Zprostředkování osvojení a pěstounské péče

Vyřizuje: Willfurthová Nikola, Bc. tel: 384 342 104, email: nikola.willfurthova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 131

Poskytujeme poradenství zájemcům o náhradní rodinnou péči, osvojení či pěstounskou péči a  přijímáme žádosti o zařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči.  V oblasti náhradní rodinné péče oddělení sociálně právní ochrany dětí rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů či pěstounů, přijímá písemný souhlas rodiče k osvojení dítěte.

Kurátorka pro děti, mládež 

Vyřizuje: Pechová Jana, Mgr. tel: 384 342 105, email: jana.pechova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 133

Sociálně právní ochrana dětí:

Vyřizují: Kaiseršatová Radka, Bc. tel: 384 342 107, email: radka.kaisersatova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 132 tel: , email: , č.dv.: Švíková Jana, Bc. tel: 384 342 101, email: jana.svikova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 130

Realizace opatření na ochranu dětí, včetně podávání návrhů soudu na omezení, zbavení nebo pozastavení rodičovské zodpovědnosti, na nařízení výchovných opatření, nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající v tom, že rodiče neprojevují zájem o své dítě, na stanovení výživného na dítě svěřené do pěstounské péče nebo převzaté budoucím pěstounem, pomoc občanům se sepisováním návrhů na úpravu poměrů k nezletilým dětem pro dobu před rozvodem a pro dobu po rozvodu na zvýšení výživného

Sledování výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy(pravidelné návštěvy u dětí umístěných v zařízení pro výkon ochranné a ústavní výchovy a zároveň jejich rodičů).

Sledování vývoje dětí svěřených do výchovy jiných osob než rodičů.

Preventivní a poradenská činnostje zaměřena na děti, které mají výchovné problémy či se dopouští trestné činnosti.  Dětem i rodičům nabízíme zprostředkování odborné pomoci.  Děti dlouhodobě sledujeme. V případě nutnosti může být uloženo výchovné opatření (napomenutí, návrh na soudní dohled, návrh na nařízení ústavní výchovy apod.).

Sociálně právní a výchovné poradenstvíje poskytováno rodičům i dětem, těhotným ženám při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních událostí. Poradenská pomoc při podávání návrhu k soudu, v případech návrhu na úpravu výchovy a výživy pro dobu před i pro dobu po rozvodu manželství, návrhu na zvýšení výživného, návrhu na úpravu styku rodiče s dítětem, návrhu na určení otcovství apod. Dále je rodičům poskytována pomoc při podávání návrhu na výkon rozhodnutí, zejména při neplacení stanoveného výživného.

Terénní sociální práce:šetření přímo na místech, kde nezletilé dítě žije (v rodině, ve škole). Šetření provádíme na základě podnětů policie, soudu, škol či na upozornění občanů či anonymních oznámení. 

Standardy kvality sociálně – právní ochrany dětí Třeboň

Orgány sociálně-právní ochrany dětí zajišťují ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, chrání jeho oprávněné zájmy a svoji činnost směřují k obnovení narušených funkcí rodiny a k zabezpečení náhradního rodinného prostředí.
Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (§ 9a, odst. 4) a vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně – právní ochraně dětí (§ 6 a příloha č. 1 vyhlášky), zavádějí do činnosti orgánů sociálně – právní ochrany dětí standardy kvality sociálně – právní ochrany dětí.
Příslušné ustanovení zákona o sociálně – právní ochraně dětí (§ 9a) vymezuje základní okruhy standardů, jimiž jsou postupy sociální práce s klienty a standardy personálního, organizačního a technicko – provozního zajištění této agendy. Součástí úpravy jsou i principy, na jejichž základě je ochrana práv dětí vykonávána.
Bližší vymezení standardů upravuje příloha č. 1 prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb. Vyhláška popisuje celkem 14 okruhů standardů.
Kompletní znění standardů kvality sociálně - právní ochrany dětí je k dispozici u vedoucí Odboru školství a sociálních věcí MěÚ Třeboň v kanceláři č. 132.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené pracovní místo "referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobnosti zde Více informací