Zprostředkování osvojení a pěstounské péče

Vyřizuje: Willfurthová Nikola, Bc. tel: 384 342 104, email: nikola.willfurthova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 131

Poskytujeme poradenství zájemcům o náhradní rodinnou péči, osvojení či pěstounskou péči a  přijímáme žádosti o zařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči.  V oblasti náhradní rodinné péče oddělení sociálně právní ochrany dětí rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů či pěstounů, přijímá písemný souhlas rodiče k osvojení dítěte.

Kurátorka pro děti, mládež 

Vyřizuje: Pechová Jana, Mgr. tel: 384 342 105, email: jana.pechova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 133

Sociálně právní ochrana dětí:

Realizace opatření na ochranu dětí, včetně podávání návrhů soudu na omezení, zbavení nebo pozastavení rodičovské zodpovědnosti, na nařízení výchovných opatření, nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající v tom, že rodiče neprojevují zájem o své dítě, na stanovení výživného na dítě svěřené do pěstounské péče nebo převzaté budoucím pěstounem, pomoc občanům se sepisováním návrhů na úpravu poměrů k nezletilým dětem pro dobu před rozvodem a pro dobu po rozvodu na zvýšení výživného

Sledování výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy(pravidelné návštěvy u dětí umístěných v zařízení pro výkon ochranné a ústavní výchovy a zároveň jejich rodičů).

Sledování vývoje dětí svěřených do výchovy jiných osob než rodičů.

Preventivní a poradenská činnostje zaměřena na děti, které mají výchovné problémy či se dopouští trestné činnosti.  Dětem i rodičům nabízíme zprostředkování odborné pomoci.  Děti dlouhodobě sledujeme. V případě nutnosti může být uloženo výchovné opatření (napomenutí, návrh na soudní dohled, návrh na nařízení ústavní výchovy apod.).

Sociálně právní a výchovné poradenstvíje poskytováno rodičům i dětem, těhotným ženám při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních událostí. Poradenská pomoc při podávání návrhu k soudu, v případech návrhu na úpravu výchovy a výživy pro dobu před i pro dobu po rozvodu manželství, návrhu na zvýšení výživného, návrhu na úpravu styku rodiče s dítětem, návrhu na určení otcovství apod. Dále je rodičům poskytována pomoc při podávání návrhu na výkon rozhodnutí, zejména při neplacení stanoveného výživného.

Terénní sociální práce:šetření přímo na místech, kde nezletilé dítě žije (v rodině, ve škole). Šetření provádíme na základě podnětů policie, soudu, škol či na upozornění občanů či anonymních oznámení. 

Standardy kvality sociálně – právní ochrany dětí Třeboň

Orgány sociálně-právní ochrany dětí zajišťují ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, chrání jeho oprávněné zájmy a svoji činnost směřují k obnovení narušených funkcí rodiny a k zabezpečení náhradního rodinného prostředí.
Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (§ 9a, odst. 4) a vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně – právní ochraně dětí (§ 6 a příloha č. 1 vyhlášky), zavádějí do činnosti orgánů sociálně – právní ochrany dětí standardy kvality sociálně – právní ochrany dětí.
Příslušné ustanovení zákona o sociálně – právní ochraně dětí (§ 9a) vymezuje základní okruhy standardů, jimiž jsou postupy sociální práce s klienty a standardy personálního, organizačního a technicko – provozního zajištění této agendy. Součástí úpravy jsou i principy, na jejichž základě je ochrana práv dětí vykonávána.
Bližší vymezení standardů upravuje příloha č. 1 prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb. Vyhláška popisuje celkem 14 okruhů standardů.
Kompletní znění standardů kvality sociálně - právní ochrany dětí je k dispozici u vedoucí Odboru školství a sociálních věcí MěÚ Třeboň v kanceláři č. 132.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Popelnice na BIO odpad pro Třeboňáky

Obyvatelé Třeboně převážně z vilových čtvrtí se dočkají novinky. V dohledné době bude probíhat distribuce nádob na bioodpad do vybraných lokalit města. Rozvoz nádob budou zajišťovat Technické služby, s.r.o. a na výběr bude z objemu 120 litrů nebo 240 litrů. „Po výběru nádoby již nebude možné tuto volbu změnit. Doporučujeme tedy zvážit dopředu vhodnou kapacitu, která vám bude plně vyhovovat. Tyto nádoby budou poskytnuty zdarma na základě podpisu smlouvy o výpůjčce s následným darováním. Pokud si nebudete moci ve stanovém termínu nádobu převzít, bude možné si ji vyzvednout na Technických službách s.r.o. dle jejich provozní doby.“ vysvětluje systém distribuce místostarosta Třeboně Mgr. Aleš Kolář. Občané budou informování dopisem, z kterého se dozví více informací a hlavně termín závozu. Svoz těchto nádob bude ve 14 denním intervalu. Harmonogram svozů bude zveřejněn na webových stránkách Technických služeb www.ts-trebon.cz

Do těchto hnědých nádob se smí odevzdávat pouze bioodpad rostlinného původu a to: tráva, listí, plevel, košťály, zbytky ovoce, zeleniny a rostlin, čajové sáčky, kávová sedlina, zemina z květináčů, drny se zeminou, větvičky, štěpka z větví, neznečištěné piliny, hobliny, seno, sláma a kůra. Do nádoby je zakázáno odkládat všechny typy sáčků (včetně sáčků biologicky rozložitelných), obalové materiály, sklo, živočišné zbytky z kuchyní, mléčné výrobky, tuky, oleje, zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata, peří, chlupy, vlasy, znečištěné piliny, hobliny, podestýlky, kamení.

Radní města Třeboně v intencích výše zmíněného schválili znění smlouvy o výpůjčce spojenou se smlouvou darovací a pověřili Technické služby, aby zajistily distribuci nádob. Více informací

Kanalizace pro Holičky

Rada města Třeboně schválila v loňském roce podání žádosti o dotaci na akci odkanalizování lokality Holičky a to v případě, že bude adekvátní dotační titul vypsán. Město podalo žádost do 42. výzvy Ministerstva životního prostředí. Bohužel alokované prostředky do této výzvy byly vyčerpány a ministerstvo město Třeboň zařadilo do náhradních projektů – tzv. zásobník projektů. Nyní se naskytla možnost podat žádost o podporu do výzvy 7/2024 Národního programu Životní prostředí, kam smí žádost podávat pouze ti, co jsou ve zmíněném zásobníku. Rada města tedy podání žádosti schválila.

Lokalita Holičky se nachází východně od Třeboně ve vzdálenosti cca 2 km. V současnosti zde žije 195 obyvatel, přičemž řešená lokalita se týká přibližně 50 obyvatel. Jsou zde situovány 3 bytové domy každý se 4 byty, objekt hájenky, budova Lesní správy a novostavba domu.

Místní část Holičky má v současnosti částečně vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Bohužel je většina ostatních kanalizačních zařízení ve špatném technickém stavu a dochází zde ke znečišťování povrchových vodotečí. Tyto skutečnosti nijak nepřispívají ke kvalitě životního prostředí v zájmovém území.

Obyvatelé této lokality se obrátili na město s požadavkem na řešení zavedení chybějící kanalizace. Město si nechalo na základě žádosti zpracovat projektovou dokumentaci k odkanalizování lokality.

Celá akce je ze strany města technicky připravena, je zpracována projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby. V srpnu loňského roku schválila rada města výběr dodavatele stavebních prací, kterým je firma JIPAMA, s. r. o. Stavba bude provedena v jedné etapě v délce trvání 110 kalendářních dnů. Smluvní rozpočet na stavební práce činí 7,66 mil. Kč včetně DPH. Dále je nutné počítat s dalšími náklady např. na technický dozor, koordinátora BOZP, autorský dozor, realizaci zadávacího řízení apod.

Více informací

Dar pro dobrovolné hasiče z Branné

Sbor dobrovolných hasičů Branná požádal město o poskytnutí finančního daru. Jako důvod hasiči uvedli, že pořádají slavnostního akt u příležitosti 100. výročí odhalení Pomníku padlých hrdinů z 1. světové války. Pomník byl v Branné vystavěn a poprvé odhalen v červenci 1924. Branští hasiči u příležitosti Májových oslav a tradiční pouti zrealizovali slavnostní akt s průvodem za doprovodu dechové hudby a položili věnce u pomníku. Akce se konala 11.května 2024 a rada města schválila uvolnění částky ve výši 7 tis. Kč, která ke zrealizování přispěla.

Více informací