Zprostředkování osvojení a pěstounské péče

Vyřizuje: Willfurthová Nikola, Bc. tel: 384 342 104, email: nikola.willfurthova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 131

Poskytujeme poradenství zájemcům o náhradní rodinnou péči, osvojení či pěstounskou péči a  přijímáme žádosti o zařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči.  V oblasti náhradní rodinné péče oddělení sociálně právní ochrany dětí rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů či pěstounů, přijímá písemný souhlas rodiče k osvojení dítěte.

Kurátorka pro děti, mládež 

Vyřizuje: Pechová Jana, Mgr. tel: 384 342 105, email: jana.pechova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 131

Sociálně právní ochrana dětí:

Vyřizují: Kaiseršatová Radka, Bc. tel: 384 342 107, email: radka.kaisersatova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 132 tel: , email: , č.dv.: Švíková Jana, Bc. tel: 384 342 101, email: jana.svikova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 130

Realizace opatření na ochranu dětí, včetně podávání návrhů soudu na omezení, zbavení nebo pozastavení rodičovské zodpovědnosti, na nařízení výchovných opatření, nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající v tom, že rodiče neprojevují zájem o své dítě, na stanovení výživného na dítě svěřené do pěstounské péče nebo převzaté budoucím pěstounem, pomoc občanům se sepisováním návrhů na úpravu poměrů k nezletilým dětem pro dobu před rozvodem a pro dobu po rozvodu na zvýšení výživného

Sledování výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy(pravidelné návštěvy u dětí umístěných v zařízení pro výkon ochranné a ústavní výchovy a zároveň jejich rodičů).

Sledování vývoje dětí svěřených do výchovy jiných osob než rodičů.

Preventivní a poradenská činnostje zaměřena na děti, které mají výchovné problémy či se dopouští trestné činnosti.  Dětem i rodičům nabízíme zprostředkování odborné pomoci.  Děti dlouhodobě sledujeme. V případě nutnosti může být uloženo výchovné opatření (napomenutí, návrh na soudní dohled, návrh na nařízení ústavní výchovy apod.).

Sociálně právní a výchovné poradenstvíje poskytováno rodičům i dětem, těhotným ženám při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních událostí. Poradenská pomoc při podávání návrhu k soudu, v případech návrhu na úpravu výchovy a výživy pro dobu před i pro dobu po rozvodu manželství, návrhu na zvýšení výživného, návrhu na úpravu styku rodiče s dítětem, návrhu na určení otcovství apod. Dále je rodičům poskytována pomoc při podávání návrhu na výkon rozhodnutí, zejména při neplacení stanoveného výživného.

Terénní sociální práce:šetření přímo na místech, kde nezletilé dítě žije (v rodině, ve škole). Šetření provádíme na základě podnětů policie, soudu, škol či na upozornění občanů či anonymních oznámení. 

Standardy kvality sociálně – právní ochrany dětí Třeboň

Orgány sociálně-právní ochrany dětí zajišťují ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, chrání jeho oprávněné zájmy a svoji činnost směřují k obnovení narušených funkcí rodiny a k zabezpečení náhradního rodinného prostředí.
Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (§ 9a, odst. 4) a vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně – právní ochraně dětí (§ 6 a příloha č. 1 vyhlášky), zavádějí do činnosti orgánů sociálně – právní ochrany dětí standardy kvality sociálně – právní ochrany dětí.
Příslušné ustanovení zákona o sociálně – právní ochraně dětí (§ 9a) vymezuje základní okruhy standardů, jimiž jsou postupy sociální práce s klienty a standardy personálního, organizačního a technicko – provozního zajištění této agendy. Součástí úpravy jsou i principy, na jejichž základě je ochrana práv dětí vykonávána.
Bližší vymezení standardů upravuje příloha č. 1 prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb. Vyhláška popisuje celkem 14 okruhů standardů.
Kompletní znění standardů kvality sociálně - právní ochrany dětí je k dispozici u vedoucí Odboru školství a sociálních věcí MěÚ Třeboň v kanceláři č. 132.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Ukliďme Česko - Ukliďme Třeboň

Jaro ťuká na dveře a s ním i Ukliďme Česko - UKLIĎME TŘEBOŇ.
V sobotu 1. dubna se koná již devátý ročník této tradiční úklidové akce. Akce je vhodná pro malé i velké, mladší i starší, party i jednotlivce... Sraz dobrovolníků je v 9.00 na nádvoří městského úřadu.
Pojďte společně přivítat jaro procházkou a dobrým skutkem:). Těšíme se na vás!
Může jít o obrázek 1 osobě a text that says 'Trebon SEHNIOE Uklidme Česko Trebon Uklid'me Trebon 1. dubna 2023 Na úklid zvou Mimi&Liza Sejdeme se V 9:00 hod. na nádvorí pred radnici Palackého nám. 46, Trebon Pripraveny jsou dvẽ úklidové trasy. Akce je vhodná pro rodiny S detmi. S sebou vhodné oblečeni a dobrou obuv. Partneft kce KB Nadace Jistota Kontakt J. Pumprova jana.pumprova@mesto-trebon.cz www.UklidmeCesko.cz CoclEdla GARNIER FRNNY -HOOA EKOOKOM KOM'
 
 
 
 
To se mi líbí
 
 
Okomentovat
 
Sdílet
 
 
 
 
 
Více informací

Informace k místnímu poplatku ze psů

V souvislosti s blížící se splatností místního poplatku ze psů informuje Městský úřad Třeboň držitele psů, že v roce 2023 nebudou zasílány složenky na úhradu místního poplatku ze psů. Poplatek je možné zaplatit na pokladně Městského úřadu v Třeboni v hotovosti nebo platební kartou, případně převodem na bankovní účet města č. 19-0603148389/0800 vedený u České spořitelny a.s. V případě bezhotovostních plateb je nutné uvést variabilní symbol, který poplatníkům sdělí zaměstnanci pokladny Městského úřadu v Třeboni osobně či na telefonních číslech 384 342 180, 384 342 182 nebo 723 191 285. Variabilní symbol lze na vyžádání zaslat také e-mailem. Kontakty pro e-mailovou korespondenci: eva.duskova@mesto-trebon.cz nebo sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz.

Poplatek ze psů je splatný do 31.03.2023.

Poplatek ze psů platí držitel psa a platí se ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku (Městský úřad Třeboň) vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku. Ve stejné lhůtě je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Osvobození a úlevy od poplatku, sazby poplatku a další záležitosti vztahující se k místnímu poplatku ze psů upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místních poplatcích, která je zveřejněna na internetových stránkách města. Bližší informace poskytnou zaměstnanci pokladny městského úřadu.

Více informací

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech

Informace Českého statistického úřadu o probíhajícím šetření v domácnostech v době od 04.02.2023 do 18.06.2023.

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na příslušného pracovníka Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích. Řízením a koordinací šetření Životní podmínky 2023 je v Jihočeském kraji pověřena:

p. Ing. Viera Ziková, tel.: 386 718 561, 605 589 826, e-mail: viera.zikova@czso.cz

Více informací