Vyvěšeno: 12. 07. 2024

Poskytnutí informace ve věci podkladového materiálu pro jednání Rady města Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci podkladového materiálu pro jednání Rady města Třeboně.

Žádost žadatele byla doručena na podatelnu povinného subjektu prostřednictvím osobního doručení dne 01.07.2024.

 

Přiložený soubor: OBSAH-zadosti-a-odpovedi-k-12535-24-12.07.2024.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 12. 07. 2024

Poskytnutí informace ve věci vyhotovení zápisu

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci vyhotovení zápisu.

Žádost žadatele byla doručena na podatelnu povinného subjektu prostřednictvím osobního doručení dne 26.02.2024.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-k-12497-24-12.07.2024.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 10. 07. 2024

Poskytnutí seznamu všech podání a dalších písemností k Prohlášení vlastníka budovy SVJ Lidická 377, Třeboň

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci poskytnutí seznamu všech podání a dalších písemností k Prohlášení vlastníka budovy SVJ Lidická 377, Třeboň.

Žádost žadatele byla doručena na podatelnu povinného subjektu prostřednictvím osobního doručení dne 08.01.2024.

Přiložený soubor: OBSAH-zadosti-a-odpovedi-k-12414-24-10.07.2024.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 10. 07. 2024

Poskytnutí informace ve věci sdělení jména a pracovního zařazení osoby

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci sdělení jména a pracovního zařazení osoby.

Žádost žadatele byla doručena na podatelnu povinného subjektu prostřednictvím osobního doručení dne 05.02.2024.

Přiložený soubor: OBSAH-zadosti-a-odpovedi-k-12358-10.07.2024.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 09. 07. 2024

Poskytnutí informace ve věci označování a evidence dokumentů

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci označování a evidence dokumentů.

Žádosti žadatelky byly doručeny na podatelnu povinného subjektu prostřednictvím osobního doručení dne 26.02.2024.

Přiložený soubor: OBSAH-zadosti-a-odpovedi-k-12260-09.07.2024.pdf

[Více]

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

E-book – Bezpečný cyklista

Dovolujeme si vám představit e-book „Bezpečný cyklista“, který je volně k dispozici na https://ebook.nakolejensprilbou.cz/

Cílem tohoto průvodce je poskytnout komplexní přehled o pravidlech a zásadách bezpečné cyklistiky, stejně jako o současných otázkách, které cyklistický svět ovlivňují. Tento materiál přináší klíčové informace z oblasti české legislativy a dopravní bezpečnosti, určené nejen odborníkům, jako jsou učitelé, dopravní policisté či autoškoly, ale i všem, kdo mají o cyklistiku upřímný zájem.
Ve snaze poskytnout jasné a srozumitelné informace, materiál také obsahuje témata, která jsou často předmětem diskusí, a usiluje o vyjasnění případných nejasností a otázek, které mohou v praxi vznikat.

Obsah tohoto průvodce je strukturován do tří hlavních sekcí: pravidla provozu a povinnosti cyklistů, zabezpečení jejich bezpečnosti, elektro mobilita a v neposlední řadě infrastruktura určená pro cyklistiku.

Více informací

Revitalizace třeboňské Šustovy aleje

Město Třeboň má v plánu akcí realizaci revitalizace Šustovy aleje. V rámci této akce budou provedeny  úpravy odvodnění lokality. Odvodňovací příkopy jsou zanesené a v některých místech, kde jsou nepříznivě situované dřeviny, i zborcené. Příkopy tak již neplní svůj účel a v lokalitě vznikají tůně neodtékající vody. Propustky sjezdů jsou zanesené a také zborcené. Úprava se týká 358 m na levém odvodňovacím příkopu (ve směru toku od mostku přes Opatovickou stoku) a 341 m na pravém odvodňovacím příkopu (ve směru toku od mostku přes Opatovickou stoku po polní cestě). V plánu jsou i sadové úpravy zahrnující pokácení některých dřevin včetně odstranění stávajících nevhodně situovaných dřevin, pařezů a náletových křovin v trase odvodňovacích příkopů a v jejich okolí. Po skončení udržovacích prací proběhne výsadba nových stromů v místech navrhovaných a dříve již pokácených dřevin.

Město má na akci zpracovanou projektovou dokumentaci, podle které byla vypsána veřejná zakázka na dodavatele prací. Vysoutěžen byl dodavatel s nabídkovou cenou ve výši 899 tis. Kč včetně DPH. Dle odhadů předpokládané ceny bylo do rozpočtu alokováno 650 tis. Kč, tudíž bylo nutné položku posílit prostřednictvím rozpočtového opatření o částku 350 tis. Kč, která zahrnuje všechny výdaje včetně zajištění technického dozoru a odborného dozoru pro ochranu dřevin.

Více informací

Třeboň získala dotaci na opravu dalšího seníku na Mokrých lukách

Rada města Třeboně schválila přijetí dotace na projekt Obnova seníku č. 33 na Mokrých lukách z dotačního programu Jihočeského kraje zaměřeného na nemovité kulturní památky. Schválením rady tak byla finanční částka ve výši 200 tis. Kč zapojena do rozpočtu města.

Loni bylo odsouhlaseno radou města přijetí daru v podobě seníku od Ing. Jana Kačerovského. Seník se nachází na Mokrých lukách částečně na pozemku města a částečně na pozemku dárce.  Na základě této nabídky byl vypracován geometrický plán, kterým došlo k oddělení části pozemku pro účely nového umístění seníku. Nově oddělený pozemek přímo navazuje na pozemek města. Je to další seník, který je historickou památkou v majetku města. „O památky se v Třeboni staráme a snažíme se využít možnosti dotačních titulů, abychom získali další zdroje pro financování obnov těchto perliček, kterých je na náhrdelníku Třeboně mnoho“ dodala místostarostka Jana Grammetbauerová.

Více informací