Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Vydání MŘP

Vyřizuje: odbor dopravy

Právní postup vyřízení žádosti určen: Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, úmluvou o silničním provozu z Vídně (1968), úmluvou o silničním provozu ze Ženevy (1949),

Mezinárodní řidičský průkaz České republiky je doplňkovým dokladem k národnímu řidičskému průkazu. V České republice se vydávají dva vzory mezinárodních řidičských průkazů podle úmluv o silničním provozu, a to vzor podle vídeňské Úmluvy a vzor podle ženevské Úmluvy.

Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou neopravňuje k řízení vozidel na území České republiky.

Žadatel o vydání mezinárodního řidičského průkazu musí být držitelem řidičského oprávnění, respektive řidičského průkazu.

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu je potřeba podat osobně nebo v zastoupení na základě plné moci v souladu s § 31 občanského zákoníku se všemi ostatními přílohami, včetně dokladu totožnosti žadatele.

K žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu je potřeba předložit: platný řidičský průkaz, doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a 1 barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii (35x45 milimetrů).

Jsou-li splněny podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydá jej příslušný úřad bezodkladně po podání žádosti (obvykle na počkání).

Mezinárodní řidičský průkaz je nutné převzít osobně, převzetí prostředníctvím zmocněnce není možné.

Poplatek za vyřízení žádosti o vydání MŘP: 50 Kč.

«Související odkazy

Partnerství