Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur; z rozpočtu Evropské unie, prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Celkové výdaje (CV): 1 950 145,00 Kč
Způsobilé výdaje (CZV): 1 934 911,00 Kč
Způsobilé veřejné výdaje (CZVV): 1 934 911,00 Kč
Podpora: 1 741 419,90 Kč (89,30 % CV; 90,00 % CZV; 90,00 % CZVV)
Dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj: 1 644 674,35 Kč (84,34 % CV; 85,00 % CZV; 85,00 % CZVV)
Dotace Státní fond životní prostředí: 96 745,55 Kč (4,96 % CV; 5,00% CZV; 5,00 % CZVV)


Monitorovací ukazatele:

Ukazatel Jednotka Plánovaná hodnota
Celkový počet zakládaných a regenerovaných krajinných prvků/prvků ÚSES počet 10,000


Cíl projektu:

Cílem projektu je zajištění dlouhodobé perspektivy hrázových porostů, převážně dubových, na deseti rybnících v majetku Města Třeboně. Porosty byly posuzovány a jsou revitalizovány jako celek. Jsou prořeďována hustá místa a odstraňovány škodlivé nežádoucí dřeviny. Všechny zásahy mají za cíl stabilizaci dřevinných porostů, zlepšení jejich zdravotního stavu a maximální prodloužení jejich životnosti. Těžiště je v provedení individuálních výchovných a zdravotních zásahů, jež řeší aktuální problémy jednotlivých ošetřovaných stromů. Následují preventivní opatření, zabraňující mechanickému poškozování stromů. Současně je brán zřetel na lidskou návštěvnost hrází, takže je zajišťována jejich pasivní bezpečnost. Oslabené a nemocné stromy jsou redukovány nebo posilovány regeneračním řezem a odumírající upravovány tak, aby mohly dále bezpečně plnit biologické i estetické funkce. Nakonec je prováděno doplnění nových stromů na uvolněná stanoviště. U rybníku Nový u Břilic, kde z větší části hrázový porost chybí, bude založen nový, kvalitní hrázový porost. Obnova a údržba hrázových porostů je realizována na rybnících Starý u Břilic, Nový u Dvorců, Tisý u Břilic, Bičan, Červenka, Stružky, Travný (nazývaný též Lída), Činátl, Bicencka a Nový u Břilic. 

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Třeboň daruje finance Nadaci Jihočeské cyklostezky

Rada města schválila návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 10 tis. Kč pro Nadaci Jihočeské cyklostezky. Město Třeboň je jedním ze zakladatelů a dlouholetým partnerem této nadace. Cílem nadace je koordinace a podpora cyklistiky v Jihočeském kraji a mezi její hlavní činnosti patří správa a údržba stávajících cyklostezek, jejich prodlužování a podpora vzniku nových úseků, údržba a obnova značení, instalace mobiliáře na cyklostezky, vydávání cyklomap atd. Finanční dar bude použit na výše uvedené činnosti nadace.

Více informací

Cena pro Třeboň a s ní spojený dar pro hospic

Město Třeboň získalo v soutěži PRESTA – prestižní stavba Jižních Čech ocenění INSPIRA hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby, které bylo uděleno stavbě „Rozšíření wellness centra lázní Aurora“ – vekovní wellness. Za získání tohoto ocenění přísluší městu Třeboň odměna ve výši 20 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poukázány na účet města Českým svazem stavebních inženýrů, který soutěž zaštiťuje. Vedení města Třeboně navrhlo darovat celou částku společnosti Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. na podporu celoroční činnosti společnosti. Krom standardně poskytovaných dotací města pro hospic je toto další snaha o posílení financí do oblasti sociálních služeb. Rada města schválila převod finanční částky hospici a zároveň uzavření darovací smlouvy.

Město Třeboň nezískalo  v soutěžní přehlídce PRESTA Jižní Čechy pouze ocenění INSPIRA. Tato soutěž podporuje rozvoj stavebnictví v jihočeském kraji, zdravou rivalitu, soutěživost, a ukazuje kvalitní a hospodárně navržené stavby, dobrá architektonická, technická a technologická řešení stavebního díla. Soutěž probíha tradičně každé dva roky. Letošní XII. ročník soutěže prezentoval stavby dokončené v jižních Čechách v letech 2020-2022.

Čtyřicet přihlášených staveb, které byly rozděleny do několika soutežních kategorií. Stavby hodnotila porota složená z dvanácti zástupců vyhlašovatelů soutěže. Nejlépe hodnocené stavby v jednotlivých kategoriích získaly titul "PRESTA - prestižní stavba jižních Čech" za roky 2020-2022. Město si odnáší Prestu za projekt Rozšíření saunového provozu a wellness služeb – Saunový svět. Dalším oceněným z Třeboně byla Zámecká lékárna, které porota takto vyslovila svůj obdiv.

Více informací

Plánovaná oprava chodníků v Třeboni

Rada města Třeboně schválila rozpočtové patření, kterým se posílila o částku 400 tis. Kč položka rozpočtu města určená na opravy chodníků. Na základě připomínek občanů na stav chodníku v ulici Třebízského před autobusovou zastávkou Třeboň – Lázně Aurora vzešel požadavek na jeho opravu. Jelikož na stávající úsek z litého asfaltu v délce cca 45 m navazují z obou stran dlážděné chodníky, nabízí se provedení povrchu i tohoto úseku ze zámkové dlažby. Cena za tuto opravu byla stanovena dle průzkumu trhu na částku necelých 200 tis. Kč včetně DPH. Stejně tak je zvažováno ještě provedení  oprav zpevněných ploch u nově pořízených WC v Novohradské ulici, byla položka posílena tak, aby byla dostatečná pro obě tyto plánované opravy.

Více informací