K Třeboni patří ryby, o městě rozhodujete i Vy!

Tradiční slogan pro Fórum Zdravého města Třeboň, přilákal v pondělí 1. října do Kulturně společenského sálu Beseda 85 diskutujících občanů.

Třeboň je od roku 1994 součástí Národní sítě Zdravých měst ČR. Ve Zdravých městech se místní samosprávy snaží utvářet obec jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s místními obyvateli. Fórum Zdravého města se koná jednou ročně a je místem setkání obyvatel, kteří se zde aktivně zapojují do veřejného dění. U deseti stolů, které reprezentují deset tematických okruhů života ve městě, se každý účastník může vyjádřit k prioritám, jimiž se má město v následujícím období zabývat. Během Fóra vzniknou návrhy, z nichž účastníci vyberou dvacet nejdůležitějších, které jsou následně ověřeny veřejnou anketou. Cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města.

Ověřovací anketa probíhala od 8. do 26. října. Anketní lístky byly dostupné na podatelně městského úřadu, v Turistickém a informačním centru na Masarykově náměstí, v městské knihovně, na poště a na webu města. Celkem bylo shromážděno 194 vyplněných anketních lístků (z nichž byly 4 odevzdané lístky neplatné z důvodu zaškrtnutí více možností – pravidla povolují maximálně dvě zaškrtnuté priority).

Z ověřovací ankety následně vzešly tyto ověřené problémy:
Zřízení denního stacionáře pro seniory / zdravotně postižené
- Volnočasové programy zaměřené na rozvoj všeobecného vzdělání (v prostorách školy a okolí)
- Doprava seniorů na důležitá místa (senior taxi)
- Modernizace vlakového nádraží
- Svozové dny velkoobjemového odpadu – alespoň 1x ročně
- Sleva na svoz separovaného odpadu pro školy
- Vybudování venkovního koupaliště

Fórum Zdravého města probíhá v desítkách měst v rámci České republiky. Pravidla a celý postup fóra včetně ověřovací ankety je nastaven přesně v souladu s doporučením Národní sítě Zdravých měst.

Děkujeme všem, kteří se Fóra Zdravého města Třeboň a následující ankety zúčastnili!

Výsledky Fóra byly předloženy 04.12.2018 Radě města Třeboně a dne 10.12.2018 Zastupitelstvu města Třeboně.

Jednotlivým prioritám byli přiděleni garanti:
- Zřízení denního stacionáře pro seniory / zdravotně postižené – D. Čermáková
- Volnočasové programy zaměřené na rozvoj všeobecného vzdělání (v prostorách školy a okolí) – D. Čermáková, P. Mejdrechová
- Doprava seniorů na důležitá místa (senior taxi) – P. Zajíček
- Modernizace vlakového nádraží – P. Zajíček
- Svozové dny velkoobjemového odpadu – alespoň 1x ročně – J. Fliegel
- Sleva na svoz separovaného odpadu pro školy – J. Fliegel
- Vybudování venkovního koupaliště – P. Hajna

V následujícím roce se pověření garanti budou zabývat řešením těchto problémů a zastupitelstvu bude předložena zpráva o činnosti v této věci.

Všechny  problémy  formulované  během  Fóra  Zdravého města jsou každoročně zpracovány  do  Plánu  zdraví  a  kvality  života aktuálního na následující kalendářní rok.

Plán zdraví a kvality života

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Popelnice na BIO odpad pro Třeboňáky

Obyvatelé Třeboně převážně z vilových čtvrtí se dočkají novinky. V dohledné době bude probíhat distribuce nádob na bioodpad do vybraných lokalit města. Rozvoz nádob budou zajišťovat Technické služby, s.r.o. a na výběr bude z objemu 120 litrů nebo 240 litrů. „Po výběru nádoby již nebude možné tuto volbu změnit. Doporučujeme tedy zvážit dopředu vhodnou kapacitu, která vám bude plně vyhovovat. Tyto nádoby budou poskytnuty zdarma na základě podpisu smlouvy o výpůjčce s následným darováním. Pokud si nebudete moci ve stanovém termínu nádobu převzít, bude možné si ji vyzvednout na Technických službách s.r.o. dle jejich provozní doby.“ vysvětluje systém distribuce místostarosta Třeboně Mgr. Aleš Kolář. Občané budou informování dopisem, z kterého se dozví více informací a hlavně termín závozu. Svoz těchto nádob bude ve 14 denním intervalu. Harmonogram svozů bude zveřejněn na webových stránkách Technických služeb www.ts-trebon.cz

Do těchto hnědých nádob se smí odevzdávat pouze bioodpad rostlinného původu a to: tráva, listí, plevel, košťály, zbytky ovoce, zeleniny a rostlin, čajové sáčky, kávová sedlina, zemina z květináčů, drny se zeminou, větvičky, štěpka z větví, neznečištěné piliny, hobliny, seno, sláma a kůra. Do nádoby je zakázáno odkládat všechny typy sáčků (včetně sáčků biologicky rozložitelných), obalové materiály, sklo, živočišné zbytky z kuchyní, mléčné výrobky, tuky, oleje, zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata, peří, chlupy, vlasy, znečištěné piliny, hobliny, podestýlky, kamení.

Radní města Třeboně v intencích výše zmíněného schválili znění smlouvy o výpůjčce spojenou se smlouvou darovací a pověřili Technické služby, aby zajistily distribuci nádob. Více informací

Kanalizace pro Holičky

Rada města Třeboně schválila v loňském roce podání žádosti o dotaci na akci odkanalizování lokality Holičky a to v případě, že bude adekvátní dotační titul vypsán. Město podalo žádost do 42. výzvy Ministerstva životního prostředí. Bohužel alokované prostředky do této výzvy byly vyčerpány a ministerstvo město Třeboň zařadilo do náhradních projektů – tzv. zásobník projektů. Nyní se naskytla možnost podat žádost o podporu do výzvy 7/2024 Národního programu Životní prostředí, kam smí žádost podávat pouze ti, co jsou ve zmíněném zásobníku. Rada města tedy podání žádosti schválila.

Lokalita Holičky se nachází východně od Třeboně ve vzdálenosti cca 2 km. V současnosti zde žije 195 obyvatel, přičemž řešená lokalita se týká přibližně 50 obyvatel. Jsou zde situovány 3 bytové domy každý se 4 byty, objekt hájenky, budova Lesní správy a novostavba domu.

Místní část Holičky má v současnosti částečně vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Bohužel je většina ostatních kanalizačních zařízení ve špatném technickém stavu a dochází zde ke znečišťování povrchových vodotečí. Tyto skutečnosti nijak nepřispívají ke kvalitě životního prostředí v zájmovém území.

Obyvatelé této lokality se obrátili na město s požadavkem na řešení zavedení chybějící kanalizace. Město si nechalo na základě žádosti zpracovat projektovou dokumentaci k odkanalizování lokality.

Celá akce je ze strany města technicky připravena, je zpracována projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby. V srpnu loňského roku schválila rada města výběr dodavatele stavebních prací, kterým je firma JIPAMA, s. r. o. Stavba bude provedena v jedné etapě v délce trvání 110 kalendářních dnů. Smluvní rozpočet na stavební práce činí 7,66 mil. Kč včetně DPH. Dále je nutné počítat s dalšími náklady např. na technický dozor, koordinátora BOZP, autorský dozor, realizaci zadávacího řízení apod.

Více informací

Dar pro dobrovolné hasiče z Branné

Sbor dobrovolných hasičů Branná požádal město o poskytnutí finančního daru. Jako důvod hasiči uvedli, že pořádají slavnostního akt u příležitosti 100. výročí odhalení Pomníku padlých hrdinů z 1. světové války. Pomník byl v Branné vystavěn a poprvé odhalen v červenci 1924. Branští hasiči u příležitosti Májových oslav a tradiční pouti zrealizovali slavnostní akt s průvodem za doprovodu dechové hudby a položili věnce u pomníku. Akce se konala 11.května 2024 a rada města schválila uvolnění částky ve výši 7 tis. Kč, která ke zrealizování přispěla.

Více informací