Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Pracoviště krizového řízení

 • zajišťuje činnost Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností (ORP) Třeboň a její součinnost s ostatními obcemi, které jsou v působnosti ORP Třeboň;
 • organizuje činnosti Krizového štábu ORP Třeboň a pracoviště krizového řízení města, připravuje a vede evidenci dokumentace pro činnost Bezpečnostní rady ORP Třeboň, Krizového štábu ORP Třeboň;
 • zabezpečuje ochranu utajovaných informací, zvláštních skutečností, jejich evidenci, ukládání, skartaci a manipulaci a kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi;
 • organizuje součinnost v oblasti krizového řízení mezi obecními úřady a dalšími institucemi a poskytuje jim metodickou pomoc;
 • zajišťuje zpracování a aktualizaci dokumentace města na přípravu a řešení vojenských a nevojenských krizových situací, mimořádných událostí velkého rozsahu, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva po stránce dokumentační;
 • připravuje koncepci a zajišťuje připravenost města i správního obvodu ORP Třeboň na řešení vojenských i nevojenských mimořádných událostí a krizových situací (dále jen krizových situací), včetně provádění kontrolní činnosti v této oblasti;
 • zabezpečuje zpracování a aktualizaci krizového plánu ORP Třeboň, shromažďuje údaje nezbytné pro jeho zpracování a aktualizaci;
 • zajišťuje rozpracování úkolů v oblasti krizového řízení stanovených vládou ČR, Ministerstvem vnitra a krajským úřadem JčK;
 • posuzuje možná rizika vzniku krizové situace na území správního obvodu ORP Třeboň, zpracovává podklady do krizového plánu ORP Třeboň;
 • navrhuje finanční zabezpečení přípravy a řešení krizových situací a mimořádných událostí;
 • zajišťuje činnosti při řešení krizových situací, podílí se na koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události vzniklé na území města;
 • koordinuje a zabezpečuje úkoly obranného plánování, civilně nouzového plánování a havarijního plánování;
 • zabezpečuje proces obranného plánování ve správním obvodu obce s rozšířenou působností;
 • zabezpečuje plnění úkolů stanovených vládou a Ministerstvem obrany k zajištění úkolů obrany státu na území ORP Třeboň;
 • podílí se na zabezpečení požadavků a potřeb Armády ČR při plnění úkolů mobilizace ozbrojených sil a dalších opatření k obraně státu v součinnosti s Územní vojenskou správou a krajským vojenským velitelstvím;
 • zpracovává podkladové materiály do dokumentace obranného plánování krajského úřadu a ústředních správních úřadů;
 • zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO);
 • personální, odborné a materiální zajištění činnosti JSDHO;
 • zpracování a vydání směrnic a nařízení k požární ochraně;
 • zabezpečuje plnění úkolů v rozsahu působnosti zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, včetně zpracování a aktualizace stanovené dokumentace;
 • zabezpečuje plnění úkolů v rozsahu působnosti zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), včetně zpracování a aktualizace stanovené dokumentace;
 • zabezpečuje plnění úkolů v rozsahu působnosti zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, včetně zpracování a aktualizace stanovené dokumentace;
 • zabezpečuje plnění úkolů v rozsahu působnosti zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, včetně zpracování a aktualizace stanovené dokumentace, Dílčího plánu obrany apod.;
 • zabezpečuje plnění úkolů v rozsahu působnosti zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), včetně zpracování a aktualizace stanovené dokumentace;
 • zabezpečuje plnění úkolů v rozsahu působnosti zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně zpracování a aktualizace stanovené dokumentace;
 • zabezpečuje plnění úkolů v rozsahu působnosti zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, včetně zpracování a aktualizace stanovené dokumentace.

«Související odkazy

Partnerství