Třetí Fórum Zdravého města Třeboně hostil kulturně společenský sál Beseda v úterý 9. září 2014. Debaty se účastnilo 70 lidí. Ze společné diskuse vzešla desítka hlavních problémů města určených k řešení. Po úvodní prezentaci paní starostky Mgr. Terezie Jenisové, která přítomné seznámila s tím, co vše se v rámci vytipovaných problémů z loňského fóra řešilo, si slovo převzal ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR pan Ing. Petr Švec. Následně seznámil občany s průběhem akce a vysvětlil systém volení deseti největších problémů města.
Na místě bylo několik stolů reprezentujících různá témata život a ve městě. U nich se mohl každý vyjádřit k jakémukoliv tématu, problému či oblasti, která je z jeho pohledu problematická a zaslouží si pozornost.
Třeboňské fórum Zdravého města mělo následující témata:

    Úřad, občan a ekonomika (rozpočet, strategie, informovanost)
    Životní prostředí
    Doprava
    Cestovní ruch a lázeňství
    Sport, volný čas a kultura
    Sociální služby
    Bezpečnost občanů, sociálně patologické jevy
    Zdravý životní styl, zdraví
    Školství a vzdělání
    Stůl mládeže

Po skupinových debatách a prezentaci garanty jednotlivých oblastí se přikročilo k samotnému hlasování. Třeboňáci navrhují pracovat na těchto problémech:
TOP 10 (podle účastníků besedy)

   zachování lékařské služby první pomoci
    realizovat workoutové hřiště
    vytvořit nové produkty cestovního ruchu - golf, rozhledna atd.
    řešit nedostatek veřejných WC včetně jejich značení
    zajisti více letních kapel pro mladé
    zlepšit kvalitu Světské stoky od hráze rybníka Svět po Zlatou stoku
    zlepšit průchodnost kruhového objezdu na Táboritské ulici + zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů
    rozšířit kamerový systém (zejm. nový sportovní areál, autobusové nádraží)
    řešit absenci důstojné výstavní síně
    řešit volnočasové aktivity pro děti - čítárna, knihovna

Další problémy, o kterých se hlasovalo

    realizovat čajovnu pro mládež
    pomoci se zajištěním financování výstavby výtahu na poliklinice
    řešit sociální bydlení pro občany v tísni
    zlepšit povrch komunikací v historickém centru (zejm. Budějovická a Jindřichohr. brána, Valy)
    vymezit parkoviště podle typu vozidla (osobní, karavany, apod.)
    zlepšit komunikaci s Místní akční skupinou Třeboňsko
    navýšit kapacitu v domově seniorů
    zřídit destinační management Třeboňsko
    zvýšit frekvenci úklidu v periferních částech města
    pravidelně monitorovat demografické ukazatele - kapacita ZŠ, MŠ v souvislosti s porodností

Všechny problémy, o kterých přítomní v sále hlasovali, byly zařazeny do ankety, která ověřila, zda je zvolených „TOP 10“ opravdu na místě.

Anketa probíhala do 10. října. Sběrná místa pro anketní lístky byla na městském úřadě, na recepci Bertiných lázních, v TIC, na poště a v knihovně. Celkem bylo shromážděno 187 anketních lístků (z toho 2 neplatné). Za ověřené problémy lze podle metodiky NSZM považovat jen ty, které se v pořadí při hlasování na fóru i při hlasování v anketě dostanou mezi prvních deset. Sleduje se tedy průnik těchto problémů.

Tímto dvojím hlasováním bylo ověřeno následujících 5 problémů: zachovat lékařskou službu první pomoci, řešit nedostatek veřejných WC včetně jejich značení, zajistit více (letních) kapel pro mladé, zlepšit průchodnost kruhového objezdu na Táboritské ulici + zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů, rozšířit kamerový systém (zejm. nový sportovní areál, autobusové nádraží).

Všechny problémy formulované během Fóra Zdravého města jsou každoročně zapracovány do Plánu zdraví a kvality života aktuálního na následující kalendářní rok.

Zde: Plán zdraví a kvality života 2015

Na základě usnesení RM č.:21/2014-1 ze dne 05.11.2014 byli problémům přiřazení tito garanti:
1)    zachovat lékařskou službu první pomoci: Bc. Eva Dytrichová, Denisa Nováková
2)    řešit nedostatek veřejných WC včetně jejich značení: Ing. Pavel Hajna, Vladimír Janíček
3)    zajistit více (letních) kapel pro mladé: MgA. Josef Žajdlík
4)    zlepšit průchodnost kruhového objezdu na Táboritské ulici + zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů:
       Ing. Pavel Hajna, Bc. Aleš Kolář
5)    rozšířit kamerový systém (zejm. nový sportovní areál, autobusové nádraží): Vladimír Školka

Následuje přehled řešení výše uvedených problémů, tak jak se jim během roku 2015 věnovali schválení garanti.

Zachování  lékařské  služby  první pomoci – zpracovala Bc. Eva Dytrichová a Denisa Nováková

V  případě řešení tohoto problému bylo stěžejní zajistit finanční příspěvky nejen pro rok 2015, ale i do dalších let. Na žádosti lékařských pohotovostí zastupitelstvo  kraje schválilo poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Jihočeského   kraje   na   zajištění  lékařských  pohotovostních  služeb  v Jihočeském kraji.
Dalším  přispěním  jsou  dotace od obcí ORP Třeboň, které zasílají finanční hotovost  ve  výši  12,-  Kč  na  1 obyvatele. Město Třeboň dále kromě toho poskytuje  dotaci  na  pokrytí  výdajů LSPP, spojených s nájmem ordinace na
Palackého náměstí 106.
Nedostatek  lékařů  trápil lékařskou pohotovost Třeboň v roce 2015 nejvíce.Pro   vyřešení   tohoto  problému  nechala  LSPP  Třeboň  o.p.s.  opakovaně vytisknout  inzerát  „Hledáme do služeb lékaře/ku“ u společnosti Mafra a.s.
pro týdeník 5plus2. V současné době je LSPP Třeboň do služeb plně obsazena.

Řešit  nedostatek  veřejných  WC včetně jejich značení – zpracoval Vladimír Janíček a Ing. Pavel Hajna

V  současné  době  provozují Technické služby Třeboň, s.r.o. dvoje toalety. Jedny  se  nacházejí  v  Komenského sadech. Zde byla v letní sezóně zvýšena frekvence  úklidu  a  dohledu.  Provoz  WC je bez obsluhy pouze s dohledem.
Vstup je zdarma. Druhé  toalety,  které  se  nacházejí v ulici Svobody, slouží především pro návštěvníky  hřbitova,  provoz  těchto  toalet  je také bez obsluhy pouze s dohledem. Vstup je rovněž zdarma. Dále  Technické  služby zajištují zápůjčky mobilních toalet na objednávku a pro kulturní akce.
Na  rok  2016  je  plánováno  umístění  mobilních  toalet  na  parkoviště v Novohradské ulici. Jako  další  možnost,  kde  najít  veřejné  toalety  je  například v budově Městského úřadu Třeboň na Palackého náměstí. Problém s poskytováním těchto služeb je v neustálém ničení tohoto majetku. Nejlepším  řešením by bylo mít tato zařízení pod stálým dohledem obsluhy. Z toho  však  vzniká  zcela  jiná  potřeba financí na provoz (nárůst mzdového
fondu cca o 1 mil/rok).

Zajistit více letních kapel pro mladé – zpracovala Mgr. Michaela Kajerová

V  létě  2015  uspořádal odbor  kultury  a  cestovního ruchu pro mladé dvě rozsahem  náročné  akce  - Třeboňský rynek a Koncerty pro mladé TrebON jako součást  programu Rybářské Třeboně. Dále město podpořilo pořádání hudebního
festivalu Malý Mordechaj. Třeboňský  rynek  se  velice osvědčil již v sezóně roku 2014, proto se OKCR rozhodl  pokračovat  druhým  ročníkem.  Nově byly do rozpočtu OKCR zahrnuty koncerty  pro  mladé  TrebON,  aby přispěly k naplnění závěrů Fóra Zdravého města  –  zajistit  více letních kapel pro mladé. Svou aktivitou přispěl na
tomto poli i Jan Lukavský s novinkou roku 2015 - festivalem Malý Mordechaj. Všech tří koncertů dohromady se zúčastnilo zhruba 350 platících návštěvníků a  z  kladných  ohlasů  usuzujeme,  že  všichni  návštěvníci  byli  s  akcí
spokojeni. Akce proběhly bez problémů a podle plánu.

Zlepšit   průchodnost  kruhového  objezdu  na  Táboritské  ulici  +  zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů – zpracovali Bc. Aleš Kolář a Ing. Pavel Hajna

Kruhový  objezd  na silnici I/34 je velmi frekventovanou křižovatku, kterou denně  projíždějí stovky osobních či nákladních vozidel a zároveň je užíván velkým  množstvím  chodců  či cyklistů. Je zřejmé, že při střetu motorové a
osobní  dopravy  (vozidel  a chodců) v tomto prostoru dochází ke zhušťování provozu  a kolonám vozidel jak ve směru od Českých Budějovic tak i ve směru od Jindřichova Hradce. Všechny přechody pro chodce v této křižovatce, ať už
ve  vztahu  k  technickému  provedení  či jejich umístění jsou v souladu se všemi  předpisy  a  ČSN  tak,  aby  byla  zachována  bezpečnost a plynulost silničního provozu. Jediným  možným  řešením,  kterým  by  bylo  dosaženo optimálního řešení je oddělení  těchto  dvou  doprav  (vozidla  a chodci), mimoúrovňovým křížením nadchodem nebo   podchodem.   Vzhledem  k  prostorovému  uspořádání  dané křižovatky a s ohledem na vlastnické vztahy (vlastníkem silnice I. třídy je stát, respektive ŘSD) není však toto řešení možné. K  tomuto  je  nutné  ještě  uvést,  že  k  zajištění  větší  bezpečnosti a plynulosti  silničního provozu pro chodce a cyklisty v dané lokalitě bylo v loňském  roce v ul. Táboritská v úseku od kruhového objezdu k ul. Jiráskova doplněno svislé dopravní značení, které jasně vymezuje společnou stezku pro chodce  a  cyklisty.  Dále  bylo  v této lokalitě doplněno podélné dopravní značení,  kterým  byl vyhrazen samostatný jízdní pruh pro cyklisty ve směru od  místní  části  Břilice.  Jako další věc, která přispěje k vyřešení této problematiky,  byla  v  loňském  roce projednána studie dopravního řešení v úseku od kruhového objezdu do centra města.  Během  roku  2016 dojde k výměně stávající kamenné dlažby vnitřního prstence kruhového objezdu za asfaltový povrch.

Rozšířit kamerový systém (zejm. nový sportovní areál, autobusové nádraží) – zpracoval Vladimír Školka

Sportovní  areál  je  v současné době monitorován pomocí kamerového systému provozovatelem  areálu. V  Jiráskové  ulici  u  autobusového nádraží byl v červnu  2015  vybudován  nový  kamerový  bod,  jenž  je  součástí Městského
kamerového a monitorovacího systému. Vybudování nového kamerového bodu bylo financováno  z  prostředků  Města  Třeboně.  Prostor  je  v  současné  době monitorován  Městskou  policií  v  nepřetržitém provozu. Oba požadavky jsou
tedy splněny.Děkujeme každému, kdo se v rámci třetího Fóra Zdravého města Třeboň podělil o názor !

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

E-book – Bezpečný cyklista

Dovolujeme si vám představit e-book „Bezpečný cyklista“, který je volně k dispozici na https://ebook.nakolejensprilbou.cz/

Cílem tohoto průvodce je poskytnout komplexní přehled o pravidlech a zásadách bezpečné cyklistiky, stejně jako o současných otázkách, které cyklistický svět ovlivňují. Tento materiál přináší klíčové informace z oblasti české legislativy a dopravní bezpečnosti, určené nejen odborníkům, jako jsou učitelé, dopravní policisté či autoškoly, ale i všem, kdo mají o cyklistiku upřímný zájem.
Ve snaze poskytnout jasné a srozumitelné informace, materiál také obsahuje témata, která jsou často předmětem diskusí, a usiluje o vyjasnění případných nejasností a otázek, které mohou v praxi vznikat.

Obsah tohoto průvodce je strukturován do tří hlavních sekcí: pravidla provozu a povinnosti cyklistů, zabezpečení jejich bezpečnosti, elektro mobilita a v neposlední řadě infrastruktura určená pro cyklistiku.

Více informací

Revitalizace třeboňské Šustovy aleje

Město Třeboň má v plánu akcí realizaci revitalizace Šustovy aleje. V rámci této akce budou provedeny  úpravy odvodnění lokality. Odvodňovací příkopy jsou zanesené a v některých místech, kde jsou nepříznivě situované dřeviny, i zborcené. Příkopy tak již neplní svůj účel a v lokalitě vznikají tůně neodtékající vody. Propustky sjezdů jsou zanesené a také zborcené. Úprava se týká 358 m na levém odvodňovacím příkopu (ve směru toku od mostku přes Opatovickou stoku) a 341 m na pravém odvodňovacím příkopu (ve směru toku od mostku přes Opatovickou stoku po polní cestě). V plánu jsou i sadové úpravy zahrnující pokácení některých dřevin včetně odstranění stávajících nevhodně situovaných dřevin, pařezů a náletových křovin v trase odvodňovacích příkopů a v jejich okolí. Po skončení udržovacích prací proběhne výsadba nových stromů v místech navrhovaných a dříve již pokácených dřevin.

Město má na akci zpracovanou projektovou dokumentaci, podle které byla vypsána veřejná zakázka na dodavatele prací. Vysoutěžen byl dodavatel s nabídkovou cenou ve výši 899 tis. Kč včetně DPH. Dle odhadů předpokládané ceny bylo do rozpočtu alokováno 650 tis. Kč, tudíž bylo nutné položku posílit prostřednictvím rozpočtového opatření o částku 350 tis. Kč, která zahrnuje všechny výdaje včetně zajištění technického dozoru a odborného dozoru pro ochranu dřevin.

Více informací

Třeboň získala dotaci na opravu dalšího seníku na Mokrých lukách

Rada města Třeboně schválila přijetí dotace na projekt Obnova seníku č. 33 na Mokrých lukách z dotačního programu Jihočeského kraje zaměřeného na nemovité kulturní památky. Schválením rady tak byla finanční částka ve výši 200 tis. Kč zapojena do rozpočtu města.

Loni bylo odsouhlaseno radou města přijetí daru v podobě seníku od Ing. Jana Kačerovského. Seník se nachází na Mokrých lukách částečně na pozemku města a částečně na pozemku dárce.  Na základě této nabídky byl vypracován geometrický plán, kterým došlo k oddělení části pozemku pro účely nového umístění seníku. Nově oddělený pozemek přímo navazuje na pozemek města. Je to další seník, který je historickou památkou v majetku města. „O památky se v Třeboni staráme a snažíme se využít možnosti dotačních titulů, abychom získali další zdroje pro financování obnov těchto perliček, kterých je na náhrdelníku Třeboně mnoho“ dodala místostarostka Jana Grammetbauerová.

Více informací