Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 31. 05. 2021

Přijetí dotace na kulturu a obnovu památek

Město Třeboň podalo žádost o dotaci Jihočeského kraje určenou na podporu kultury a cestovního ruchu. Příspěvek jsme dostali a na posledním květnovém zasedání rady města bylo schváleno přijetí a zapojení dotace do rozpočtu města. Peníze poputují na dvě aktivity. První podpořenou akcí jsou Historické slavnosti Jakuba Krčína, které mají v Třeboni již dlouholetou tradici a rozpočet na ně bude dotací posílen o 60 tis. Kč. Druhým projektem je vytvoření katalogu Příběh Štěpánka Netolického a edukačních materiálů pro děti, které budou připraveny pro stálou expozici v Domě Štěpánka Netolického. Na tento projekt město získalo 30 tis. Kč.

Velká podpora z kraje, o kterou město úspěšně žádalo, je ve výši 150 tis. Kč. Tyto peníze jsou určené na dokončení restaurování opony v Divadle J. K. Tyla. Restaurátorské práce byly zahájeny loni v rámci první etapy, kdy byla spravena rubová strana opony. Letos přijde na řadu líc, tedy malovaná strana.

Vyvěšeno: 31. 05. 2021

Možnost pronájmu nebytového prostoru v Třeboni

Město Třeboň obdrželo výpověď od nájemce nebytových prostor v budově Domu s pečovatelskou službou v ulici Svatopluka Čecha 20/II. Prostory jsou určeny k podnikání, výměra provozovny je 29,52 m2 a stávající nájemní smlouva bude ukončena ke konci července. Radní města schválili zveřejnění záměru pronájmu.  Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce. Zájemci musí předložit podnikatelský záměr a svou nabídku výše nájemného. Minimální nájemné bylo nastaveno na 1.500,- Kč/ m2/rok. Náklady na služby související s užíváním nebytových prostor bude hradit nájemce samostatně. Se stávajícím nájemcem je domluveno, že pokud by nový uchazeč chtěl prostory dříve, budou uvolněny před datem ukončení končící smlouvy.

Vyvěšeno: 31. 05. 2021

Podpora bývalým významným sportovcům z Třeboně

Radní města Třeboně schválili poskytnutí daru ve výši 45 tis. Kč Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků. Město tuto podporu poskytuje již několik let. Nadační fond tímto zajišťuje humanitární podporu bývalých sportovců, reprezentantů České republiky a olympioniků. Účelem je zmírnění zdravotních a sociálních dopadů vyvolaných sportovní činností. V tomto konkrétním případě je podpora určená třem sportovcům žijícím na Třeboňsku, kteří velmi úspěšně v minulosti reprezentovali město a republiku na zahraničních sportovních soutěžích a olympiádě.

Vyvěšeno: 13. 05. 2021

Rekonstrukce ulice Tyršova a Libušina

Radní města Třeboně schválili vypsání veřejné zakázky na rekonstrukci ulic Libušina a Tyršova v Třeboni.

Předpokládaná hodnota za práce s tím spojené je ve výši 29,5 mil. Kč bez DPH (35.7 mil. Kč vč. DPH).

Předmětem prací je výměna kanalizace a vodovodu včetně přípojek,  výměna veřejného osvětlení včetně nových kabelových rozvodů, zhotovení chodníků, vozovek a parkovacích stání. Součástí akce bude také výměna plynovodu a jeho přípojek, nutná překládka trasy sítě elektronických komunikací (sdělovacích kabelů) a v neposlední řadě překládka kabelů elektrorozvodné sítě. Všechny tyto výměny budou zajišťovat vlastníci konkrétních sítí, tedy jejich provozovatelé.

Stavba bude rozdělena do dvou etap. V roce 2021 bude realizována 1. etapa stavby, která obsahuje úpravy části Tyršovy ulice (úsek mezi ulicemi Klofáčova a Libušina) a části Libušiny ulice (mezi ul. Tyršova a Jiráskova), včetně celé plochy křižovatky ulic Tyršova a Libušina. Tato etapa bude v letošním roce dokončena a předána objednateli včetně všech dokladů potřebných ke kolaudaci realizované části stavby. Zbývající úseky ulic se provedou v roce 2022.

Předpokládaný termín plnění díla v letošním roce je od 07.07.2021 až do  01.11.2021.  

Vyvěšeno: 07. 05. 2021

Žádost o dotaci na hasičskou stříkačku pro hasiče z Branné

Květnové zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) pro jednotku dobrovolných hasičů Třeboň – Branná. Potřeba podání žádosti o novou stříkačku byla projednávána také na jednání bezpečnostní rady města a to z důvodu zajištění plné akceschopnosti jednotky. 

 „Předpokládaná cena nové CAS se pohybuje okolo 6 – 6,5 miliónu korun. Žádat budeme letos o dotaci Ministerstva vnitra ČR, kterou administruje Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. V případě kladného vyřízení žádosti o tuto dotaci, kde je stropem 2,5 mil. Kč, zažádáme začátkem roku 2022 ještě o dotaci poskytovanou Jihočeským krajem. Tam bychom v maximální míře mohli uspět s částkou kolem 2 mil. Kč, tudíž by spoluúčast města byla na úrovni částky 2,5 mil. Kč. Každopádně žádost podáme jak na Ministerstvo vnitra, tak i na Jihočeský kraj a dále budeme jednat o dofinancování z rozpočtu města.“ doplnil informaci starosta města a zároveň předseda bezpečnostní rady města PaedDr. Jan Váňa.

«Související odkazy

Partnerství