Páté Fórum Zdravého města v Třeboni

V úterý 11. října se v Kulturním a společenském centru Beseda konalo páté Fórum Zdravého města Třeboň. Fórum je jedním z nástrojů, kterým Zdravá města zapojují obyvatele do veřejného dění. Nabízí deset tematických okruhů života ve městě, v nichž jsou určovány „top priority“.  Do Besedy přišlo zhruba 90 diskutujících. Z jejich debaty vzešly priority, které byly následně zařazeny do takzvané ověřovací ankety. Anketní lístky byly dostupné na podatelně městského úřadu, v Turistickém a informačním centru na Masarykově náměstí, městské knihovně, na poště a na webu města. 

Ověřovací anketa potvrdila tyto priority:
* vybudovat venkovní bazén + aquacentrum
* zřízení nové polikliniky
* zachování společenského sálu v Besedě v současném režimu
* realizovat přeložku silnice II/154 a II/155 s napojením na silnici I/34
* zřídit denní stacionář pro seniory
* zachování lékařské služby první pomoci
* výstavba domu se zvláštním režimem. 

Anketa probíhala do 7. listopadu. Měla za cíl ověřit priority vybrané hlasováním při fóru a zjistit, které z nich vidí občané jako nejdůležitější. Občané měli možnost vyjádřit se buď formou papírového dotazníku, nebo hlasovat prostřednictvím internetu.
Celkem bylo shromážděno 416 anketních lístků (21 lístků bylo vyhodnoceno jako neplatných z důvodu zaškrtnutí více možností – pravidla povolují maximálně dvě zaškrtnuté priority). Při vyhodnocování bylo objeveno 100 ks lístků, které byly nakopírovány totožně, vhozeny v balíku do jedné sběrné krabice s identicky označeným problémem „odpady zdarma“ a „zachování lékařské služby první pomoci“. Podezření, že došlo ke snaze manipulovat výsledky, bylo ihned konzultováno s pracovníky Národní sítě Zdravých měst, která zaštiťuje proces fóra Zdravých měst. Byl doporučen následující postup: započítat jeden tento lístek do výsledků a zbytek vyznačit do výsledné tabulky. Zásadní ovšem je, že ani tyto hlasy neovlivní výsledky, a to z těchto důvodů: za ověřené problémy lze podle metodiky NSZM považovat jen ty, které se v pořadí při hlasování na fóru i při hlasování v anketě dostanou mezi prvních deset. Sleduje se tedy průnik těchto problémů. Priorita „odpady zdarma“, která se při hlasování na fóru nedostala do TOP 10, by se ani po započítání těchto hlasů, nemohla stát ověřenou prioritou. Priorita „zachování lékařské služby první pomoci“ se do ověřených priorit dostala i bez těchto hlasů. Starostka Terezie Jenisová shrnuje: „Výsledky letošního Fóra nejsou z mého pohledu nikterak překvapivé. Některé z formulovaných priorit jsou odrazem dlouhodobé potřeby města a jeho obyvatel a objevují se na fóru pravidelně. Přeložku má město ve svém územním plánu již desítky let. Realizace závisí na nalezení její přijatelné podoby pro všechny dotčené strany a poté na investorovi, kterým je v tomto případě kraj. Opakovaná priorita zřízení nové polikliniky vychází z neutěšeného stavu té současné, která je v soukromých rukou. Zajištění zdravotní péče včetně jejího poskytování v důstojných podmínkách je zákonnou povinností státu, krajů a zdravotních pojišťoven, nikoli obcí. Přesto se vedení města Třeboně podílí na zajištění lékařské péče ve městě, dojednalo zde působení několika lékařů. Dva noví stomatologové otevřou v dohledné době ordinace v komplexu hotelů Svět a Regent. Tady by měli v budoucnu ordinovat i další lékaři. V prostorách Lékařské služby první pomoci je občanům Třeboně nově k dispozici praktický lékař z Lomnice nad Lužnicí. Požadavek na vybudování koupaliště se potkává s investičním výhledem města, které s ním počítá v rámci vytváření sportovní a relaxační zóny v lokalitě na Pláži u Světa. Vystavět dům se zvláštním režimem a optimálně přímo v něm zřídit denní stacionář pro seniory je do budoucna nezbytné. Populace bohužel stárne a Alzheimerova choroba i další obdobné nemoci narůstají geometrickou řadou. Zachování lékařské služby první pomoci je samozřejmostí. Město na ni každoročně přispívá nemalou finanční částkou. Požadavek na zachování společenského sálu v Besedě v současném režimu je emocionální reakcí na snahu vedení města zmapovat současné a možné budoucí využití celého komplexu. Jakékoli změny nebyly a nejsou na pořadu dne.“
Fórum Zdravého města probíhá v desítkách měst v rámci České republiky. Pravidla a celý postup fóra včetně ověřovací ankety je nastaven přesně v souladu s doporučením Národní sítě Zdravých měst. Eva Poláčková, konzultantka Národní sítě Zdravých měst pro obce a regiony k letošní třeboňské ověřovací anketě dodává: „Pokusy o manipulaci s výsledky jsou v jiných městech, kde se fóra konají, naprosto ojedinělé. “

Děkujeme všem, kteří se Fóra Zdravého města Třeboň a následující ankety zúčastnili!

Výsledky byly předloženy 23.11.2016 Radě města Třeboně a dne 12.12.2016 Zastupitelstvu města Třeboně.
Jednotlivým prioritám byly přiděleni garanti:

vybudovat venkovní bazén + aquacentrum – Z. Mráz, P. Hajna
zřídit novou polikliniku – T. Jenisová, E. Dytrichová
zachovat společenský sál v Besedě v současném režimu – J. Pindroch
realizovat přeložku silnice II/154 a II/155 s napojením na silnici I/34 – A. Valder, P. Zajíček
zřídit denní stacionář pro seniory – T. Jenisová, J. Pindroch, A. Veselá
zachovat lékařskou službu první pomoci – Z. Mráz, E. Dytrichová
realizovat výstavbu domu se zvláštním režimem – T. Jenisová, J. Pindroch, A. Veselá

V následujícím roce se město bude řešením těchto problémů zabývat a zastupitelstvu bude předložena zpráva o činnosti v této věci.

Všechny  problémy  formulované  během  Fóra  Zdravého města jsou každoročně
zpracovány  do  Plánu  zdraví  a  kvality  života aktuálního na následující
kalendářní rok.

Zde :  Plán zdraví a kvality života na rok 2017

Následuje přehled řešení výše uvedených problémů, tak jak se jim během roku 2017 věnovali schválení garanti.

Vybudovat venkovní bazén + aquacentrum

Garanti: Zdeněk Mráz, Pavel Hajna

Odbor rozvoje a investic připravil projektový záměr s názvem "Veřejné koupaliště Třeboň", který byl představen veřejnosti 06.12.2016 v KKC Roháč. Na tomto jednání byly veřejností vzneseny připomínky. Reálné z nich byly zakomponovány do stavebního programu.

V rozpočtu města pro rok 2017 byla schválena výdajová částka na pořízení projektové dokumentace koupaliště. Odbor rozvoje v březnu 2017 zahájil výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace koupaliště.

Radou města byl 12.04.2017 schválen jako nejvhodnější zpracovatel projektové dokumentace ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

V současnosti je rozpracovaný projekt Veřejné koupaliště Třeboň prezentován na webových stránkách města v sekci Rozvojové projekty.

Zřízení nové polikliniky

Garanti: Terezie Jenisová, Eva Dytrichová (Dagmar Čermáková)

Téma polikliniky v Třeboni a jejího nevyhovujícího stavu, respektive zřízení nové polikliniky se na Fóru zdravého města opakuje každoročně.

Třeboňská poliklinika byla v rukou šesti spolumajitelů, s nimiž město Třeboň v minulosti několikrát jednalo. Cílem bylo přimět je k rekonstrukci zařízení. Přestože majitelům byla nabízena pomoc města v podobě spolupráce na získání dotace, k domluvě nedošlo. Na základě četných stížností občanů a přespolních návštěvníků polikliniky byl podán podnět ke kontrole zdravotnického zařízení na odbor zdravotnictví a sociálních věcí Jihočeského kraje. V rámci kontroly byla vlastníkům polikliniky dána některá doporučení, např. ke zlepšení sociálního zázemí. Problém bezbariérovosti zařízení řešen nebyl.

V nedávné době byla poliklinika prodána, nový majitel funkci polikliniky zachovává. Na schůzce s vedením města podal informaci, že v roce 2018 bude v poliklinice zbudován výtah. Vlastník zařízení plánuje též postupné „zkulturnění“ celého prostoru polikliniky. Co se týče poskytování lékařské péče v jednotlivých odbornostech, bude usilovat o její zachování ve stávajícím rozsahu, popř. o rozšíření tak, aby byla co nejkomplexnější. K tomu mohou posloužit zatím nevyužité prostory v podkroví.  

Vedení města Třeboně dojednalo působení dvou nových zubařů. Původně měli sídlit v prostorách města, a to v DPS 3, později se domluvili s majitelem hotelů Svět a Regent, že jim zde budou zřízeny ordinace. MUDr. Myšák a MUDr. Chaloupka započali svou praxi v hotelu Svět koncem června letošního roku.

V průběhu roku 2017 ukončili svou praxi chirurgové MUDr. Šteffl a MUDr. Votruba. Vedení města  a lázní se sešlo s nejvyššími představiteli Nemocnice v Jindřichově Hradci, která zaštiťuje působení lékařů nejrůznějších odborností v budově polikliniky, a s majitelem hotelů Svět a Regent. Po společné domluvě byl zahájen provoz nové chirurgické ambulance (MUDr. Jaroslav Balcar) v areálu Slatinných lázní Třeboň 3. července. Zde bude chirurg působit do doby vybudování nové ordinace v hotelu Regent. Stejně tak zde bude přechodně provozován rentgen MUDr. Radimem Zemanem. Dále bylo dojednáno, že od srpna 2017 bude v chirurgické ambulanci každý čtvrtek ordinovat ortoped z Nemocnice v J. Hradci. I on se časem přesune do hotelu Regent. Dostupnost tohoto zařízení je velmi dobrá, přiléhá k němu velkokapacitní parkoviště a je již plně bezbariérové.

Projektem polikliniky v budově bývalých Lesostaveb se zabývá též společnost Dřevnice s.r.o., která je majitelem areálu. Veškeré úsilí společnost směřovala k získání stavebního povolení a podání dotační žádosti do poloviny roku 2017. Více zatím není známo.

Zachování společenského sálu v Besedě ve stávajícím režimu

Garant: Josef Pindroch

V roce 2016 byla zpracovaná studie na multifunkční využitelnost budovy čp.2, ve které se společenský sál nachází.

Součástí této studie bylo zjištění, jakým dalším (efektivnějším) způsobem  lze v budoucnu budovu provozovat a zda lze v budově realizovat např. provoz městské knihovny vč. potřebného zázemí.

Po vyhodnocení názorů veřejnosti, finančních nákladů spojených s realizací záměru a stávajícího provozu městské knihovny bylo od záměru odstoupeno a provoz, resp. využití ve stávajícím režimu zůstává prozatím zachován.

Realizovat přeložku silnice II/154 a II/155 s napojením na silnici I/34

Garanti: Aleš Valder, Pavel Zajíček

Stavba přeložky silnice II/154 v Třeboni je dlouhodobě plánovaný záměr s účelem vymístění tranzitní dopravy ze silnice II/154 v průtahu Třeboní (ulice Táboritská, Svobody, Budovcova, Světská hráz a Novohradská). V tomto ohledu je kritický zejména profil Světské hráze (hráze rybníka Svět), která přísluší do městské památkové rezervace Třeboň. Zejména těžká nákladní doprava je v tomto prostoru v konfliktu s historickým, kulturním a klidovým charakterem prostoru i s významným pohybem pěších a nemotorové dopravy. Celé území navíc spadá do oblasti CHKO Třeboňsko, která zahrnuje řadu dalších maloplošných chráněných území, ptačí oblast soustavy Natura 2000 a biosférickou rezervaci UNESCO. S ohledem na výše uvedené skutečnosti záměr stavby přeložky obsahuje několik variant její trasy, které nechal zpracovat Krajský úřad Jihočeského kraje:

Varianta 1, tzv. „nulová“

Představuje trasování silnice II/154 ve stávající stopě městem, tj. ulicemi Táboritská, Svobody, Budovcova, Světská hráz a Novohradská.

Varianta 2, tzv. „odsunutá“

Varianta řeší vymístění tranzitní dopravy z průtahu Třeboní mimo kontakt s městem a využívá úpravu tahu tvořeného silnicemi III/15425, III/15014 a III/15010 mezi Byňovem a Novou Vsí nad Lužnicí. Zde se napojuje na silnici II/103 a jejím prostřednictvím na silnici I/24.

Varianta 3 (varianty 3–6 označovány jako „přisunuté“)

Představuje úplnou trasu obchvatu Třeboně v prostoru severovýchodně a jihovýchodně centra města. Vychází ze silnice I/34 severně Třeboně a propojuje prostor mezi silnicí I/34, ul. Dukelskou a silnici II/154 (ul. Novohradskou) jižně Třeboně. Jsou zde dvě podvarianty:

3a)trasa obchvatu respektuje trasu železniční trati č. 226, ke které se přimyká jihozápadně

3b)která je jihovýchodním segmentem obchvatu mezi ul. Dukelskou a silnicí II/154 jižně od Třeboně

Varianta 4

Varianta je jihovýchodním segmentem obchvatu mezi ul. Dukelskou a silnicí II/154 jižně Třeboně. Stopově v zásadě odpovídá výše popsané podvariantě 3b.

Varianta 5

Varianta je severovýchodním segmentem obchvatu mezi silnicí I/34 a ul. Dukelskou. Na rozdíl od výše popsané podvarianty 3a je umístěna dále od města a k železniční trati č. 226, kterou podchází podjezdem, se přimyká severovýchodně.

Varianta 6

Varianta je severovýchodním segmentem obchvatu mezi silnicí I/34 a ul. Dukelskou. Prochází stopou železniční trati č. 226, kterou odsouvá severovýchodně.

Dalším krokem, realizovaným v letech 2016 a 2017 bylo zpracování odborného posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) ve smyslu § 7 a § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění. Dokumentace obsahuje biologické hodnocení, naturové hodnocení a hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz. Ze závěru tohoto hodnocení vyplývá významný negativní vliv všech variant záměru na životní prostředí, kromě varianty „nulové“. Celkovým výsledkem dokumentace hodnocení vlivů záměru je tedy nedoporučení všech „odsunutých“ i „přisunutých“ variant a naopak podpora varianty „nulové“.

Ponechání silnice v této trase je však v rozporu s Územním plánem Třeboň (účinným ode dne 19.12.2012). Naproti tomu varianty 4, 5 i 6 jsou s vydaným Územním plánem Třeboň v souladu, neboť jsou navrženy v koridoru, kterým Územní plán vymezuje funkční plochu dopravní infrastruktury DI 1 pro umístění přeložky silnic II/154 a II/155 v celém jejím úseku.

V září 2017 byl dále zpracován posudek vlivů záměru „Přeložka silnice II/154, Třeboň“ na životní prostředí. Závěr posudku doporučuje záměr k realizaci, a to ve variantě „nulové“ (silnice ve stávající stopě) a navrhuje Krajskému úřadu vydat souhlasné závazné stanovisko ke zmíněnému záměru.

 

Zachování lékařské služby první pomoci

Garanti: Zdeněk Mráz, Eva Dytrichová (Dagmar Čermáková)

Lékařská služba první pomoci v Třeboni dobře funguje od roku 2008. Jde o obecně prospěšnou společnost, což je nestátní nezisková organizace, jejímž hlavním předmětem činnosti je poskytování lékařské první pomoci a případný zisk z poskytovaných služeb musí společnost vložit zpět do své hlavní obecně prospěšné činnosti.  Jedná se o zařízení první pomoci pro děti i dospělé, které poskytuje zdravotnickou pohotovostní službu pro ošetření běžných, život neohrožujících onemocnění a pacientů s chronickým onemocněním, u kterých jejich zdravotní stav kolísá.

Provoz tohoto zařízení se podařilo během doby zajistit službami 15 lékařů s odbornou způsobilostí a 5 registrovanými sestrami, kdy ordinační hodiny v pracovních dnech jsou od 18.00 do 22.00 hodin a o sobotách, nedělích a ve svátcích od 8.00 do 19.00 hodin. LSPP Třeboň má smluvní vztahy se všemi registrovanými zdravotními pojišťovnami.

Společnost v roce 2017 čerpala kromě jiného finanční příspěvek v rámci přímé podpory zdravotních aktivit z rozpočtu Města Třeboň ve výši 129 548,- Kč na částečné pokrytí výdajů spojených s nájmem ordinace a službami v nebytových prostorách a zároveň finanční příspěvek ve výši 100 284,- Kč na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců. LSPP čerpá také další finanční prostředky, a to např. od Krajského úřadu České Budějovice a od obcí v rámci správního obvodu ORP Třeboň. Pro realizaci svých aktivit vyhledává a získává sponzory, dárce z řad veřejných subjektů i firem. Pokud bychom to shrnuli, tak společnost financuje svou činnost z dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků, z darů získaných od fyzických i právnických osob, ze zisku z případných doplňkových aktivit a dalších zdrojů v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Vedoucí sestra této společnosti přednáší o předlékařské první pomoci, což má návaznost na úspěšný projekt v rámci „Programu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“, který schválilo MPSV ČR v roce 2012, např. v roce 2016 konala přednášku o první pomoci pro zaměstnanci Městského úřadu Třeboň, Gymnázia v Třeboni, ZŠ Na Sadech Třeboň, SŠ vodohospodářskou Třeboň, a další subjekty.

Z výroční zprávy společnosti za rok 2016 je patrné, že LSPP v Třeboni ošetřila celkově 2498 pacientů, z čehož bylo 1685 pacientů z ORP Třeboň, kdy z celkového počtu se jednalo o 1880 dospělých a 618 dětských a dorostových pacientů. Pokud bychom se měli podívat na celkové počty pacientů od roku vzniku, tedy od roku 2008, tak dochází k vzestupné tendenci v počtu ošetřených občanů. V roce 2008 to bylo celkem 739 pacientů, a to za 5 měsíců fungování. V roce 2009 to bylo již za celý rok celkem 1983 pacientů, v roce 2013 2072 pacientů, v roce 2015 2269.

Z daného lze konstatovat, že Lékařská služba první pomoci v Třeboni je dobře fungující společností, která poskytuje zdravotnické služby občanům nejenom patřícím do ORP Třeboň, ale také se jedná o pacienty přicházející do města z důvodu lázeňských pobytů, nebo internátů sídlících v Třeboni, ale též z řad zahraničních pacientů, kteří se vyskytují v Třeboni např. z důvodu dovolené.

LSPP lze tedy hodnotit jako dobře fungující společnost, která vykonává své zdravotnické služby ve prospěch občanů Města Třeboně.

 

Realizovat výstavbu domu se zvláštním režimem a zřídit denní stacionář pro seniory

Garanti: Terezie Jenisová, Josef Pindroch, Alena Veselá

Problematika výstavby domova se zvláštním režimem a zřízení denního stacionáře se kromě Fóra Zdravého města 2016 objevila již v Komunitním plánu sociálních služeb pro ORP Třeboň 2015 – 2018. Obě dvě aktivity spolu úzce souvisí, a proto jsou řešeny jako jedna priorita.

Zástupci města proto v letech 2016 a 2017 podnikli několik cest do podobných zařízení napříč Českou republikou. Navštívena byla například zařízení v Horoměřicích, ve Škvorci u Prahy, nebo Sue Ryder a Hagibor v Praze.

Na základě těchto osobních návštěv a jednání s provozovateli byl nastíněn koncept tzv. třístupňového bydlení pro seniory, který se jeví jako nejideálnější do třeboňského prostředí a podmínek. Projekt třístupňového bydlení pro seniory spočívá ve vybudování komplexu obytných budov s navázanou infrastrukturou, včetně zajištění lékařského a dalšího personálu. Součástí komplexu bude vybudování domova se zvláštním režimem pro potřeby pacientů s různými typy demencí. V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Komplexnost záměru doplňují další dva „stupně“ (domov s pečovatelskou službou, pro osoby které nepotřebují stálou péči a domov seniorů pro osoby, u kterých je nutná 24 hodinové péče). V komplexu se počítá i s možností denního stacionáře a odlehčovacích služeb.

Vzhledem k náročnosti přípravy projektového záměru a velkému počtu vlivů, na které je nutné brát zřetel, oslovilo město Třeboň odborníky ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s žádostí o spolupráci při přípravě záměru. Tato spolupráce byla deklarována Smlouvou o spolupráci, která byla podepsána v červenci letošního roku. Spolupráce s Jihočeskou univerzitou přinese kromě odborné gesce i prestižní spojení s uznávanou vědeckou institucí s možností dlouhodobé participace v podobě klinického pracoviště pro zaměstnance a studenty univerzity.

V současné době probíhají jednání o podobě třístupňového bydlení, které by se mělo nacházet v lokalitě pod hrází rybníka Svět v areálu bývalých technických služeb.

Na listopadovém jednání zastupitelstva města byl schválen záměr a vypracování projektové dokumentace a studie proveditelnosti na akci „Třístupňové bydlení pro seniory“ v letech 2018-2020.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené pracovní místo "referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobnosti zde Více informací