Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Vydání rybářského lístku

Kompetence: odbor životního prostředí

Referent: Hladká Olga tel: 384 342 170, email: olga.hladka@mesto-trebon.cz, č.dv.: 223

Kde vyřídit: 1. patro městského úřadu, č. dveří 223

Platný předpis:

 • Zákon č. 99/2004 Sb.,o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
 • Vyhláška 197/2004 Sb.

Žadatel se musí osobně dostavit na odbor životního prostředí. Cizinec může být zastoupen zmocněncem na základě plné moci.

Kdo může žádat

 • Kvalifikačními předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobu pověřenou ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku. V tomto případě to jsou rybářské svazy.
 • Druhý a další rybářský lístek může být vydán žadateli, prokáže-li se dřívějším rybářským lístkem, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku.
 • Cizinci může být rybářský lístek vydán, prokáže-li se platným rybářským lístkem nebo jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, pak i osvědčením o získané kvalifikaci (vydávají rybářské svazy) a rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.
Formulář ke stažení zde

Sazba poplatku:

Pro české občany i cizince platí stejné správní poplatky:

 • na 30 dní za 200,- Kč
 • na 1 rok za 100,- Kč
 • na 3 roky za 200,- Kč
 • na 10 let za 500,- Kč
 • na dobu neurčitou za 1000 Kč,-

pro mladistvé do 15 let

 • na 1 rok za 50 Kč
 • na 3 roky za 100,- Kč
 • na 10 let za 250,-Kč

U žáků (studentů) českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž se správní poplatek snižuje na 50 %. Tyto osoby se prokáží potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Doklady, které musím mít sebou
 • občanský průkaz, cizinci cestovní pas
 • dosavadní rybářský lístek nebo osvědčení o zkoušce z rybářství
 • pro vydání rybářského lístku na 30 dní se předkládá pouze občanský průkaz nebo cestovní pas

Lhůty pro vyřízení

Formulář se vyplňuje na odboru životního prostředí. Pokud žadatel předloží všechny doklady, rybářský lístek se vydává ihned.

«Související odkazy

Partnerství