Již pošesté se 9. října 2017 v třeboňské Besedě konalo Fórum Zdravého města Třeboň. U stolů, které reprezentují okruhy života ve městě, se každý účastník může vyjádřit k prioritám, jimiž se má město v následujícím období zabývat. Cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města. Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých měst ČR od roku 1994. Fórum probíhá jednou ročně v desítkách míst České republiky. Pravidla a celý postup je nastaven přesně v souladu s doporučením národní sítě.  
Do Besedy přišlo v letošním roce zhruba 70 diskutujících. Z jejich debaty vzešly priority, které byly následně zařazeny do ověřovací ankety. Anketní lístky byly dostupné na podatelně městského úřadu, v Turistickém a informačním centru na Masarykově náměstí, městské knihovně, na poště a na webu města. Smyslem ankety je ověřit témata vybraná při fóru a zjistit, která vidí občané jako nejdůležitější. Zájemci se mohli vyjádřit do 3. listopadu.  
Celkem bylo shromážděno 267 anketních lístků (9 lístků bylo vyhodnoceno jako neplatných z důvodu zaškrtnutí více možností – pravidla povolují maximálně dvě zaškrtnuté priority).

Mezi tak zvaně ověřené se dostalo těchto osm priorit:

V následujícím roce se město bude řešením těchto problémů zabývat a zastupitelstvu bude předložena zpráva o činnosti v této věci.

Všechny  problémy  formulované  během  Fóra  Zdravého města jsou každoročně
zpracovány  do  Plánu  zdraví  a  kvality  života aktuálního na následující
kalendářní rok.

ZDE: Plán zdraví a kvality života na rok 2018

 

Následuje přehled řešení výše uvedených problémů, tak jak se jim během roku 2017 věnovali schválení garanti.

Rozšířit spektrum odborných lékařů - Garanti: Terezie Jenisová, Dagmar Čermáková
Nejvýznamnějším a nejdůležitějším atributem našeho života je naše zdraví, o které bychom měli nejenom osobně dobře pečovat, ale mít také možnost se obrátit na kvalitního lékaře. Zájem každého člověka je proto zaměřen na dostupnost lékařské péče v místě bydliště. A tento dobrý počin se v Třeboni povedl uskutečnit a spektrum odborných lékařů se rozšířilo.
Třeboňské hotely Svět a Regent prošly určitými změnami, které dopomohly k rozšíření spektra odborných lékařů. Málo využívané prostory v hotelech byly postupně přestavěny pro potřeby lékařů. V hotelu Svět má svou ordinaci v rámci Centra komplexní medicíny MUDr. Eva Klimešová se zaměřením na vnitřní lékařství, revmatologii, homeopatii a termoregulační diagnostiku. Dále zde fungují ordinace MUDr. Jaroslava Myšáka a MUDr. Adama Chaloupky, kteří se zabývají stomatologickou péčí.
Od počátku měsíce srpna 2018 zahájila svůj provoz chirurgická ambulance v Hotelu Regent v Třeboni. Zajišťuje ji MUDr. Jaroslav Balcar, který v uplynulém roce již působil v objektu Lázní Aurora. Ordinace je umístěna v přízemí budovy a parkování je možné hned vedle objektu. V ambulanci provedou nejen diagnostiku, ale též objednání na konkrétní termín, disponují také chirurgickým sálkem. Je zde možné provádět vyšetření a ošetření úrazu skeletu, ošetření ran, převazy, vyšetření břicha, odstranění kožních útvarů, operaci lupavých  prstů, karpálních tunelů, ošetření spálenin a další. V ambulanci je možné se objednat na operaci kýly, žlučníku, chronické apendicitidy a k dalším zákrokům. Do budoucna se počítá i s mamární poradnou.
V Hotelu Regent lze nalézt též pracoviště rentgenu a ultrazvuku, které zajišťují dva lékaři – MUDr. Radim Zeman a MUDr. Šárka Koutná. V tomto hotelu se budou navíc v jedné ordinaci střídat lékaři, specialisté různých zaměření – ortopedie zajištěná MUDr. Vierou Muškovou, dermatovenerelogie pak MUDr. Vendulou Jindrovou, neurologie MUDr. Vlastimilem Vaňkem a urologie MUDr. Janem Rybkou a MUDr. Karlem Horáčkem. Kromě těchto ordinací začal na Poliklinice v Třeboni ordinovat nový chirurg MUDr. Zbyšek Urban, který kromě chirurgické praxe má navíc cévní poradnu.
Lze konstatovat, že postupem doby došlo k rozšíření spektra odborných lékařů fungujících v Třeboni, a to v dobře dostupném objektu, kam mohou občané města i okolí přijet vozem, které snadno zaparkují v blízkosti na velkokapacitním parkovišti, přístupy jsou zde bezbariérové a doprovod pacientů nalezne zázemí v kavárně hotelu Svět. Majitelé holdingu KOH-I-NOOR, kterým patří tyto dva hotely, mají v úmyslu tento koncept i dále rozšiřovat.
A to jako doposud za intenzivní spolupráce města Třeboň, popř. jeho slatinných lázní, Nemocnice Jindřichův Hradec, zdravotních pojišťoven a lékařů.
 
Zřídit sportovně relaxační zónu u internátu - Garanti: Josef Pindroch, Pavel Hajna
Město Třeboň v roce 2016 odkoupilo od společnosti Teplospol, a.s. Jindřichův Hradec budovu bývalé kotelny U Trojice. Areál tvoří kromě vlastní budovy navazující pozemky o celkové výměře 4.927 m2. Svou polohou (v docházkové vzdálenosti na vlakové a autobusové nádraží, blízkost škol a internátů, okolní zástavba bytovými domy a rodinnými domy) se areál nabízí k využití pro zábavu, sport a relaxaci.                                                                                                                   
Na základě požadavků „mladých,“ vznesených na FZM v roce 2017 tento areál splňuje podmínky pro realizaci sportovně – relaxačního a zábavného centra. Budoucí areál by měl sloužit jako centrum pro mládež, kde by tato skupina našla zařízení pro volnočasové aktivity kulturního, sportovního i zábavného charakteru.  Své zázemí zde najdou i maminky s dětmi.                                                                                                                                                                
Součástí areálu bude jednak stávající budova, která bude přestavěna na multifunkční zařízení - společenský multifunkční sál s technickým a hygienickým zázemím a barový sál pro občerstvení. Ke stávající budově se plánuje přístavba kuželny s příslušným zázemím, která bude mít parametry pro soutěže nejvyšší úrovně.
Ve venkovním prostoru je navržen letní amfiteátr s možností posezení u ohniště, skatepark, workout, horolezecká stěna a pro maminky s dětmi pohybové herní prvky.
Areál bude přístupný pro automobily s dostatečnou parkovací kapacitou, cyklostezkou i komunikací pro pěší.
Předpokládáme, že realizací tohoto areálu si každý příznivec sportu, aktivní zábavy a kultury najde své uplatnění. 

Řešit problematiku cyklistů - Garant: Vladimír Školka, Pavel Zajíček
V souvislosti s usnesením ZM č. 133/2017-26 ze dne 18.12.2017, jako jeden z garantů řešení problémů „Řešit problematiku cyklistů“ vyplývajících z Fóra zdravého města  2017, sděluji následující skutečnosti.
Odbor dopravy MěÚ Třeboň se otázkou problematiky cyklistů zabývá dlouhodobě v rámci své činnosti a to především jako speciální stavební úřad ve věcech dopravy a také jako silniční správní úřad. Obecně je problematika cyklistů v Třeboně dlouhodobě vnímána jako velmi složitá, především v měsících květen – září. Ve spolupráci s jinými veřejnosprávními orgány byly v letech 2017-2018 realizována opatření ve dvou klíčových oblastech:

 1. zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v souvislosti s cyklisty prostřednictvím dopravně-inženýrských opatření:
  • umístění vodorovného dopravního značení B8 u pěšího vstupu do Jindřichohradecké brány
  • umístění dopravního zrcadla v ulici Přemyslova
  • umístění dopravního zrcadla v ulici Dukelská při vjíždění z ulice Mlýnská a z ulice Pod Kopečkem
 2. realizace opatření k důslednému oddělení cyklistů od jiných druhů dopravy na pozemních komunikacích:
  • realizace parkovacího systému v ulici Táboritská, tak aby řidiči zaparkovaných vozidel nebyli nuceni couvat přes vyhrazený pruh využívaný cyklisty
  • přípravné práce týkající se realizace cyklostezky Třeboň-Gigant
  • přípravné práce týkající se realizace cyklostezky z Nové Hlíny do Staré Hlíny
  • vydán kolaudační souhlas na „LC V Pekle“ – trasa z Hrádečku na Brannou
  • vydán kolaudační souhlas na „HPC 1 Stará Hlína“ – trasa rybník Rožmberk – Stará Hlína

Městská policie Třeboň si je také dobře vědoma problematiky cyklistiky a věnuje jí zásadní pozornost. V rámci každodenních směn je pozornost strážníků zaměřena především na dodržování zákazu jízdy po chodnících, osvětlení cyklistů a povinné vybavení, především přilby. Tyto kontroly probíhají v oblastech vysokého výskytu cyklistů. Jako jedno z nejproblematičtějších se jeví průjezd cyklistů Jindřichohradeckou bránou průchodem určeným pro chodce, dále vysoké množství cyklistů v sezónních měsících v Pěší zóně a komunikace sloužící k dopravě mladých cyklistů do místních škol. Právě na uvedené jevy se strážníci zaměřili a vedle preventivního působení závažnější přestupky řešili i uložením sankcí.

Zajistit možnosti studentských slev (kino, divadlo, apod.) - Garanti: Alena Seberová, Michaela Kajerová
V objektech, které spravuje Odbor kultury a cestovního ruchu (Dům Štěpánka Netolického, Dům přírody Třeboňska, Galerie buddhistického umění, radniční věž, prohlídky divadla), je pro studenty snížené vstupné (snížené vstupné platí pro děti od 6 let, studenty, seniory, ZTP).
Na kulturní akce, které pořádáme, mají studenti spolu s držiteli průkazu ZTP vždy slevu, minim. 30 %, max. 50 %.
Sleva se neposkytuje pouze na divadelní představení, která jsou v systému předplatného.

Více podporovat mladé rodiny s postiženými dětmi - Garanti: Dagmar Čermáková, Gabriela Marešová
V posledních letech se pohled na péči o osoby s postižením v naší společnosti hodně proměnil. Institucionální péče z velké části přestala být vnímána jako ideální řešení z důvodu sociální izolace, nedostatečně kvalitní péče a vysokých nákladů. V současnosti je upřednostňována péče v přirozeném prostředí rodiny, potažmo komunitě, a to za významné podpory systému sociálních služeb a příslušných institucí, jako jsou obce, města. Cílem je vždy podpora kvality života těchto osob, ale též podpora pečujících osob i dalšího spektra lidí z blízkého sociálního okolí.
Péče o děti s postižením s sebou přináší obrovskou zátěž pro celou rodinu, nejen pro soby pečující. Je to zátěž jak na vzájemné vztahy v rodině, manželský nebo partnerský život, ale též zátěž finanční. Osoby pečující v mnoha případech nezvládají nic jiného než péči o dítě s postižením, jejich osobní život je zcela narušen a ohrožen fyzickým i psychickým vyčerpáním, stresem, rozpadem osobních vztahů, a proto jakákoliv podpora stran institucí je významnou pomocí a úlevou.
Město Třeboň má v této oblasti několik aktivit, které jsou zaměřené na pomoc a podporu těchto rodin, jako je např. finanční podpora formou veřejné sbírky, bezbariérové přístupy, vytvořená bezbariérová mapa Třeboně, ve spolupráci se Slatinnými lázněmi Třeboň zajišťuje pro místní těžce postižené děti sponzoring ve formě procedur. Nelze opomenout i možnost předání dostatečného množství odborných informací od sociálního odboru města v oblasti fungující sítě sociálních služeb, což je významným, ne-li nejdůležitějším aspektem pro rodiny s postiženými dětmi, ať již se jedná o ranou péči, o odlehčovací služby či další vhodné typy sociálních služeb.
Dalším počinem města je možnost si v Rodinném centru Kapřík zapůjčit tzv. euroklíč, který je určen pro rodiny s postiženými dětmi do 3 let věku. Tento systém euroklíče umožní rychlou a důstojnou dostupnost na veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízeních v rámci celé ČR. Nelze opomenout otevření tzv. workoutového hřiště u rybníka Svět, které mohou využít pro své aktivity vozíčkáři a pracovat na zlepšení své fyzické kondice.
Město Třeboň má zároveň jako zřizovatel v základních a mateřských školách bezbariérový přístup do budov, možnost široké spolupráce v oblasti asistentů, individuálního plánu vzdělávání dětí s postižením.
Z provedených rozhovorů stran pracovníků sociálního odboru města je velmi dobře rodiči těchto dětí vnímán pozitivní a empatický pohled třeboňské veřejnosti na handicapované osoby, ideálním vidí tito rodiče především životní prostředí, tedy čistý vzduch, veřejnou zeleň a velikost města pro život rodiny s postiženým dítětem, dobrá dostupnost a vzdálenost sociálních služeb. Nedostatkem označují bytové možnosti, jako např. koupě bytu pro rodinu s postiženým dítětem za rozumnou cenu, ne za tržní cenu.
Lze konstatovat, že město Třeboň se snaží o mnohé aktivity v oblasti podpory rodin s postiženým dítětem.

Vybudovat více veřejných WC - Garanti: Zdeněk Mráz, Pavel Hajna
Město vytipovalo vhodné umístění veřejných WC v prostoru záchytných parkovišť u ulice Sportovní a ulice U Světa. Tato WC by sloužila pro parkující návštěvníky města i návštěvníky lázeňského domu Aurora při cestě do města vycházkou po hrázi rybníka Svět.

Rozšířit kamerový systém - Garanti: Vladimír Školka, Karel Zwicker
Jedním z požadavků veřejnosti na fóru Zdravého města konaného v září 2017 v  sále restaurace Beseda bylo „ Rozšíření městského kamerového systému“.
Jako garant oblasti „Bezpečnost, soc.patologické jevy“ sděluji:
Městský kamerový systém byl v roce 2018 modernizován, kdy je postupně přecházeno z analogového systému na digitální systém. V rámci této modernizace došlo k výměně několika starých kamer za kamery nové a instalaci nového digitálního záznamového zařízení. Další rozšíření kamerového systému v roce 2018 zkomplikovaly škody způsobené na systému v měsících dubnu a květnu 2018 bouřkami.  Díky těmto událostem byla pozornost soustředěna na obnovu, ale zároveň i modernizaci systému.

Vybudování tras pro in-line bruslení - Garanti: Pavel Hajna, Bohuslav Jirák
Město oslovilo investora, kterým je Pozemkový úřad, k plánu společných zařízení v rámci pozemkových úprav v k.ú. Třeboň k přehodnocení povrchů jím zamýšlených polních cest na asfaltový kryt vhodný k in-line bruslení.
Jedná se o trasy na Kopečku v prostoru U sv. Víta a v lokalitě Mokrých luk podél Zlaté stoky.
Výsledek projednání s dotčenými zástupci státní správy není doposud znám.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Popelnice na BIO odpad pro Třeboňáky

Obyvatelé Třeboně převážně z vilových čtvrtí se dočkají novinky. V dohledné době bude probíhat distribuce nádob na bioodpad do vybraných lokalit města. Rozvoz nádob budou zajišťovat Technické služby, s.r.o. a na výběr bude z objemu 120 litrů nebo 240 litrů. „Po výběru nádoby již nebude možné tuto volbu změnit. Doporučujeme tedy zvážit dopředu vhodnou kapacitu, která vám bude plně vyhovovat. Tyto nádoby budou poskytnuty zdarma na základě podpisu smlouvy o výpůjčce s následným darováním. Pokud si nebudete moci ve stanovém termínu nádobu převzít, bude možné si ji vyzvednout na Technických službách s.r.o. dle jejich provozní doby.“ vysvětluje systém distribuce místostarosta Třeboně Mgr. Aleš Kolář. Občané budou informování dopisem, z kterého se dozví více informací a hlavně termín závozu. Svoz těchto nádob bude ve 14 denním intervalu. Harmonogram svozů bude zveřejněn na webových stránkách Technických služeb www.ts-trebon.cz

Do těchto hnědých nádob se smí odevzdávat pouze bioodpad rostlinného původu a to: tráva, listí, plevel, košťály, zbytky ovoce, zeleniny a rostlin, čajové sáčky, kávová sedlina, zemina z květináčů, drny se zeminou, větvičky, štěpka z větví, neznečištěné piliny, hobliny, seno, sláma a kůra. Do nádoby je zakázáno odkládat všechny typy sáčků (včetně sáčků biologicky rozložitelných), obalové materiály, sklo, živočišné zbytky z kuchyní, mléčné výrobky, tuky, oleje, zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata, peří, chlupy, vlasy, znečištěné piliny, hobliny, podestýlky, kamení.

Radní města Třeboně v intencích výše zmíněného schválili znění smlouvy o výpůjčce spojenou se smlouvou darovací a pověřili Technické služby, aby zajistily distribuci nádob. Více informací

Kanalizace pro Holičky

Rada města Třeboně schválila v loňském roce podání žádosti o dotaci na akci odkanalizování lokality Holičky a to v případě, že bude adekvátní dotační titul vypsán. Město podalo žádost do 42. výzvy Ministerstva životního prostředí. Bohužel alokované prostředky do této výzvy byly vyčerpány a ministerstvo město Třeboň zařadilo do náhradních projektů – tzv. zásobník projektů. Nyní se naskytla možnost podat žádost o podporu do výzvy 7/2024 Národního programu Životní prostředí, kam smí žádost podávat pouze ti, co jsou ve zmíněném zásobníku. Rada města tedy podání žádosti schválila.

Lokalita Holičky se nachází východně od Třeboně ve vzdálenosti cca 2 km. V současnosti zde žije 195 obyvatel, přičemž řešená lokalita se týká přibližně 50 obyvatel. Jsou zde situovány 3 bytové domy každý se 4 byty, objekt hájenky, budova Lesní správy a novostavba domu.

Místní část Holičky má v současnosti částečně vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Bohužel je většina ostatních kanalizačních zařízení ve špatném technickém stavu a dochází zde ke znečišťování povrchových vodotečí. Tyto skutečnosti nijak nepřispívají ke kvalitě životního prostředí v zájmovém území.

Obyvatelé této lokality se obrátili na město s požadavkem na řešení zavedení chybějící kanalizace. Město si nechalo na základě žádosti zpracovat projektovou dokumentaci k odkanalizování lokality.

Celá akce je ze strany města technicky připravena, je zpracována projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby. V srpnu loňského roku schválila rada města výběr dodavatele stavebních prací, kterým je firma JIPAMA, s. r. o. Stavba bude provedena v jedné etapě v délce trvání 110 kalendářních dnů. Smluvní rozpočet na stavební práce činí 7,66 mil. Kč včetně DPH. Dále je nutné počítat s dalšími náklady např. na technický dozor, koordinátora BOZP, autorský dozor, realizaci zadávacího řízení apod.

Více informací

Dar pro dobrovolné hasiče z Branné

Sbor dobrovolných hasičů Branná požádal město o poskytnutí finančního daru. Jako důvod hasiči uvedli, že pořádají slavnostního akt u příležitosti 100. výročí odhalení Pomníku padlých hrdinů z 1. světové války. Pomník byl v Branné vystavěn a poprvé odhalen v červenci 1924. Branští hasiči u příležitosti Májových oslav a tradiční pouti zrealizovali slavnostní akt s průvodem za doprovodu dechové hudby a položili věnce u pomníku. Akce se konala 11.května 2024 a rada města schválila uvolnění částky ve výši 7 tis. Kč, která ke zrealizování přispěla.

Více informací