Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa: 14.1 Dostupnost center, oblast podpory: 14.1.5 Rozvoj místní komunikace

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/26.02797
Realizace projektu: 01.02.2012 – 20.12.2013
Způsobilé výdaje (CZV): 3 240 625,51 Kč
Dotace z rozpočtu regionální rady: 3 240 625,51 Kč
Zhotovitel: STRABAG a.s., IČ: 60837844, Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice, Provozní jednotka Soběslav
Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1


Popis realizace projektu:

Realizovaný projekt "Chodník v Novohradské ulici v Třeboni - 2., 3., 4. a 5. etapa" se zabýval rekonstrukcí stávajících úseků a provedením nových úseků chodníku v Novohradské ulici v Třeboni, která přivádí do města dopravu ve směru od Nových Hradů po silnici II/154 a od Borovan po silnici II/155. Silnice také zajišťuje propojení města a jeho místní části Branná. Tyto komunikace navazují po průjezdu městem na silnici I/34, která je ve městě nejvýznamnější. Z důvodu velkého provozu v ulici Novohradská a zároveň velkému pohybu chodců bylo nutné zajistit bezpečnost pro chodce i pro motoristy. Součástí realizace projektu byla také rekonstrukce veřejného osvětlení.
Základním důvodem realizace projektu byl zcela kritický technický stav dotčených chodníků, v některých úsecích zcela chyběly chodníky, kde se chodci museli pohybovat přímo po silnici II. třídy. Zároveň tato investice navazovala na celoplošnou opravu krytu vozovky silnice II/154, realizovanou Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, podél chodníků realizovaných městem Třeboň.
V roce 2012 byla z prostředků rozpočtu města realizována celá 1. etapa a větší část 4. etapy (v úseku od Zlaté stoky ke vjezdu do areálu společnosti Lesostavby Třeboň a.s. u křižovatky s ulicí Sádeckou. V roce 2013 byla zrealizována 2., 3., 5. a zbytek 4. etapy.

 

 

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Popelnice na BIO odpad pro Třeboňáky

Obyvatelé Třeboně převážně z vilových čtvrtí se dočkají novinky. V dohledné době bude probíhat distribuce nádob na bioodpad do vybraných lokalit města. Rozvoz nádob budou zajišťovat Technické služby, s.r.o. a na výběr bude z objemu 120 litrů nebo 240 litrů. „Po výběru nádoby již nebude možné tuto volbu změnit. Doporučujeme tedy zvážit dopředu vhodnou kapacitu, která vám bude plně vyhovovat. Tyto nádoby budou poskytnuty zdarma na základě podpisu smlouvy o výpůjčce s následným darováním. Pokud si nebudete moci ve stanovém termínu nádobu převzít, bude možné si ji vyzvednout na Technických službách s.r.o. dle jejich provozní doby.“ vysvětluje systém distribuce místostarosta Třeboně Mgr. Aleš Kolář. Občané budou informování dopisem, z kterého se dozví více informací a hlavně termín závozu. Svoz těchto nádob bude ve 14 denním intervalu. Harmonogram svozů bude zveřejněn na webových stránkách Technických služeb www.ts-trebon.cz

Do těchto hnědých nádob se smí odevzdávat pouze bioodpad rostlinného původu a to: tráva, listí, plevel, košťály, zbytky ovoce, zeleniny a rostlin, čajové sáčky, kávová sedlina, zemina z květináčů, drny se zeminou, větvičky, štěpka z větví, neznečištěné piliny, hobliny, seno, sláma a kůra. Do nádoby je zakázáno odkládat všechny typy sáčků (včetně sáčků biologicky rozložitelných), obalové materiály, sklo, živočišné zbytky z kuchyní, mléčné výrobky, tuky, oleje, zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata, peří, chlupy, vlasy, znečištěné piliny, hobliny, podestýlky, kamení.

Radní města Třeboně v intencích výše zmíněného schválili znění smlouvy o výpůjčce spojenou se smlouvou darovací a pověřili Technické služby, aby zajistily distribuci nádob. Více informací

Kanalizace pro Holičky

Rada města Třeboně schválila v loňském roce podání žádosti o dotaci na akci odkanalizování lokality Holičky a to v případě, že bude adekvátní dotační titul vypsán. Město podalo žádost do 42. výzvy Ministerstva životního prostředí. Bohužel alokované prostředky do této výzvy byly vyčerpány a ministerstvo město Třeboň zařadilo do náhradních projektů – tzv. zásobník projektů. Nyní se naskytla možnost podat žádost o podporu do výzvy 7/2024 Národního programu Životní prostředí, kam smí žádost podávat pouze ti, co jsou ve zmíněném zásobníku. Rada města tedy podání žádosti schválila.

Lokalita Holičky se nachází východně od Třeboně ve vzdálenosti cca 2 km. V současnosti zde žije 195 obyvatel, přičemž řešená lokalita se týká přibližně 50 obyvatel. Jsou zde situovány 3 bytové domy každý se 4 byty, objekt hájenky, budova Lesní správy a novostavba domu.

Místní část Holičky má v současnosti částečně vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Bohužel je většina ostatních kanalizačních zařízení ve špatném technickém stavu a dochází zde ke znečišťování povrchových vodotečí. Tyto skutečnosti nijak nepřispívají ke kvalitě životního prostředí v zájmovém území.

Obyvatelé této lokality se obrátili na město s požadavkem na řešení zavedení chybějící kanalizace. Město si nechalo na základě žádosti zpracovat projektovou dokumentaci k odkanalizování lokality.

Celá akce je ze strany města technicky připravena, je zpracována projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby. V srpnu loňského roku schválila rada města výběr dodavatele stavebních prací, kterým je firma JIPAMA, s. r. o. Stavba bude provedena v jedné etapě v délce trvání 110 kalendářních dnů. Smluvní rozpočet na stavební práce činí 7,66 mil. Kč včetně DPH. Dále je nutné počítat s dalšími náklady např. na technický dozor, koordinátora BOZP, autorský dozor, realizaci zadávacího řízení apod.

Více informací

Dar pro dobrovolné hasiče z Branné

Sbor dobrovolných hasičů Branná požádal město o poskytnutí finančního daru. Jako důvod hasiči uvedli, že pořádají slavnostního akt u příležitosti 100. výročí odhalení Pomníku padlých hrdinů z 1. světové války. Pomník byl v Branné vystavěn a poprvé odhalen v červenci 1924. Branští hasiči u příležitosti Májových oslav a tradiční pouti zrealizovali slavnostní akt s průvodem za doprovodu dechové hudby a položili věnce u pomníku. Akce se konala 11.května 2024 a rada města schválila uvolnění částky ve výši 7 tis. Kč, která ke zrealizování přispěla.

Více informací