obcemi, které nemají zřízenou školu nebo školské zařízení, pro částečnou úhradu neinvestičních výdajů školských zařízení základních škol a mateřských škol, 
 • a plní další úkoly zřizovatele v souladu s příslušnými zákony.

V oblasti sociálních věcí zajišťuje:

 • výkon samosprávných činností a výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí stanovených zvláštními zákony,
 • náhradní rodinnou péči,
 • doprovázení pěstounských rodin,
 • výkon opatrovnictví nezletilých,
 • provádí místní šetření a oznamuje soudům a jiným státním orgánům rozhodné skutečnosti, navštěvuje rodiny dětí svěřených do výchovy jiné osoby a děti s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou v oblasti sociálně právní ochrany dětí,
 • zastupování zájmů nezletilých,
 • výkon funkce sociálního kurátora nezletilých a dospělých,
 • za město výkon funkce opatrovníka nezletilých a nesvéprávných v soudním řízení, pokud je k výkonu této funkce starostkou města zmocněn,
 • úkoly na úseku protidrogové problematiky a národnostních menšin,
 • podílení se na řešení úkolů vyplývajících z komunitního plánu,
 • distribuci a vedení evidence receptů a žádanek s modrým pruhem,
 • agendu vydávání parkovacích průkazů označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou,
 • spolupráci s neziskovými organizacemi na úseku sociální péče a sociálních služeb,
 • rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodu,
 • zastupování osob, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby,
 • sociální šetření a součinnost s úřadem práce,
 • evidenci agendy bezpečnostních náramků pro seniory,
 • za město výkon funkce veřejného opatrovníka,
 • činnost sociálního pracovníka (včetně poradenské činnosti) v přímé práci s klientem týkající se následujících sociálních problémů:
  • zdravotní postižení nebo duševní postižení,
  • péče o osobu závislou na péči jiné osoby,
  • omezení/zbavení způsobilosti k právním úkonům,
  • sociální vyloučení,
  • rizikový způsob života,
  • sociální problémy obětí agrese, trestné činnosti a domácího násilí,
  • ztráta přístřeší, nejisté či neadekvátní bydlení,
  • nezaměstnanost a materiální problémy,
  • imigrace,
 • zajišťuje provoz rodinného centra,
 • zveřejňování smluv v registru smluv.

 

Pracovníci odboru

Jméno, funkceTelefon, e-mailKancelář
Dědičová Barbora, Mgr.
Terénní sociální pracovnice
384 342 109, 720 978 086
barbora.dedicova@mesto-trebon.cz
139
Kaiseršatová Radka, Bc.
Vedoucí odboru
384 342 107, 722 113 123
radka.kaisersatova@mesto-trebon.cz
132
Nováčková Kateřina, Mgr.
Terenní sociální pracovnice
384 342 102
katerina.novackova@mesto-trebon.cz
139
Pechová Jana, Mgr.
Kurátorka pro děti a mládež
384 342 105, 722 113 186
jana.pechova@mesto-trebon.cz
131
Prokešová Eva , Bc.
Referentka soc. věcí - sociálně právní ochrana dětí
384 342 106, 725 472 743
eva.prokesova@mesto-trebon.cz
133
Švíková Jana, Bc.
Referent soc. věcí - sociálně právní ochrana dětí
384 342 101, 722 113 185
jana.svikova@mesto-trebon.cz
130
Vačkářová Hana, Bc.
Referent soc. věcí - sociálně právní ochrana dětí
384 342 108, 702 275 688
hana.vackarova@mesto-trebon.cz
133
Veselá Alena, Mgr.
Referentka - školství
384 342 162
alena.vesela@mesto-trebon.cz
146
Vochosková Jitka
Referentka - školství
384 342 161
jitka.vochoskova@mesto-trebon.cz
146
Willfurthová Nikola, Bc.
Referentka soc. věcí - sociálně právní ochrana dětí
384 342 104, 722 113 127
nikola.willfurthova@mesto-trebon.cz
130

«Související odkazy

Partnerství