Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Poplatek za komunální odpad

Kompetence: odbor finanční a majetkový

Referent: Kuklová Sylvie, Ing. tel: 384 342 182, email: sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 104Dušková Eva, Dis. tel: 384 342 180, email: eva.duskova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 104

Kde vyřídit: pokladna městského úřadu 105

Platný předpis: OZV č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba:
1. která má na území města trvalý pobyt (dále jen fyzická osoba s pobytem),*)
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,*)
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší než 3 měsíce,*)
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců *)

a fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

*) osvobození od poplatku, viz níže.

Sazba poplatku

Sazba poplatku pro rok 2020 činí 500 Kč na poplatníka.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 31.03. příslušného kalendářního roku.

Vrácení přeplatku

Přeplatek poplatku lze vrátit na základě žádosti.

Důvody pro vrácení přeplatku

Změna vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci, úmrtí. Pokud změna nastala v průběhu kalendářního roku, bude přeplatek vrácen v poměrné výši odpovídající poštu kalendářních měsíců, počínaje měsícem, ve kterém změna nastala.

Osvobození od poplatku

Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které jsou poplatníky podle čl. 2 odst. 1 písm. a), tedy osoby

1. která mají na území města trvalý pobyt (dále jen fyzická osoba s pobytem),
2. kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají na území České republiky přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
4. kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců osoby s trvalým pobytem na území města Třeboně,

Toto osvobození nepodléhá ohlašovací povinnosti.

Související soubory

 

«Související odkazy

Partnerství