Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Povolování stavby vodního díla

Kompetence: odbor životního prostředí

Referent:

Kněžínková Renáta, Ing. tel: 384 342 176, email: renata.knezinkova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 222

tel: , email: , č.dv.:

Kde vyřídit: 1. patro městského úřadu, č. dveří 222

Platný předpis:

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Stavebník, nebo zplnomocněný zástupce podá žádost na předtištěném formuláři na Městském úřadu Třeboň, odboru životního prostředí. Před podáním žádosti o stavební povolení musí být příslušným stavebním úřadem vydané pro stavbu územní rozhodnutí.

Vodním dílem se rozumí zejména

 • přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,
 • stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,
 • stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,
 • stavby na ochranu před povodněmi,
 • stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,
 • stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích,
 • stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,
 • stavby odkališť,
 • stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,
 • studny,
 • stavby k hrazení bystřin a strží, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,
 • jiné stavby potřebné k nakládání s vodami.

Formulář ke stažení zde

Sazba poplatku

Výše poplatku dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18. Poplatek lze uhradit převodem na účet města, poštovní poukázkou typu A nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Třeboň po vypsání platebního příkazu na odboru životního prostředí.

Doklady, které musím mít sebou
 • Vyplněný formulář
 • Územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem s vyznačením nabytí právní moci
 • Doklad, který prokazuje vlastnická nebo jiná práva k pozemku
 • Projektovou dokumentaci stavby vypracovanou oprávněnou osobou ve dvou vyhotoveních
 • Plán kontrolních prohlídek stavby
 • Povolení k nakládání s vodami - bude-li stavba vodního díla sloužit k nakládání s vodami a bylo-li již k předmětné stavbě vydáno
 • Vyjádření správce povodí
 • Vyjádření správce vodního toku nebo vodní nádrže, jestliže budou stavbou dotčeny
 • Vyjádření dotčených orgánů státní správy
 • Vyjádření obce v místě stavby
 • Vyjádření správců podzemních a nadzemních sítí
 • Seznam účastníků řízení včetně adres.

Účastníci řízení jsou zejména:

 • Osoby, které mají vlastnická, nebo jiná práva k dotčeným pozemkům
 • osoby, které mají vlastnická práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich
 • obce, v jejichž územním obvodu je stavba umístěna
 • správce vodního toku v případě, kdy se stavba dotýká vodního toku
 • správce povodí
 • Správa CHKO Třeboňsko na území Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.

Lhůty pro vyřízení

V jednoduchých případech jedná vodoprávní úřad bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů od zahájení řízení. Ve složitých případech jedná vodoprávní úřad do 90 dnů od zahájení řízení.

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, podáním učiněným u Městského úřadu Třeboň, odbor životního prostředí.

Žádost o povolení stavby vodního díla

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Výše poplatku dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích

«Související odkazy

Partnerství